آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 131,000 37,785,432,000 Rls. 1,072,000 $
2 8 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 129,000 36,177,408,000 Rls. 1,032,000 $
3 12 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 28,688,640,000 Rls. 768,000 $
4 10 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 96,000 27,517,248,000 Rls. 768,000 $
5 12 1396 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 22,053,438,000 Rls. 594,000 $
6 10 1396 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 21,398,553,000 Rls. 594,000 $
7 9 1396 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 34,000 16,178,103,000 Rls. 459,000 $
8 8 1396 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 33,800 15,866,563,500 Rls. 456,300 $
9 11 1396 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,906,137,000 Rls. 297,000 $
10 2 1396 سيرجان آلمان 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 32,600 9,252,083,750 Rls. 285,250 $
11 11 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 7,050,432,000 Rls. 192,000 $
12 1 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,809,880,000 Rls. 210,000 $
13 7 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 24,000 6,550,080,000 Rls. 192,000 $
14 4 1396 سيرجان آلمان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,274,537,500 Rls. 192,500 $
15 2 1396 سيرجان آلمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,820 5,827,272,100 Rls. 179,660 $
16 5 1396 سيرجان آلمان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 11,921 943,385,024 Rls. 28,886 $
مجموع کل
259,279,192,874 ريال
مجموع کل
7,320,596 دلار
[1]