آمار کل " صادرات به" کشور (اردن) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 100,000 45,808,537,500 Rls. 1,350,000 $
2 8 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 137,500 35,077,400,000 Rls. 1,012,500 $
3 9 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 65,500 19,896,738,000 Rls. 564,500 $
4 8 1396 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 39,000 18,123,183,000 Rls. 526,500 $
5 1 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 50,000 15,723,700,000 Rls. 485,000 $
6 10 1396 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 46,000 14,574,181,500 Rls. 404,400 $
7 9 1396 سيرجان اردن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 30,000 14,271,525,000 Rls. 405,000 $
8 7 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 75,000 10,141,400,000 Rls. 300,000 $
9 12 1396 سيرجان اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 100,000 9,303,250,000 Rls. 250,000 $
10 10 1396 سيرجان اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 50,000 4,488,500,000 Rls. 125,000 $
11 12 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,580,704,000 Rls. 96,000 $
12 3 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,900 3,431,044,230 Rls. 105,730 $
13 7 1396 سيرجان اردن 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 50,000 3,353,000,000 Rls. 100,000 $
14 8 1396 سيرجان اردن 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 25,000 2,142,062,500 Rls. 62,500 $
15 10 1396 سيرجان اردن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 576,624,000 Rls. 16,000 $
مجموع کل
200,491,849,730 ريال
مجموع کل
5,803,130 دلار
[1]