آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 45,200 22,548,513,375 Rls. 610,200 $
2 11 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 68,790 20,066,046,830 Rls. 543,710 $
3 8 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 16,823,570,000 Rls. 490,000 $
4 10 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 51,220 16,534,990,350 Rls. 460,980 $
5 12 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,040 11,177,970,300 Rls. 297,540 $
6 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,500 10,769,458,500 Rls. 304,500 $
7 10 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,440 7,474,304,160 Rls. 208,440 $
8 1 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,680 5,765,783,920 Rls. 177,840 $
9 9 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,766,040,000 Rls. 135,000 $
10 2 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 9,000 3,795,363,000 Rls. 117,000 $
11 7 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,160 3,775,513,680 Rls. 110,160 $
12 11 1396 سيرجان امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,296 1,248,127,704 Rls. 33,777 $
13 4 1396 سيرجان امارات متحده عربي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 6,125 1,097,414,730 Rls. 33,777 $
14 5 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,809 1,054,839,800 Rls. 32,200 $
15 1 1396 سيرجان امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,580 811,793,388 Rls. 25,026 $
مجموع کل
127,709,729,737 ريال
مجموع کل
3,580,150 دلار
[1]