آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 134,000 63,809,748,000 Rls. 1,809,000 $
2 8 1396 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 176,000 49,073,552,000 Rls. 1,408,000 $
3 9 1396 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 154,000 43,423,776,000 Rls. 1,232,000 $
4 12 1396 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 66,000 33,200,145,000 Rls. 891,000 $
5 7 1396 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 64,000 29,374,933,500 Rls. 864,000 $
6 8 1396 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 44,000 20,878,506,000 Rls. 594,000 $
7 10 1396 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 56,000 15,162,240,000 Rls. 424,000 $
8 7 1396 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 44,000 12,005,840,000 Rls. 352,000 $
9 11 1396 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,974,744,000 Rls. 297,000 $
10 10 1396 سيرجان ايتاليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 21,000 10,137,960,000 Rls. 283,500 $
11 1 1396 سيرجان ايتاليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,676,650,000 Rls. 175,000 $
مجموع کل
293,718,094,500 ريال
مجموع کل
8,329,500 دلار
[1]