آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 56,950 26,769,635,325 Rls. 768,825 $
2 11 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 92,000 24,500,187,000 Rls. 663,000 $
3 10 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 71,000 17,125,360,000 Rls. 476,000 $
4 11 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 32,700 16,254,969,300 Rls. 441,450 $
5 2 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,000 13,450,026,350 Rls. 414,650 $
6 12 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 49,000 13,185,246,000 Rls. 354,000 $
7 12 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,500 11,833,107,750 Rls. 317,250 $
8 10 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 23,750 11,560,455,000 Rls. 320,625 $
9 3 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,000 10,787,630,000 Rls. 332,500 $
10 9 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 10,465,686,000 Rls. 297,000 $
11 7 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,053,100,000 Rls. 270,000 $
12 8 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 7,048,000,000 Rls. 200,000 $
13 1 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,000 6,922,269,200 Rls. 213,400 $
14 7 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 25,000 6,788,400,000 Rls. 200,000 $
15 9 1396 سيرجان ترکيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,000 6,495,936,000 Rls. 184,000 $
16 5 1396 سيرجان ترکيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,000 4,245,670,000 Rls. 130,000 $
مجموع کل
196,485,677,925 ريال
مجموع کل
5,582,700 دلار
[1]