آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 202,000 56,676,071,000 Rls. 1,541,000 $
2 8 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 108,400 29,839,740,800 Rls. 853,700 $
3 9 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 107,000 29,813,748,000 Rls. 846,000 $
4 12 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 100,000 28,207,560,000 Rls. 760,000 $
5 7 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 80,000 21,773,920,000 Rls. 640,000 $
6 5 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,145,975,000 Rls. 525,000 $
7 3 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 60,000 17,033,100,000 Rls. 525,000 $
8 2 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 60,000 17,032,225,000 Rls. 525,000 $
9 4 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 40,000 11,390,750,000 Rls. 350,000 $
10 10 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,000 5,766,240,000 Rls. 160,000 $
11 8 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 5,000 1,376,880,000 Rls. 40,000 $
12 9 1396 سيرجان فدراسيون روسيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 10,000 352,380,000 Rls. 10,000 $
مجموع کل
236,408,589,800 ريال
مجموع کل
6,775,700 دلار
[1]