آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 210,734 14,363,008,829 Rls. 398,574 $
2 11 1396 شهركرد افغانستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 447,280 11,700,522,491 Rls. 316,400 $
3 4 1396 شهركرد افغانستان 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 96,272 10,476,430,985 Rls. 321,783 $
4 5 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 140,790 7,846,186,664 Rls. 239,418 $
5 12 1396 شهركرد افغانستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 253,680 6,861,882,044 Rls. 185,186 $
6 3 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 80,400 6,228,722,610 Rls. 191,970 $
7 1 1396 شهركرد افغانستان 04021030 ---شير خشك صنعتي 48,000 6,226,176,000 Rls. 192,000 $
8 8 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 90,020 6,098,909,708 Rls. 173,283 $
9 3 1396 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 35,888 5,655,305,826 Rls. 174,294 $
10 12 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 72,380 5,264,063,330 Rls. 141,466 $
11 11 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 68,970 5,128,121,470 Rls. 139,126 $
12 4 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 83,180 4,816,716,940 Rls. 148,186 $
13 3 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 80,510 4,577,621,292 Rls. 141,093 $
14 10 1396 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 53,800 4,328,918,460 Rls. 120,216 $
15 6 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 54,000 4,252,775,400 Rls. 127,980 $
16 5 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 54,000 4,193,072,730 Rls. 127,980 $
17 7 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 68,560 4,122,146,316 Rls. 122,394 $
18 2 1396 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 21,566 3,457,207,418 Rls. 106,582 $
19 3 1396 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 41,412 2,821,758,960 Rls. 86,964 $
20 10 1396 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 40,030 2,518,873,827 Rls. 69,893 $
21 12 1396 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 16,800 2,514,288,000 Rls. 67,200 $
22 9 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 27,000 2,254,879,620 Rls. 63,990 $
23 7 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 27,000 2,193,129,270 Rls. 63,990 $
24 7 1396 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 27,000 2,171,948,580 Rls. 63,990 $
25 9 1396 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 29,342 2,115,998,320 Rls. 59,966 $
26 4 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 27,000 2,085,754,050 Rls. 63,990 $
27 2 1396 شهركرد افغانستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 27,000 2,075,515,650 Rls. 63,990 $
28 5 1396 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 30,143 2,065,169,158 Rls. 62,830 $
29 12 1396 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 26,200 2,058,573,300 Rls. 55,020 $
30 1 1396 شهركرد افغانستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 26,700 2,052,644,202 Rls. 63,279 $
31 8 1396 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 14,141 1,977,760,260 Rls. 56,564 $
32 12 1396 شهركرد افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,590 1,878,377,640 Rls. 50,360 $
33 12 1396 شهركرد افغانستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 10,140 1,784,695,500 Rls. 47,700 $
34 5 1396 شهركرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 18,000 1,772,388,000 Rls. 54,000 $
35 7 1396 شهركرد افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 11,740 1,574,568,800 Rls. 46,960 $
36 9 1396 شهركرد افغانستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 22,870 1,552,454,040 Rls. 44,040 $
37 2 1396 شهركرد افغانستان 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين, غيرمذکوردرجاي ديگر;غلتک برا ي چمن يازمين ورزش 15,526 1,511,409,522 Rls. 46,578 $
38 2 1396 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 20,000 1,362,321,563 Rls. 41,999 $
39 12 1396 شهركرد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 18,002 1,359,846,942 Rls. 36,458 $
40 3 1396 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 23,700 1,298,514,748 Rls. 40,006 $
41 11 1396 شهركرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 16,420 1,199,277,160 Rls. 32,455 $
42 3 1396 شهركرد افغانستان 84335200 ماشين آلات ودستگاههاي خرمن کوبي(threshing)برا ي محصولات کشاورزي, غيرمذکوردرجاي ديگر 9,210 1,195,494,840 Rls. 36,840 $
43 4 1396 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 17,921 1,110,215,790 Rls. 34,171 $
44 3 1396 شهركرد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 11,130 1,083,470,820 Rls. 33,390 $
45 7 1396 شهركرد افغانستان 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 18,540 1,072,059,440 Rls. 31,280 $
46 12 1396 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,770 869,150,450 Rls. 23,230 $
47 2 1396 شهركرد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 8,752 851,751,204 Rls. 26,256 $
48 4 1396 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 5,017 808,160,430 Rls. 24,794 $
49 2 1396 شهركرد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 22,927 724,492,626 Rls. 22,334 $
50 5 1396 شهركرد افغانستان 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 23,000 690,673,346 Rls. 21,043 $
51 1 1396 شهركرد افغانستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 4,555 680,209,728 Rls. 20,976 $
52 2 1396 شهركرد افغانستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 5,000 616,436,000 Rls. 19,000 $
53 1 1396 شهركرد افغانستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا کثر800ليتر 5,000 615,942,000 Rls. 19,000 $
54 3 1396 شهركرد افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 3,365 545,870,300 Rls. 16,825 $
55 5 1396 شهركرد افغانستان 84501210 ---ماشين لباسشويي دوقلو نيمه اتوماتيك 5 كيلو وبالاتر 3,296 540,906,560 Rls. 16,480 $
56 5 1396 شهركرد افغانستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 21,900 519,900,480 Rls. 15,840 $
57 8 1396 شهركرد افغانستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 7,230 431,418,826 Rls. 12,274 $
58 1 1396 شهركرد افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 4,376 425,649,144 Rls. 13,128 $
59 5 1396 شهركرد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 11,500 376,107,500 Rls. 11,500 $
60 2 1396 شهركرد افغانستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني نباشد غير موارد مذكور 1,834 237,972,504 Rls. 7,336 $
61 4 1396 شهركرد افغانستان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 6,400 207,936,000 Rls. 6,400 $
62 12 1396 شهركرد افغانستان 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 1,620 144,123,336 Rls. 3,864 $
63 12 1396 شهركرد افغانستان 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر 870 130,952,500 Rls. 3,500 $
64 10 1396 شهركرد افغانستان 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,236 121,205,260 Rls. 3,340 $
65 12 1396 شهركرد افغانستان 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 200 40,782,350 Rls. 1,090 $
66 8 1396 شهركرد افغانستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 820 28,671,300 Rls. 820 $
67 4 1396 شهركرد افغانستان 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 107 10,462,995 Rls. 321 $
68 4 1396 شهركرد افغانستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 94 7,170,900 Rls. 220 $
69 5 1396 شهركرد افغانستان 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 53 3,938,640 Rls. 120 $
70 4 1396 شهركرد افغانستان 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 45 3,748,425 Rls. 115 $
71 4 1396 شهركرد افغانستان 84137010 پمپ کولر آبي 10 977,850 Rls. 30 $
72 5 1396 شهركرد افغانستان 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 1 164,110 Rls. 5 $
مجموع کل
173,893,951,279 ريال
مجموع کل
5,075,675 دلار
[1]