آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهركرد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 434,671 20,351,962,033 Rls. 552,446 $
2 10 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 408,649 19,140,684,145 Rls. 530,001 $
3 9 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 225,440 10,378,134,626 Rls. 293,106 $
4 7 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 136,883 5,877,194,740 Rls. 174,532 $
5 10 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 83,829 4,900,515,280 Rls. 135,728 $
6 8 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 90,364 4,336,434,672 Rls. 123,373 $
7 12 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 65,929 3,416,240,520 Rls. 91,579 $
8 5 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 61,961 3,350,621,367 Rls. 102,235 $
9 6 1396 شهركرد ترکيه 54024600 نخ هاي يک لا از پلي استرها، با الياف حدودا جهت دارشده غيرازنخ دوخت ، آماده نشده براي خرده فروشي ، بدون تاب يا با تابي كه از50 دوردرمتر بيشتر نباشد همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 68,471 2,871,075,244 Rls. 85,908 $
10 8 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 40,939 2,382,986,689 Rls. 68,491 $
11 12 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 36,881 2,175,669,833 Rls. 57,717 $
12 6 1396 شهركرد ترکيه 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 22,300 1,498,095,000 Rls. 45,000 $
13 6 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,160 1,082,522,560 Rls. 32,764 $
14 4 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 18,940 1,014,312,500 Rls. 31,250 $
15 9 1396 شهركرد ترکيه 54023300 نخ تکستوره ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت همچنين تك رشته از پلي استر كمتر از 67 دسي تكس 19,000 1,000,764,815 Rls. 28,120 $
16 9 1396 شهركرد ترکيه 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 24,000 847,296,000 Rls. 24,000 $
17 4 1396 شهركرد ترکيه 23099020 افزودني هاي خوراك ابزيان 24,000 782,280,000 Rls. 24,000 $
18 12 1396 شهركرد ترکيه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 66 112,245,000 Rls. 3,000 $
مجموع کل
85,519,035,024 ريال
مجموع کل
2,403,250 دلار
[1]