آمار کل " صادرات به" کشور (ساير كشورهاي خارجي) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,991,031 26,633,628,954 Rls. 819,111 $
2 11 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 23,925,020,040 Rls. 649,502 $
3 10 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 22,817,475,570 Rls. 633,120 $
4 9 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 21,485,822,540 Rls. 607,880 $
5 8 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 21,116,157,690 Rls. 608,498 $
6 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,002,000 20,165,980,564 Rls. 539,346 $
7 5 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,336,000 19,516,294,972 Rls. 595,979 $
8 2 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,008,000 15,307,552,570 Rls. 471,742 $
9 7 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,002,000 14,555,994,882 Rls. 429,858 $
10 6 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 1,002,000 14,275,440,894 Rls. 429,858 $
11 3 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 668,000 10,181,673,918 Rls. 313,794 $
12 12 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 334,000 6,705,695,532 Rls. 179,782 $
13 11 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 334,000 5,948,278,620 Rls. 160,530 $
14 5 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 334,000 4,705,919,894 Rls. 143,377 $
15 1 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 340,000 4,540,918,932 Rls. 140,074 $
16 8 1396 شهيد باهنر ساير كشورهاي خارجي 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 1,800 126,536,400 Rls. 3,600 $
مجموع کل
232,008,391,972 ريال
مجموع کل
6,726,051 دلار
[1]