آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيد باهنر قطر 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 3,297,000 45,872,307,768 Rls. 1,401,229 $
2 9 1396 شهيد باهنر قطر 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,239,838 9,519,968,556 Rls. 270,162 $
3 8 1396 شهيد باهنر قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 1,190,290 5,993,070,930 Rls. 171,402 $
4 7 1396 شهيد باهنر قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 994,111 4,858,865,184 Rls. 143,152 $
5 5 1396 شهيد باهنر قطر 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا 932,607 4,399,383,009 Rls. 134,295 $
6 4 1396 شهيد باهنر قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 387,327 3,956,098,209 Rls. 121,541 $
7 4 1396 شهيد باهنر قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 237,886 3,189,793,870 Rls. 98,036 $
8 3 1396 شهيد باهنر قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 252,500 2,940,485,640 Rls. 90,600 $
9 4 1396 شهيد باهنر قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 449,732 2,928,332,840 Rls. 89,946 $
10 5 1396 شهيد باهنر قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 161,828 2,424,861,595 Rls. 73,937 $
11 4 1396 شهيد باهنر قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 224,777 2,302,652,025 Rls. 70,792 $
12 4 1396 شهيد باهنر قطر 08071900 خربزه وهمانند 204,675 2,154,475,065 Rls. 66,216 $
13 5 1396 شهيد باهنر قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 269,875 1,819,979,205 Rls. 55,585 $
14 3 1396 شهيد باهنر قطر 08071900 خربزه وهمانند 165,000 1,811,970,645 Rls. 55,830 $
15 3 1396 شهيد باهنر قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 120,900 1,727,463,207 Rls. 53,227 $
16 4 1396 شهيد باهنر قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 123,989 1,613,657,525 Rls. 49,595 $
17 4 1396 شهيد باهنر قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 173,067 1,486,096,445 Rls. 45,685 $
18 9 1396 شهيد باهنر قطر 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 48,575 1,369,348,680 Rls. 38,860 $
19 4 1396 شهيد باهنر قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 129,133 1,284,612,596 Rls. 39,483 $
20 4 1396 شهيد باهنر قطر 08091000 زردآلو ,تازه 76,075 1,275,788,525 Rls. 39,220 $
21 3 1396 شهيد باهنر قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 112,310 1,181,994,920 Rls. 36,420 $
22 5 1396 شهيد باهنر قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 90,490 1,149,550,280 Rls. 35,062 $
23 4 1396 شهيد باهنر قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 173,800 1,129,941,400 Rls. 34,760 $
24 4 1396 شهيد باهنر قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 34,670 1,048,774,650 Rls. 32,270 $
25 4 1396 شهيد باهنر قطر 01061300 شترها و ساير گونهکهاي شتر (Camelidae) 7,600 990,888,000 Rls. 30,400 $
26 5 1396 شهيد باهنر قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 111,059 983,664,561 Rls. 29,997 $
27 3 1396 شهيد باهنر قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 88,725 915,816,202 Rls. 28,217 $
28 8 1396 شهيد باهنر قطر 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 73,600 900,698,400 Rls. 25,760 $
29 5 1396 شهيد باهنر قطر 04031090 ک ک ک ماست 16,539 891,198,792 Rls. 27,288 $
30 5 1396 شهيد باهنر قطر 08071900 خربزه وهمانند 81,498 874,189,935 Rls. 26,667 $
31 3 1396 شهيد باهنر قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 86,750 702,026,079 Rls. 21,631 $
32 4 1396 شهيد باهنر قطر 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 84,105 583,629,485 Rls. 17,933 $
33 5 1396 شهيد باهنر قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 53,978 569,787,167 Rls. 17,376 $
34 3 1396 شهيد باهنر قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 40,050 528,342,880 Rls. 16,280 $
35 5 1396 شهيد باهنر قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 28,300 384,869,816 Rls. 11,737 $
36 4 1396 شهيد باهنر قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 34,000 331,398,000 Rls. 10,200 $
37 3 1396 شهيد باهنر قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 49,000 318,088,400 Rls. 9,800 $
38 3 1396 شهيد باهنر قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 48,790 316,704,142 Rls. 9,759 $
39 3 1396 شهيد باهنر قطر 08091000 زردآلو ,تازه 11,149 315,718,432 Rls. 9,729 $
40 5 1396 شهيد باهنر قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 33,000 309,949,644 Rls. 9,456 $
41 3 1396 شهيد باهنر قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 9,000 292,059,000 Rls. 9,000 $
42 4 1396 شهيد باهنر قطر 08083000 گلابيکها تازه 10,000 234,324,000 Rls. 7,200 $
43 5 1396 شهيد باهنر قطر 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 17,550 229,728,180 Rls. 7,020 $
44 4 1396 شهيد باهنر قطر 08081000 سيب , تازه 32,000 208,288,000 Rls. 6,400 $
45 4 1396 شهيد باهنر قطر 08071100 هندوا نه , تازه 20,700 177,910,125 Rls. 5,475 $
46 3 1396 شهيد باهنر قطر 08071100 هندوا نه , تازه 34,736 176,798,726 Rls. 5,447 $
47 5 1396 شهيد باهنر قطر 08091000 زردآلو ,تازه 7,150 172,312,340 Rls. 5,260 $
48 4 1396 شهيد باهنر قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 17,292 165,223,795 Rls. 5,071 $
49 5 1396 شهيد باهنر قطر 08081000 سيب , تازه 9,500 155,747,000 Rls. 4,750 $
50 9 1396 شهيد باهنر قطر 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 11,830 91,724,514 Rls. 2,603 $
51 3 1396 شهيد باهنر قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 10,500 85,202,250 Rls. 2,625 $
52 5 1396 شهيد باهنر قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 852 80,667,730 Rls. 2,470 $
53 5 1396 شهيد باهنر قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 6,600 75,673,290 Rls. 2,310 $
54 4 1396 شهيد باهنر قطر 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 2,250 73,226,250 Rls. 2,250 $
55 5 1396 شهيد باهنر قطر 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 4,950 64,862,820 Rls. 1,980 $
56 5 1396 شهيد باهنر قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 4,625 60,178,283 Rls. 1,837 $
57 3 1396 شهيد باهنر قطر 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 1,350 42,186,300 Rls. 1,300 $
58 5 1396 شهيد باهنر قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 2,106 34,389,927 Rls. 1,053 $
59 4 1396 شهيد باهنر قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 5,850 34,217,235 Rls. 1,053 $
60 5 1396 شهيد باهنر قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 303 32,952,931 Rls. 1,009 $
61 5 1396 شهيد باهنر قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 2,400 32,822,000 Rls. 1,000 $
62 3 1396 شهيد باهنر قطر 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 1,710 16,193,784 Rls. 499 $
63 3 1396 شهيد باهنر قطر 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 1,500 15,579,840 Rls. 480 $
64 5 1396 شهيد باهنر قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 1,500 14,741,550 Rls. 450 $
65 3 1396 شهيد باهنر قطر 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 2,000 11,684,880 Rls. 360 $
مجموع کل
119,935,137,454 ريال
مجموع کل
3,628,437 دلار
[1]