آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (شهيد باهنر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 شهيد باهنر ويتنام 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 17,000,000 43,982,094,000 Rls. 1,326,000 $
2 8 1396 شهيد باهنر ويتنام 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 7,000,000 16,216,694,130 Rls. 461,370 $
3 8 1396 شهيد باهنر ويتنام 25030090 کگل گوگرد ( گوگرد تصعيد شده (Sublimed sulphor) ، گوگرد رسوب كرده (گوگرد پرسيپيته وگوگرد كولوئيدال) 5,000,000 13,708,110,000 Rls. 390,000 $
مجموع کل
73,906,898,130 ريال
مجموع کل
2,177,370 دلار
[1]