آمار کل " صادرات به" کشور (استراليا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي استراليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,060,150 23,664,241,061 Rls. 636,091 $
2 1 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 383,800 9,905,585,200 Rls. 305,450 $
3 12 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 241,360 9,375,025,680 Rls. 251,872 $
4 4 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 177,000 9,327,514,500 Rls. 286,740 $
5 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,800 9,262,576,800 Rls. 267,300 $
6 11 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 244,000 8,787,680,080 Rls. 238,240 $
7 6 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 160,000 8,570,292,400 Rls. 258,400 $
8 7 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 162,625 8,538,801,830 Rls. 250,962 $
9 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 26,145 8,277,702,345 Rls. 228,105 $
10 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 222,500 6,963,248,740 Rls. 193,160 $
11 4 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 589,520 6,903,595,200 Rls. 212,267 $
12 9 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 190,188 6,449,759,688 Rls. 182,622 $
13 5 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 214,572 6,363,119,748 Rls. 194,412 $
14 5 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 120,100 6,332,897,964 Rls. 193,362 $
15 12 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 466,468 6,247,280,967 Rls. 167,351 $
16 11 1396 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 12,000 5,986,710,000 Rls. 162,000 $
17 7 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 472,605 5,939,162,067 Rls. 175,711 $
18 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 20,600 5,919,242,400 Rls. 170,800 $
19 8 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 550,990 5,896,044,371 Rls. 169,173 $
20 5 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 421,240 5,444,173,991 Rls. 166,030 $
21 4 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 202,320 5,318,334,380 Rls. 163,420 $
22 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 131,240 5,064,242,516 Rls. 140,644 $
23 11 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 422,920 5,004,595,733 Rls. 135,790 $
24 11 1396 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 98,363 4,984,366,608 Rls. 135,463 $
25 7 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 160,000 4,908,687,280 Rls. 144,580 $
26 11 1396 شهيدرجايي استراليا 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 220,048 4,847,172,000 Rls. 132,000 $
27 12 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 129,861 4,674,415,993 Rls. 125,507 $
28 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 134,000 4,656,004,360 Rls. 134,680 $
29 6 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 403,480 4,593,127,321 Rls. 138,077 $
30 12 1396 شهيدرجايي استراليا 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 501,666 4,155,295,095 Rls. 111,405 $
31 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 8,400 4,115,172,600 Rls. 113,400 $
32 9 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 327,924 3,982,479,505 Rls. 112,478 $
33 12 1396 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 79,082 3,830,676,364 Rls. 102,806 $
34 1 1396 شهيدرجايي استراليا 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 7,410 3,625,270,880 Rls. 111,760 $
35 12 1396 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,800 3,523,119,600 Rls. 94,800 $
36 4 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 107,800 3,371,526,540 Rls. 103,706 $
37 5 1396 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 40,260 3,289,368,550 Rls. 100,650 $
38 9 1396 شهيدرجايي استراليا 25081000 بنتونيت 100,000 3,182,490,000 Rls. 90,000 $
39 5 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 120,100 3,039,389,360 Rls. 92,950 $
40 1 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 97,770 2,922,171,348 Rls. 90,116 $
41 6 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 82,860 2,750,713,200 Rls. 82,860 $
42 10 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 239,150 2,667,994,859 Rls. 74,093 $
43 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,659,380,000 Rls. 76,400 $
44 11 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 71,942 2,591,433,032 Rls. 70,459 $
45 6 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 85,220 2,480,073,722 Rls. 74,898 $
46 1 1396 شهيدرجايي استراليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 282,525 2,456,503,346 Rls. 75,757 $
47 11 1396 شهيدرجايي استراليا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,800 2,305,992,000 Rls. 62,400 $
48 12 1396 شهيدرجايي استراليا 25081000 بنتونيت 60,000 2,020,410,000 Rls. 54,000 $
49 11 1396 شهيدرجايي استراليا 22029990 --- ساير 19,700 2,002,037,125 Rls. 54,175 $
50 5 1396 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 79,540 1,823,955,602 Rls. 55,678 $
51 5 1396 شهيدرجايي استراليا 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 33,850 1,797,426,450 Rls. 54,675 $
52 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 34,862 1,794,687,996 Rls. 52,293 $
53 5 1396 شهيدرجايي استراليا 22029990 --- ساير 19,700 1,778,131,850 Rls. 54,175 $
54 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 31,020 1,693,209,870 Rls. 46,530 $
55 8 1396 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 19,590 1,685,817,450 Rls. 48,975 $
56 9 1396 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 18,700 1,647,376,500 Rls. 46,750 $
57 6 1396 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 19,290 1,587,132,975 Rls. 48,225 $
58 4 1396 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 18,810 1,530,428,625 Rls. 47,025 $
59 7 1396 شهيدرجايي استراليا 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي 16,780 1,416,106,150 Rls. 41,950 $
60 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 35,600 1,378,378,600 Rls. 39,160 $
61 8 1396 شهيدرجايي استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 17,265 1,314,502,469 Rls. 37,625 $
62 9 1396 شهيدرجايي استراليا 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,310 1,266,186,113 Rls. 35,917 $
63 12 1396 شهيدرجايي استراليا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 20,641 1,265,254,265 Rls. 33,967 $
64 8 1396 شهيدرجايي استراليا 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 468,178 1,222,551,225 Rls. 34,965 $
65 6 1396 شهيدرجايي استراليا 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 19,275 1,209,697,553 Rls. 36,599 $
66 4 1396 شهيدرجايي استراليا 27129020 اسلاك واكس (Slack Wax) 58,260 1,135,720,440 Rls. 34,956 $
67 11 1396 شهيدرجايي استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 15,000 1,101,630,000 Rls. 30,000 $
68 9 1396 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 22,406 1,068,809,601 Rls. 30,209 $
69 8 1396 شهيدرجايي استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 6,130 1,029,074,185 Rls. 29,430 $
70 8 1396 شهيدرجايي استراليا 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 6,566 989,001,677 Rls. 28,433 $
71 10 1396 شهيدرجايي استراليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 10,737 959,887,800 Rls. 26,842 $
72 1 1396 شهيدرجايي استراليا 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,400 937,133,820 Rls. 28,890 $
73 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 23,000 912,160,700 Rls. 25,300 $
74 8 1396 شهيدرجايي استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,000 896,028,280 Rls. 25,960 $
75 4 1396 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 66,420 833,189,435 Rls. 25,633 $
76 12 1396 شهيدرجايي استراليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 96,900 795,103,770 Rls. 21,318 $
77 9 1396 شهيدرجايي استراليا 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 782,958,000 Rls. 22,000 $
78 10 1396 شهيدرجايي استراليا 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 30,000 759,969,000 Rls. 21,000 $
79 6 1396 شهيدرجايي استراليا 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 11,453 736,564,860 Rls. 22,118 $
80 9 1396 شهيدرجايي استراليا 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 94,130 731,110,536 Rls. 20,709 $
81 4 1396 شهيدرجايي استراليا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,700 721,763,900 Rls. 22,100 $
82 6 1396 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 46,000 670,134,800 Rls. 20,185 $
83 9 1396 شهيدرجايي استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 9,381 661,318,396 Rls. 18,762 $
84 8 1396 شهيدرجايي استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,255 651,032,414 Rls. 18,510 $
85 10 1396 شهيدرجايي استراليا 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 1,420 629,725,650 Rls. 17,353 $
86 10 1396 شهيدرجايي استراليا 16042000 ساير فرآورده ها يا کنسروهاي ماهيها 8,000 628,235,168 Rls. 17,312 $
87 12 1396 شهيدرجايي استراليا 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 50,000 622,024,240 Rls. 16,656 $
88 9 1396 شهيدرجايي استراليا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 19,000 608,571,900 Rls. 17,100 $
89 5 1396 شهيدرجايي استراليا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 9,300 606,267,000 Rls. 18,600 $
90 5 1396 شهيدرجايي استراليا 25081000 بنتونيت 200,000 592,398,000 Rls. 18,000 $
91 10 1396 شهيدرجايي استراليا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 8,202 591,183,756 Rls. 16,404 $
92 11 1396 شهيدرجايي استراليا 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,790 552,218,565 Rls. 14,943 $
93 9 1396 شهيدرجايي استراليا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 8,735 537,837,594 Rls. 15,263 $
94 12 1396 شهيدرجايي استراليا 07115900 دنبلان زميني و سايرقارچها محفوظ شده بصورت موقت... بجزنوع آگاري کوس 16,000 508,628,350 Rls. 13,682 $
95 12 1396 شهيدرجايي استراليا 68029290 ساير سنگهاي آهکي غيراز رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اماکنده کاري وحکاکي نشده 50,930 499,027,460 Rls. 13,360 $
96 8 1396 شهيدرجايي استراليا 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 16,000 495,676,800 Rls. 14,400 $
97 12 1396 شهيدرجايي استراليا 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,642 494,977,872 Rls. 13,315 $
98 9 1396 شهيدرجايي استراليا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,648 492,278,976 Rls. 13,944 $
99 4 1396 شهيدرجايي استراليا 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 7,466 485,140,680 Rls. 14,932 $
100 12 1396 شهيدرجايي استراليا 68062010 رسهاي منبسط شده 99,807 484,258,329 Rls. 12,975 $
مجموع کل
318,788,983,996 ريال
مجموع کل
9,144,425 دلار