آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 شهيدرجايي برزيل 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شکال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),که درجاي ديگرذکرنشده. 20,390,000 310,000,000,000 Rls. 8,298,730 $
2 5 1396 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 352,800 14,779,279,872 Rls. 450,576 $
3 12 1396 شهيدرجايي برزيل 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 22,000 11,112,255,000 Rls. 297,000 $
4 7 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 112,513 4,557,381,562 Rls. 135,016 $
5 10 1396 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 260,350 4,189,570,080 Rls. 117,158 $
6 12 1396 شهيدرجايي برزيل 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 412,380 3,383,877,177 Rls. 90,723 $
7 11 1396 شهيدرجايي برزيل 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 61,261 2,716,672,915 Rls. 73,513 $
8 10 1396 شهيدرجايي برزيل 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 70,433 2,540,062,200 Rls. 70,666 $
9 9 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 51,981 2,198,040,726 Rls. 62,377 $
10 8 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 50,093 2,106,744,814 Rls. 60,112 $
11 11 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 44,542 1,975,190,768 Rls. 53,450 $
12 6 1396 شهيدرجايي برزيل 29221110 منواتانول آمين 52,800 1,838,889,360 Rls. 55,440 $
13 12 1396 شهيدرجايي برزيل 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 35,390 1,584,013,932 Rls. 42,468 $
14 11 1396 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 49,729 1,454,264,336 Rls. 39,784 $
15 5 1396 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 101,710 1,450,008,880 Rls. 44,336 $
16 8 1396 شهيدرجايي برزيل 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 1,433,882,832 Rls. 41,656 $
17 8 1396 شهيدرجايي برزيل 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 23,940 1,433,882,832 Rls. 41,656 $
18 8 1396 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 48,188 1,327,002,522 Rls. 38,551 $
19 9 1396 شهيدرجايي برزيل 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس 23,940 1,240,553,192 Rls. 35,192 $
20 4 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 35,114 1,174,941,116 Rls. 36,001 $
21 10 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 25,684 1,112,884,435 Rls. 30,821 $
22 6 1396 شهيدرجايي برزيل 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,500 1,091,944,800 Rls. 32,800 $
23 5 1396 شهيدرجايي برزيل 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 22,876 899,267,309 Rls. 27,451 $
24 10 1396 شهيدرجايي برزيل 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 43,960 707,404,320 Rls. 19,782 $
25 7 1396 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 44,025 701,988,444 Rls. 20,682 $
26 6 1396 شهيدرجايي برزيل 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 43,280 650,887,920 Rls. 19,476 $
27 7 1396 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,200 555,590,860 Rls. 16,520 $
28 5 1396 شهيدرجايي برزيل 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 19,540 415,386,205 Rls. 12,701 $
29 9 1396 شهيدرجايي برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,430 342,366,180 Rls. 9,620 $
30 9 1396 شهيدرجايي برزيل 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 43,960 340,947,672 Rls. 9,672 $
31 6 1396 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,400 320,882,250 Rls. 9,750 $
32 8 1396 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,300 320,277,688 Rls. 9,112 $
33 10 1396 شهيدرجايي برزيل 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 20,030 284,649,600 Rls. 7,960 $
34 4 1396 شهيدرجايي برزيل 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,000 218,484,285 Rls. 6,703 $
35 12 1396 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 22,400 201,675,693 Rls. 5,407 $
36 11 1396 شهيدرجايي برزيل 25151190 ک کک ک مرمر?ت 21,600 159,632,640 Rls. 4,320 $
37 11 1396 شهيدرجايي برزيل 25151120 ک کک ک تراورتن 35,200 156,085,248 Rls. 4,224 $
38 6 1396 شهيدرجايي برزيل 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 15,600 103,998,760 Rls. 3,160 $
39 5 1396 شهيدرجايي برزيل 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 1,500 31,646,550 Rls. 975 $
40 12 1396 شهيدرجايي برزيل 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 2,020 22,603,194 Rls. 606 $
مجموع کل
381,135,118,169 ريال
مجموع کل
10,336,147 دلار
[1]