آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 39012040 ک ک ک گريد بادي: 3,630,000 137,322,094,140 Rls. 3,989,370 $
2 12 1396 شهيدرجايي ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 990,000 41,984,873,370 Rls. 1,125,630 $
3 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 990,000 39,564,768,870 Rls. 1,125,630 $
4 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 498,964 29,468,342,574 Rls. 868,197 $
5 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 399,374 23,555,364,270 Rls. 719,050 $
6 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 26,000,000 21,228,350,000 Rls. 650,000 $
7 4 1396 شهيدرجايي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 25,000,000 20,371,875,000 Rls. 625,000 $
8 8 1396 شهيدرجايي ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 259,960 15,815,718,450 Rls. 452,330 $
9 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 254,806 15,652,452,048 Rls. 443,362 $
10 9 1396 شهيدرجايي ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,490 612,880,014 Rls. 17,285 $
11 7 1396 شهيدرجايي ترکيه 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 579,955,000 Rls. 17,000 $
12 10 1396 شهيدرجايي ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,520 383,168,400 Rls. 10,715 $
13 5 1396 شهيدرجايي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 48,000 63,018,240 Rls. 1,920 $
مجموع کل
346,602,860,376 ريال
مجموع کل
10,045,489 دلار
[1]