آمار کل " صادرات به" کشور (توگو) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي توگو 27132000 قيرنفت 23,043,933 132,205,854,920 Rls. 3,836,835 $
2 11 1396 شهيدرجايي توگو 27132000 قيرنفت 17,999,899 106,000,000,000 Rls. 2,879,983 $
3 12 1396 شهيدرجايي توگو 27101910 روغن موتور 148,680 3,195,314,636 Rls. 86,234 $
4 5 1396 شهيدرجايي توگو 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 73,120 2,594,651,175 Rls. 79,335 $
5 6 1396 شهيدرجايي توگو 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 64,526 2,341,455,903 Rls. 70,333 $
6 9 1396 شهيدرجايي توگو 27101910 روغن موتور 106,200 2,183,505,793 Rls. 61,595 $
7 12 1396 شهيدرجايي توگو 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 17,538 1,949,596,210 Rls. 52,615 $
8 10 1396 شهيدرجايي توگو 27101910 روغن موتور 55,440 1,076,469,904 Rls. 29,822 $
9 11 1396 شهيدرجايي توگو 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 764,271,032 Rls. 20,908 $
10 7 1396 شهيدرجايي توگو 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 19,008 713,276,420 Rls. 20,908 $
11 8 1396 شهيدرجايي توگو 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,000 527,804,200 Rls. 15,400 $
12 7 1396 شهيدرجايي توگو 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 20,562 448,128,450 Rls. 13,365 $
13 11 1396 شهيدرجايي توگو 27101910 روغن موتور 13,152 192,303,283 Rls. 5,261 $
14 4 1396 شهيدرجايي توگو 27101910 روغن موتور 13,458 175,196,244 Rls. 5,383 $
15 7 1396 شهيدرجايي توگو 27101910 روغن موتور 12,906 174,267,137 Rls. 5,162 $
مجموع کل
254,542,095,307 ريال
مجموع کل
7,183,139 دلار
[1]