آمار کل " صادرات به" کشور (سنگاپور) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,575,000 14,666,645,700 Rls. 396,900 $
2 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 201,942 13,106,085,321 Rls. 351,379 $
3 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,050,000 9,836,901,900 Rls. 264,600 $
4 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 16,002 7,733,501,028 Rls. 213,552 $
5 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 142,235 6,901,483,179 Rls. 184,905 $
6 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 981,970 6,813,277,520 Rls. 206,213 $
7 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 23,650 6,527,456,250 Rls. 193,812 $
8 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,100 4,964,335,200 Rls. 136,800 $
9 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 595,387 4,239,947,357 Rls. 125,031 $
10 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 505,852 3,743,509,960 Rls. 106,229 $
11 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 497,975 3,675,671,526 Rls. 104,574 $
12 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27132000 قيرنفت 515,200 3,544,261,728 Rls. 108,192 $
13 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,509,100,000 Rls. 105,000 $
14 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,434,025,000 Rls. 105,000 $
15 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,000 3,417,225,000 Rls. 105,000 $
16 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 293,420 3,132,543,780 Rls. 88,020 $
17 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 9,800 3,044,948,200 Rls. 83,300 $
18 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 69,930 2,948,873,704 Rls. 90,908 $
19 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 31,000 2,523,743,880 Rls. 73,160 $
20 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 29,700 2,364,866,792 Rls. 70,092 $
21 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,040 2,135,624,400 Rls. 65,520 $
22 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,050 1,641,562,230 Rls. 46,585 $
23 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,330 1,584,124,290 Rls. 44,955 $
24 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 19,700 1,547,765,172 Rls. 46,492 $
25 4 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,503,579,000 Rls. 46,200 $
26 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,280 1,456,073,984 Rls. 39,296 $
27 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 12,280 1,426,012,544 Rls. 39,296 $
28 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,190 1,405,809,312 Rls. 39,008 $
29 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 11,850 1,325,872,800 Rls. 37,920 $
30 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 27101940 روغن پايه معدني 99,960 1,301,859,905 Rls. 37,985 $
31 7 1396 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,090 1,297,208,640 Rls. 38,688 $
32 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 12,000 1,254,105,600 Rls. 38,400 $
33 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29321200 2فورآلدئيد (فورفورآل) 78,976 1,160,668,201 Rls. 35,539 $
34 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 23,740 1,135,181,710 Rls. 30,862 $
35 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 8,600 1,133,534,000 Rls. 30,800 $
36 9 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,430 952,290,096 Rls. 26,974 $
37 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,000 915,456,000 Rls. 25,600 $
38 11 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,500 848,048,400 Rls. 22,950 $
39 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 13,050 779,780,565 Rls. 22,185 $
40 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29221220 دي اتانول آمين 18,400 496,561,168 Rls. 15,088 $
41 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 29221110 منواتانول آمين 16,000 420,121,600 Rls. 12,800 $
42 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 9,765 411,800,410 Rls. 12,695 $
43 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 901 383,073,665 Rls. 11,713 $
44 1 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 13,940 379,070,468 Rls. 11,686 $
45 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 9,138 230,112,480 Rls. 6,708 $
46 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,290 191,971,494 Rls. 5,577 $
47 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 39173910 لوله فايبر گلاس ازرزين پلي استر تقويت شده باالياف شيشه 3,330 188,279,848 Rls. 5,676 $
48 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 4,290 186,383,340 Rls. 5,577 $
49 8 1396 شهيدرجايي سنگاپور 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 22,140 151,760,844 Rls. 4,428 $
50 10 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,000 84,393,600 Rls. 2,360 $
51 12 1396 شهيدرجايي سنگاپور 68062010 رسهاي منبسط شده 14,510 70,112,050 Rls. 1,886 $
52 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 600 26,067,600 Rls. 780 $
53 5 1396 شهيدرجايي سنگاپور 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 27,800 22,698,005 Rls. 695 $
54 6 1396 شهيدرجايي سنگاپور 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 960 20,854,080 Rls. 624 $
مجموع کل
138,196,220,526 ريال
مجموع کل
3,926,215 دلار
[1]