آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي سومالي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 25,036,500 32,748,643,314 Rls. 951,387 $
2 6 1396 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 1,400,000 9,713,760,000 Rls. 294,000 $
3 6 1396 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 189,000 5,657,040,000 Rls. 170,100 $
4 5 1396 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 822,003 5,638,008,955 Rls. 172,621 $
5 11 1396 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 738,760 5,292,601,100 Rls. 155,140 $
6 12 1396 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 135,000 4,531,828,500 Rls. 121,500 $
7 10 1396 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 494,725 3,745,929,952 Rls. 103,892 $
8 4 1396 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 500,695 3,427,233,870 Rls. 105,146 $
9 6 1396 شهيدرجايي سومالي 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي که توليددا خلي ندا رندغيرمذکور 9,150 3,187,744,226 Rls. 96,106 $
10 7 1396 شهيدرجايي سومالي 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 81,000 2,444,337,000 Rls. 72,900 $
11 10 1396 شهيدرجايي سومالي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 84,430 1,582,256,256 Rls. 43,904 $
12 12 1396 شهيدرجايي سومالي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 111,060 1,454,358,465 Rls. 38,871 $
13 1 1396 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 36,050 1,286,328,890 Rls. 39,655 $
14 7 1396 شهيدرجايي سومالي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 44,288 1,118,050,895 Rls. 32,773 $
15 1 1396 شهيدرجايي سومالي 27132000 قيرنفت 137,060 933,630,516 Rls. 28,782 $
16 7 1396 شهيدرجايي سومالي 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 25,200 844,956,000 Rls. 25,200 $
17 11 1396 شهيدرجايي سومالي 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 12,720 706,990,320 Rls. 19,080 $
18 1 1396 شهيدرجايي سومالي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 40,000 648,760,000 Rls. 20,000 $
19 8 1396 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 29,722 623,495,880 Rls. 17,832 $
20 4 1396 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 25,742 512,432,280 Rls. 15,772 $
21 11 1396 شهيدرجايي سومالي 27101910 روغن موتور 15,043 344,614,352 Rls. 9,326 $
22 12 1396 شهيدرجايي سومالي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 26,386 343,348,300 Rls. 9,236 $
مجموع کل
86,786,349,071 ريال
مجموع کل
2,543,223 دلار
[1]