آمار کل " صادرات به" کشور (غنا) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 شهيدرجايي غنا 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 354,900 13,512,840,853 Rls. 386,841 $
2 5 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 803,546 12,357,182,455 Rls. 377,594 $
3 12 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 561,317 9,859,138,781 Rls. 264,163 $
4 10 1396 شهيدرجايي غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 631,241 8,677,847,251 Rls. 242,399 $
5 5 1396 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 224,000 8,063,979,000 Rls. 246,400 $
6 12 1396 شهيدرجايي غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 538,110 7,672,730,830 Rls. 206,636 $
7 6 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 482,586 7,557,571,767 Rls. 227,914 $
8 11 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 372,018 6,428,901,094 Rls. 174,847 $
9 10 1396 شهيدرجايي غنا 27102000 روغن هاي نفتي و روغن هاي حاصل از مواد معدني قيري به غير از روغن هاي خام کهداراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري به شامل آنهايي كه حاوي Biodiesel بوده وبه غير ازآخال روغن ها 500,500 6,356,925,575 Rls. 175,175 $
10 4 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 393,282 6,225,476,420 Rls. 191,215 $
11 4 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 383,466 5,858,366,825 Rls. 180,228 $
12 11 1396 شهيدرجايي غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 384,748 5,459,436,288 Rls. 147,744 $
13 10 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 254,175 4,288,565,478 Rls. 119,461 $
14 9 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 242,998 4,052,376,050 Rls. 114,924 $
15 12 1396 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 180,018 3,900,566,604 Rls. 105,097 $
16 10 1396 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 500,622 3,759,448,800 Rls. 105,130 $
17 4 1396 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 502,475 3,434,115,855 Rls. 105,519 $
18 5 1396 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 497,870 3,414,563,768 Rls. 104,552 $
19 8 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 208,208 3,373,793,440 Rls. 97,855 $
20 1 1396 شهيدرجايي غنا 27132000 قيرنفت 495,515 3,373,560,360 Rls. 104,058 $
21 7 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 209,268 3,343,234,797 Rls. 98,354 $
22 9 1396 شهيدرجايي غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 244,490 3,341,273,265 Rls. 93,885 $
23 5 1396 شهيدرجايي غنا 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 257,535 3,254,700,434 Rls. 98,894 $
24 10 1396 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 70,000 2,776,312,000 Rls. 77,000 $
25 7 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 140,909 2,246,582,231 Rls. 66,226 $
26 11 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 101,783 1,766,134,955 Rls. 47,837 $
27 12 1396 شهيدرجايي غنا 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,728,573,000 Rls. 46,200 $
28 9 1396 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 81,760 1,684,648,425 Rls. 47,420 $
29 8 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 84,060 1,381,397,220 Rls. 39,508 $
30 9 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 63,012 1,043,573,370 Rls. 29,615 $
31 8 1396 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 46,230 985,006,020 Rls. 28,740 $
32 6 1396 شهيدرجايي غنا 85167900 دستگاه هاي ا لکتروترميک برا ي مصارف خانگي ,که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,000 822,287,700 Rls. 24,700 $
33 4 1396 شهيدرجايي غنا 27101910 روغن موتور 42,480 801,843,710 Rls. 24,638 $
34 12 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 41,440 726,435,324 Rls. 19,476 $
35 10 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 42,480 724,509,885 Rls. 19,965 $
36 6 1396 شهيدرجايي غنا 27101950 روغن صنعتي 42,008 657,264,213 Rls. 19,743 $
37 1 1396 شهيدرجايي غنا 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 42,008 640,423,434 Rls. 19,743 $
38 12 1396 شهيدرجايي غنا 27101920 گريس 13,527 192,313,100 Rls. 5,140 $
39 12 1396 شهيدرجايي غنا 69074090 ک ک ک سا?ر 50,000 176,817,401 Rls. 4,741 $
مجموع کل
155,920,717,978 ريال
مجموع کل
4,489,577 دلار
[1]