آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 03063590 --- سا?ر 257,832 41,097,941,813 Rls. 1,163,525 $
2 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 03063590 --- سا?ر 248,136 33,051,376,507 Rls. 1,009,423 $
3 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 03063590 --- سا?ر 203,640 30,020,545,371 Rls. 837,583 $
4 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 550,000 26,673,725,000 Rls. 715,000 $
5 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 03063590 --- سا?ر 137,102 21,216,365,465 Rls. 611,073 $
6 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 325,000 14,558,198,000 Rls. 423,500 $
7 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 14,256,060,000 Rls. 390,000 $
8 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 300,000 12,712,050,000 Rls. 390,000 $
9 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 03063590 --- سا?ر 46,740 7,097,489,290 Rls. 208,046 $
10 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 130,000 5,293,178,000 Rls. 143,000 $
11 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 60,000 5,139,855,000 Rls. 147,000 $
12 1 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 3,178,924,000 Rls. 98,000 $
13 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,000 2,277,696,000 Rls. 64,000 $
14 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,203,008,000 Rls. 64,000 $
15 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 40,000 2,090,176,000 Rls. 64,000 $
16 6 1396 شهيدرجايي فرانسه 03063590 --- سا?ر 23,484 1,674,511,680 Rls. 50,880 $
17 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,182,560,000 Rls. 32,000 $
18 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,000 793,232,000 Rls. 22,000 $
19 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 19,500 755,855,100 Rls. 21,450 $
20 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 739,998,000 Rls. 21,000 $
21 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,000 712,782,000 Rls. 21,000 $
22 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 40121100 لاستيک رويي روکش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده درا تومبيلهاي سوا ري 8,100 684,332,025 Rls. 20,995 $
23 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 4,020 575,672,790 Rls. 16,331 $
24 4 1396 شهيدرجايي فرانسه 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 24,000 506,844,000 Rls. 15,600 $
25 11 1396 شهيدرجايي فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,580 364,125,008 Rls. 9,854 $
26 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,000 290,312,000 Rls. 8,000 $
27 7 1396 شهيدرجايي فرانسه 27132000 قيرنفت 22,000 202,856,500 Rls. 6,050 $
28 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,880 124,125,000 Rls. 3,522 $
29 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 600 106,983,576 Rls. 3,108 $
30 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,320 95,014,320 Rls. 2,657 $
31 8 1396 شهيدرجايي فرانسه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 40,200 55,350,576 Rls. 1,608 $
32 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 24,500 32,005,820 Rls. 980 $
33 12 1396 شهيدرجايي فرانسه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 20,000 29,839,200 Rls. 800 $
34 9 1396 شهيدرجايي فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,440 14,895,000 Rls. 423 $
35 5 1396 شهيدرجايي فرانسه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 80 5,225,440 Rls. 160 $
مجموع کل
229,813,108,481 ريال
مجموع کل
6,586,568 دلار
[1]