آمار کل " صادرات به" کشور (كامرون) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 2,131,250 16,497,311,782 Rls. 447,563 $
2 8 1396 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 2,099,177 15,968,739,543 Rls. 463,411 $
3 5 1396 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 1,660,927 11,447,702,247 Rls. 348,793 $
4 9 1396 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 1,476,786 11,037,038,625 Rls. 310,125 $
5 4 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 496,202 9,364,685,319 Rls. 288,304 $
6 11 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 382,320 8,135,084,900 Rls. 221,745 $
7 10 1396 شهيدرجايي كامرون 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 182,000 7,256,957,400 Rls. 200,200 $
8 9 1396 شهيدرجايي كامرون 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 177,303 6,810,095,880 Rls. 193,260 $
9 6 1396 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 990,250 6,758,106,291 Rls. 203,001 $
10 8 1396 شهيدرجايي كامرون 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 176,880 6,741,217,035 Rls. 192,799 $
11 10 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 311,063 6,555,895,328 Rls. 181,252 $
12 6 1396 شهيدرجايي كامرون 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 435,114 5,583,980,700 Rls. 167,085 $
13 9 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 247,420 5,077,251,376 Rls. 144,054 $
14 11 1396 شهيدرجايي كامرون 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 84,000 3,419,215,800 Rls. 92,400 $
15 6 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 169,920 3,293,641,260 Rls. 98,553 $
16 8 1396 شهيدرجايي كامرون 26100010 ک ک ک سنگ كروم 580,235 2,862,615,680 Rls. 81,232 $
17 5 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 147,140 2,787,151,719 Rls. 85,341 $
18 5 1396 شهيدرجايي كامرون 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 169,920 2,621,230,564 Rls. 79,862 $
19 4 1396 شهيدرجايي كامرون 27132000 قيرنفت 299,675 2,042,614,398 Rls. 62,931 $
20 12 1396 شهيدرجايي كامرون 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 42,000 1,723,213,800 Rls. 46,200 $
21 8 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 84,960 1,696,178,472 Rls. 49,276 $
22 8 1396 شهيدرجايي كامرون 27150090 سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني 113,700 1,252,306,440 Rls. 35,816 $
23 7 1396 شهيدرجايي كامرون 27101910 روغن موتور 62,834 1,236,982,248 Rls. 36,444 $
24 12 1396 شهيدرجايي كامرون 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,677 1,170,429,447 Rls. 31,587 $
مجموع کل
141,339,646,254 ريال
مجموع کل
4,061,234 دلار
[1]