آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي لبنان 03063590 --- سا?ر 144,000 20,963,636,725 Rls. 613,525 $
2 12 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 64,300 14,368,319,076 Rls. 385,804 $
3 7 1396 شهيدرجايي لبنان 03061700 ساير انواع ميگو. 72,000 10,771,094,400 Rls. 316,800 $
4 8 1396 شهيدرجايي لبنان 03063590 --- سا?ر 72,000 10,296,192,925 Rls. 295,825 $
5 8 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 43,737 9,227,823,623 Rls. 262,425 $
6 12 1396 شهيدرجايي لبنان 03063590 --- سا?ر 48,000 7,764,184,625 Rls. 208,855 $
7 11 1396 شهيدرجايي لبنان 03063590 --- سا?ر 46,224 7,513,190,042 Rls. 204,602 $
8 10 1396 شهيدرجايي لبنان 03063590 --- سا?ر 48,000 6,922,752,000 Rls. 192,000 $
9 5 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 32,755 6,438,159,029 Rls. 196,531 $
10 6 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,969 6,163,364,073 Rls. 185,817 $
11 9 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 28,338 6,017,114,146 Rls. 170,034 $
12 4 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 30,528 5,952,044,160 Rls. 183,168 $
13 7 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 26,112 5,288,776,704 Rls. 156,672 $
14 11 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 19,219 4,215,224,510 Rls. 115,315 $
15 9 1396 شهيدرجايي لبنان 03063590 --- سا?ر 24,000 3,416,544,000 Rls. 96,000 $
16 11 1396 شهيدرجايي لبنان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 213,860 3,022,268,567 Rls. 81,662 $
17 10 1396 شهيدرجايي لبنان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 12,902 2,789,923,146 Rls. 77,414 $
18 4 1396 شهيدرجايي لبنان 25151110 ک کک ک مرمر 347,360 2,384,739,040 Rls. 73,352 $
19 10 1396 شهيدرجايي لبنان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 9,275 2,155,863,120 Rls. 60,287 $
20 6 1396 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 153,900 2,045,743,890 Rls. 61,415 $
21 7 1396 شهيدرجايي لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,920 1,230,253,611 Rls. 36,444 $
22 11 1396 شهيدرجايي لبنان 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 4,005 1,171,190,160 Rls. 32,040 $
23 8 1396 شهيدرجايي لبنان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 12,950 1,081,107,512 Rls. 31,544 $
24 5 1396 شهيدرجايي لبنان 25151110 ک کک ک مرمر 153,650 1,013,639,017 Rls. 30,859 $
25 5 1396 شهيدرجايي لبنان 39012090 ک ک ک ساير: 25,500 916,084,950 Rls. 28,050 $
26 10 1396 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 105,963 878,234,391 Rls. 24,369 $
27 9 1396 شهيدرجايي لبنان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 143,820 808,506,930 Rls. 22,935 $
28 12 1396 شهيدرجايي لبنان 25151110 ک کک ک مرمر 53,260 794,617,896 Rls. 21,304 $
29 8 1396 شهيدرجايي لبنان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 100,300 701,397,900 Rls. 20,060 $
30 10 1396 شهيدرجايي لبنان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 85,702 617,999,840 Rls. 17,140 $
31 11 1396 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 44,416 614,948,184 Rls. 16,596 $
32 12 1396 شهيدرجايي لبنان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل) 14,850 607,253,625 Rls. 16,335 $
33 12 1396 شهيدرجايي لبنان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 12,400 558,369,000 Rls. 15,000 $
34 11 1396 شهيدرجايي لبنان 27101910 روغن موتور 22,120 508,158,556 Rls. 13,714 $
35 1 1396 شهيدرجايي لبنان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 101,290 484,753,472 Rls. 14,944 $
36 9 1396 شهيدرجايي لبنان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 24,452 482,513,934 Rls. 13,693 $
37 4 1396 شهيدرجايي لبنان 25151120 ک کک ک تراورتن 115,860 451,961,090 Rls. 13,902 $
38 12 1396 شهيدرجايي لبنان 25151120 ک کک ک تراورتن 91,040 407,491,575 Rls. 10,925 $
39 8 1396 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,880 394,789,815 Rls. 11,291 $
40 12 1396 شهيدرجايي لبنان 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 2,000 349,445,000 Rls. 9,400 $
41 4 1396 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 21,620 348,896,097 Rls. 10,683 $
42 6 1396 شهيدرجايي لبنان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 69,090 338,337,231 Rls. 10,183 $
43 8 1396 شهيدرجايي لبنان 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 4,727 314,615,070 Rls. 8,998 $
44 10 1396 شهيدرجايي لبنان 25151120 ک کک ک تراورتن 72,690 314,480,432 Rls. 8,722 $
45 5 1396 شهيدرجايي لبنان 25151120 ک کک ک تراورتن 74,330 291,728,600 Rls. 8,920 $
46 12 1396 شهيدرجايي لبنان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 34,640 258,407,472 Rls. 6,928 $
47 7 1396 شهيدرجايي لبنان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 19,000 246,357,828 Rls. 7,337 $
48 12 1396 شهيدرجايي لبنان 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 27,680 206,487,264 Rls. 5,536 $
49 5 1396 شهيدرجايي لبنان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 24,120 182,350,581 Rls. 5,541 $
50 6 1396 شهيدرجايي لبنان 25151190 ک کک ک مرمر?ت 24,940 166,055,508 Rls. 4,988 $
51 6 1396 شهيدرجايي لبنان 25161100 سنگ خارا , کارنشده ياناهموا ري گرفته شده 39,400 156,823,032 Rls. 4,728 $
52 12 1396 شهيدرجايي لبنان 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 2 143,123,750 Rls. 3,850 $
53 12 1396 شهيدرجايي لبنان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 4,690 113,309,400 Rls. 3,048 $
54 12 1396 شهيدرجايي لبنان 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,000 111,525,000 Rls. 3,000 $
55 4 1396 شهيدرجايي لبنان 14049010 حنا به غيراز عصاره آن . 2,250 73,226,250 Rls. 2,250 $
56 7 1396 شهيدرجايي لبنان 25151120 ک کک ک تراورتن 17,340 70,214,560 Rls. 2,080 $
57 4 1396 شهيدرجايي لبنان 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,100 65,090,000 Rls. 2,000 $
58 12 1396 شهيدرجايي لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 540 60,223,500 Rls. 1,620 $
59 5 1396 شهيدرجايي لبنان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 1,840 48,444,992 Rls. 1,472 $
60 8 1396 شهيدرجايي لبنان 70193910 پشم شيشه 488 42,657,300 Rls. 1,220 $
61 12 1396 شهيدرجايي لبنان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 100 24,758,550 Rls. 666 $
مجموع کل
155,366,786,676 ريال
مجموع کل
4,441,818 دلار
[1]