آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 2,989,120 22,463,903,666 Rls. 657,606 $
2 5 1396 شهيدرجايي لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 1,566,860 11,322,613,058 Rls. 344,709 $
3 6 1396 شهيدرجايي لهستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,532,540 11,267,853,780 Rls. 337,159 $
4 11 1396 شهيدرجايي لهستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 1,044,120 8,488,785,230 Rls. 229,706 $
5 9 1396 شهيدرجايي لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 1,045,800 8,188,174,764 Rls. 230,076 $
6 12 1396 شهيدرجايي لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 998,660 8,167,570,550 Rls. 219,706 $
7 6 1396 شهيدرجايي لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 504,950 7,827,992,898 Rls. 236,082 $
8 6 1396 شهيدرجايي لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 959,980 7,030,926,036 Rls. 211,196 $
9 8 1396 شهيدرجايي لهستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 911,920 6,875,917,806 Rls. 200,622 $
10 9 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 186,800 6,776,235,720 Rls. 191,880 $
11 4 1396 شهيدرجايي لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 932,920 6,062,589,140 Rls. 186,584 $
12 5 1396 شهيدرجايي لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 910,340 5,954,533,940 Rls. 182,068 $
13 4 1396 شهيدرجايي لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 20,000 5,029,486,000 Rls. 154,000 $
14 5 1396 شهيدرجايي لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 286,100 4,225,668,390 Rls. 128,745 $
15 11 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 75,600 2,865,380,800 Rls. 78,000 $
16 11 1396 شهيدرجايي لهستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 49,700 2,361,753,940 Rls. 64,610 $
17 8 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 70,400 2,345,060,200 Rls. 67,000 $
18 11 1396 شهيدرجايي لهستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 44,655 2,192,454,784 Rls. 59,328 $
19 12 1396 شهيدرجايي لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 115,900 1,938,862,125 Rls. 52,155 $
20 11 1396 شهيدرجايي لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 60,800 1,917,728,800 Rls. 52,000 $
21 12 1396 شهيدرجايي لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 44,000 1,641,156,000 Rls. 44,000 $
22 5 1396 شهيدرجايي لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 41,600 1,365,395,200 Rls. 41,600 $
23 10 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 35,600 1,282,988,400 Rls. 35,600 $
24 6 1396 شهيدرجايي لهستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 172,210 1,251,753,440 Rls. 37,886 $
25 9 1396 شهيدرجايي لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 44,000 1,240,377,600 Rls. 35,200 $
26 6 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 42,400 1,208,445,220 Rls. 36,380 $
27 11 1396 شهيدرجايي لهستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 69,360 1,153,439,460 Rls. 31,212 $
28 1 1396 شهيدرجايي لهستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 174,320 1,130,290,880 Rls. 34,864 $
29 5 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 36,300 995,228,640 Rls. 30,240 $
30 9 1396 شهيدرجايي لهستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 19,220 812,729,232 Rls. 23,064 $
31 8 1396 شهيدرجايي لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 22,000 615,384,000 Rls. 17,600 $
32 1 1396 شهيدرجايي لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 18,000 583,704,000 Rls. 18,000 $
33 7 1396 شهيدرجايي لهستان 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 758 547,238,715 Rls. 16,041 $
34 7 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,800 529,175,120 Rls. 15,440 $
35 5 1396 شهيدرجايي لهستان 47069200 خميرشيميائي ا زسايرموا دا ليافي سلولزي, که درجاي ديگر مذکورنباشد 23,950 509,135,088 Rls. 15,568 $
36 11 1396 شهيدرجايي لهستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 16,000 464,499,200 Rls. 12,800 $
37 4 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 441,932,000 Rls. 13,600 $
38 1 1396 شهيدرجايي لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 17,000 441,156,800 Rls. 13,600 $
39 1 1396 شهيدرجايي لهستان 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 16,000 414,950,400 Rls. 12,800 $
40 7 1396 شهيدرجايي لهستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 26,320 357,341,376 Rls. 10,528 $
41 10 1396 شهيدرجايي لهستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 21,250 227,970,000 Rls. 6,375 $
42 6 1396 شهيدرجايي لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,500 208,354,390 Rls. 6,282 $
43 5 1396 شهيدرجايي لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 21,500 188,328,472 Rls. 5,758 $
44 4 1396 شهيدرجايي لهستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 40,780 161,878,871 Rls. 4,978 $
مجموع کل
151,076,344,131 ريال
مجموع کل
4,402,648 دلار
[1]