آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 شهيدرجايي هلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 45,050,000 60,222,840,000 Rls. 1,802,000 $
2 9 1396 شهيدرجايي هلند 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 40,050,000 56,557,008,000 Rls. 1,602,000 $
3 5 1396 شهيدرجايي هلند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 850,600 33,297,271,452 Rls. 1,015,416 $
4 10 1396 شهيدرجايي هلند 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 601,300 27,953,234,400 Rls. 781,690 $
5 8 1396 شهيدرجايي هلند 72283090 ميله ها از فولاد ممزوج، فقط گرم نوردشده، گرم کشيده شده يا گرم اکسترود شده غير از سطح مقطع مثلث توپر 368,882 20,316,243,042 Rls. 590,211 $
6 8 1396 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 60,000 7,950,043,400 Rls. 226,600 $
7 6 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 144,375 7,735,428,600 Rls. 232,592 $
8 5 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 137,750 7,250,968,677 Rls. 221,234 $
9 5 1396 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 6,113,869,400 Rls. 186,600 $
10 8 1396 شهيدرجايي هلند 29336100 ملامين 100,000 4,920,860,000 Rls. 140,000 $
11 6 1396 شهيدرجايي هلند 29336100 ملامين 100,000 4,212,608,000 Rls. 128,000 $
12 1 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 79,500 4,150,825,600 Rls. 128,000 $
13 10 1396 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 148,020 3,477,416,969 Rls. 96,213 $
14 4 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 59,000 3,078,024,000 Rls. 94,400 $
15 12 1396 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,000 2,993,200,000 Rls. 80,000 $
16 6 1396 شهيدرجايي هلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 47,490 2,914,095,664 Rls. 87,856 $
17 5 1396 شهيدرجايي هلند 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 46,650 2,840,285,122 Rls. 86,302 $
18 10 1396 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,005 2,823,844,794 Rls. 79,346 $
19 5 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 80,670 2,636,447,970 Rls. 80,670 $
20 11 1396 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 20,175 2,606,335,416 Rls. 70,533 $
21 12 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,453,616,000 Rls. 66,000 $
22 10 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 60,000 2,395,074,000 Rls. 66,000 $
23 11 1396 شهيدرجايي هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 49,550 2,367,945,125 Rls. 64,415 $
24 5 1396 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 61,230 1,799,739,513 Rls. 55,107 $
25 8 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 41,750 1,593,264,294 Rls. 45,924 $
26 1 1396 شهيدرجايي هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 1,576,486,800 Rls. 48,600 $
27 12 1396 شهيدرجايي هلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 133,087 1,489,199,874 Rls. 39,926 $
28 12 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,060 1,484,383,240 Rls. 40,060 $
29 10 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,430 1,457,744,080 Rls. 40,430 $
30 11 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 35,000 1,422,701,500 Rls. 38,500 $
31 9 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 39,940 1,407,924,940 Rls. 39,940 $
32 8 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,620 1,392,169,260 Rls. 40,620 $
33 7 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,700 1,360,194,000 Rls. 40,700 $
34 6 1396 شهيدرجايي هلند 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 10,000 1,336,800,000 Rls. 40,000 $
35 4 1396 شهيدرجايي هلند 28331900 ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 40,580 1,318,444,200 Rls. 40,580 $
36 6 1396 شهيدرجايي هلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 150,340 1,241,808,400 Rls. 37,585 $
37 4 1396 شهيدرجايي هلند 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 57,218 1,207,177,936 Rls. 37,192 $
38 10 1396 شهيدرجايي هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,640 1,191,718,445 Rls. 33,005 $
39 6 1396 شهيدرجايي هلند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 36,000 1,189,440,000 Rls. 36,000 $
40 7 1396 شهيدرجايي هلند 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 190,000 1,128,884,429 Rls. 33,177 $
41 7 1396 شهيدرجايي هلند 08062030 کشمش ت?زاب? ب? دانه 20,875 1,119,902,000 Rls. 33,400 $
42 5 1396 شهيدرجايي هلند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 25,270 1,072,880,809 Rls. 32,851 $
43 8 1396 شهيدرجايي هلند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 145,130 1,009,719,880 Rls. 29,026 $
44 11 1396 شهيدرجايي هلند 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 142,000 919,484,006 Rls. 24,883 $
45 6 1396 شهيدرجايي هلند 25161200 -- فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر به صورت بلوك يا به شكل لوح مربع يا مربع مستطيل 74,370 856,423,580 Rls. 25,820 $
46 11 1396 شهيدرجايي هلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 807,862,000 Rls. 22,000 $
47 8 1396 شهيدرجايي هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 20,080 760,313,136 Rls. 22,088 $
48 8 1396 شهيدرجايي هلند 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,000 618,622,400 Rls. 17,600 $
49 8 1396 شهيدرجايي هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 23,100 554,194,410 Rls. 16,170 $
50 8 1396 شهيدرجايي هلند 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 53,473 552,163,302 Rls. 16,041 $
51 1 1396 شهيدرجايي هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,000 518,688,000 Rls. 16,000 $
52 11 1396 شهيدرجايي هلند 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 19,027 491,461,600 Rls. 13,300 $
53 12 1396 شهيدرجايي هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,530 455,047,800 Rls. 12,200 $
54 6 1396 شهيدرجايي هلند 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,070 386,362,030 Rls. 11,606 $
55 10 1396 شهيدرجايي هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,360 365,865,698 Rls. 10,082 $
56 9 1396 شهيدرجايي هلند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 5,700 317,142,000 Rls. 9,000 $
57 10 1396 شهيدرجايي هلند 25151120 ک کک ک تراورتن 43,426 312,998,715 Rls. 8,685 $
58 10 1396 شهيدرجايي هلند 25151190 ک کک ک مرمر?ت 43,380 312,674,364 Rls. 8,676 $
59 11 1396 شهيدرجايي هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 5,000 221,730,000 Rls. 6,000 $
60 11 1396 شهيدرجايي هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 780 182,912,400 Rls. 4,950 $
61 5 1396 شهيدرجايي هلند 69074090 ک ک ک سا?ر 23,500 181,492,531 Rls. 5,530 $
62 9 1396 شهيدرجايي هلند 69072200 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? ب?ش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 24,000 170,495,539 Rls. 4,838 $
63 8 1396 شهيدرجايي هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 4,012 169,207,286 Rls. 4,814 $
64 6 1396 شهيدرجايي هلند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 25,050 167,985,300 Rls. 5,010 $
65 8 1396 شهيدرجايي هلند 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,660 165,707,508 Rls. 4,814 $
66 7 1396 شهيدرجايي هلند 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 9,750 143,574,660 Rls. 4,230 $
67 10 1396 شهيدرجايي هلند 74020000 مس تصفيه نشده, آنودا زمس برا ي تصفيه ا لکتروليتيک`. 111,095 139,034,880 Rls. 3,888 $
68 9 1396 شهيدرجايي هلند 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 15,830 111,772,464 Rls. 3,166 $
69 11 1396 شهيدرجايي هلند 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,620 89,793,360 Rls. 2,430 $
70 6 1396 شهيدرجايي هلند 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 1,500 63,498,000 Rls. 1,900 $
71 11 1396 شهيدرجايي هلند 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 2,946 32,628,616 Rls. 883 $
72 5 1396 شهيدرجايي هلند 25202000 ک گچ 42,000 23,334,948 Rls. 714 $
73 7 1396 شهيدرجايي هلند 25202000 ک گچ 21,000 11,970,210 Rls. 357 $
74 6 1396 شهيدرجايي هلند 25202000 ک گچ 21,000 11,930,940 Rls. 357 $
75 10 1396 شهيدرجايي هلند 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 187 8,128,736 Rls. 224 $
مجموع کل
308,192,569,650 ريال
مجموع کل
8,996,957 دلار
[1]