آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 166,320 18,409,414,320 Rls. 498,960 $
2 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 142,560 14,428,212,480 Rls. 427,680 $
3 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 118,800 12,578,567,760 Rls. 356,400 $
4 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 20,000 9,532,080,000 Rls. 270,000 $
5 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 95,040 9,245,301,120 Rls. 285,120 $
6 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 19,000 9,210,721,680 Rls. 256,500 $
7 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 71,280 7,975,447,920 Rls. 213,840 $
8 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,700 7,791,249,060 Rls. 211,950 $
9 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 71129900 ک ک ساير 12,871 7,624,014,411 Rls. 211,549 $
10 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,000 7,136,100,000 Rls. 202,500 $
11 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 59,940 6,333,466,140 Rls. 179,820 $
12 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,760 5,880,594,200 Rls. 178,880 $
13 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,700 5,459,688,900 Rls. 159,300 $
14 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 5,140,143,360 Rls. 142,560 $
15 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 100,020 4,849,839,774 Rls. 130,026 $
16 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,710,182,400 Rls. 142,560 $
17 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 14,150 4,705,837,200 Rls. 127,350 $
18 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 47,520 4,679,104,320 Rls. 142,560 $
19 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 105,000 4,457,953,500 Rls. 136,500 $
20 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 139,000 4,214,568,000 Rls. 114,000 $
21 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,840 3,960,003,600 Rls. 105,840 $
22 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,120 3,093,355,200 Rls. 92,560 $
23 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 22,050 2,789,191,860 Rls. 85,995 $
24 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 491,155 2,541,062,755 Rls. 68,761 $
25 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 26100010 ک ک ک سنگ كروم 481,243 2,520,798,210 Rls. 67,374 $
26 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 27,500 2,428,930,020 Rls. 66,930 $
27 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 24,100 2,349,027,000 Rls. 72,300 $
28 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,000 2,310,540,100 Rls. 66,500 $
29 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 26100010 ک ک ک سنگ كروم 495,034 2,289,804,160 Rls. 69,304 $
30 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 493,046 2,258,198,159 Rls. 69,025 $
31 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 27,521 2,225,997,077 Rls. 64,949 $
32 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,300 2,057,586,300 Rls. 56,700 $
33 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 88,508 1,892,948,795 Rls. 57,799 $
34 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 26100090 ک ک ک كنستانترهک كروم 374,190 1,864,365,354 Rls. 52,386 $
35 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 178,640 1,813,663,875 Rls. 48,625 $
36 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 64,500 1,673,800,800 Rls. 51,600 $
37 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 20,000 1,593,330,400 Rls. 47,200 $
38 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 49,017 1,573,671,480 Rls. 44,617 $
39 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 9,900 1,488,861,000 Rls. 44,550 $
40 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,891 1,459,435,272 Rls. 39,128 $
41 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 17,000 1,422,449,880 Rls. 40,120 $
42 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 24,888 1,421,356,710 Rls. 43,305 $
43 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 12,000 1,333,944,000 Rls. 36,000 $
44 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 40,000 1,198,347,000 Rls. 34,000 $
45 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 50,000 1,054,235,000 Rls. 32,500 $
46 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 11,000 948,941,840 Rls. 25,960 $
47 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 39012090 ک ک ک ساير: 24,750 886,196,468 Rls. 27,052 $
48 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 99,690 879,846,288 Rls. 24,922 $
49 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 79,460 833,495,670 Rls. 23,838 $
50 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 100,320 831,613,168 Rls. 25,072 $
51 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 6,500 823,748,250 Rls. 25,350 $
52 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 78,000 766,560,600 Rls. 23,400 $
53 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 78,594 764,823,164 Rls. 23,578 $
54 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,440 700,518,456 Rls. 21,384 $
55 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 26100010 ک ک ک سنگ كروم 139,797 673,672,962 Rls. 19,571 $
56 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 612,663,000 Rls. 17,000 $
57 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 600,168,000 Rls. 17,000 $
58 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 594,405,000 Rls. 17,000 $
59 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 565,947,000 Rls. 17,000 $
60 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 557,974,000 Rls. 17,000 $
61 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 29336910 هگزامين (هگزامتيلن تترامين) 20,000 556,903,000 Rls. 17,000 $
62 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 4,320 480,219,840 Rls. 12,960 $
63 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 42,240 461,538,000 Rls. 13,200 $
64 6 1396 شهيدرجايي ژاپن 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 68,160 455,581,440 Rls. 13,632 $
65 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 16,000 455,539,200 Rls. 12,800 $
66 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,900 441,325,440 Rls. 12,240 $
67 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 400,636,250 Rls. 12,250 $
68 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 8,336 382,554,144 Rls. 10,836 $
69 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,532 352,226,464 Rls. 9,532 $
70 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 14,000 350,242,200 Rls. 10,780 $
71 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,240 300,582,048 Rls. 8,112 $
72 1 1396 شهيدرجايي ژاپن 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 44,400 288,049,440 Rls. 8,880 $
73 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,834 246,113,442 Rls. 7,251 $
74 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 3,777 139,567,704 Rls. 3,777 $
75 12 1396 شهيدرجايي ژاپن 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 29,080 130,540,935 Rls. 3,489 $
76 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 25081000 بنتونيت 40,000 118,479,600 Rls. 3,600 $
77 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 112,972,800 Rls. 3,200 $
78 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 4,200 108,938,760 Rls. 2,940 $
79 10 1396 شهيدرجايي ژاپن 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 3,080 93,619,680 Rls. 2,618 $
80 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 1,568 79,831,584 Rls. 2,352 $
81 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 33019012 ساير عرقيات سنتي 2,115 78,153,480 Rls. 2,115 $
82 9 1396 شهيدرجايي ژاپن 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,000 70,480,000 Rls. 2,000 $
83 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 25151110 ک کک ک مرمر 9,320 60,962,120 Rls. 1,864 $
84 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 08109020 زرشك تازه 350 52,308,900 Rls. 1,610 $
85 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 834 42,461,442 Rls. 1,251 $
86 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,000 40,647,200 Rls. 1,100 $
87 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 480 35,219,160 Rls. 1,084 $
88 8 1396 شهيدرجايي ژاپن 39012090 ک ک ک ساير: 875 33,217,230 Rls. 965 $
89 5 1396 شهيدرجايي ژاپن 25070010 کائولن 20,800 28,751,050 Rls. 874 $
90 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 513 26,101,398 Rls. 769 $
91 4 1396 شهيدرجايي ژاپن 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 250 19,721,430 Rls. 607 $
92 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 160 8,146,080 Rls. 240 $
93 11 1396 شهيدرجايي ژاپن 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 400 7,390,400 Rls. 200 $
94 7 1396 شهيدرجايي ژاپن 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 2,074 4,093,800 Rls. 120 $
مجموع کل
222,481,080,079 ريال
مجموع کل
6,357,498 دلار
[1]