آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 7,267,726 53,567,975,221 Rls. 1,453,543 $
2 3 1396 شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 6,621,640 42,351,936,182 Rls. 1,305,169 $
3 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,379,698 35,136,596,572 Rls. 1,080,211 $
4 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,697,693 35,029,969,820 Rls. 939,540 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 5,146,536 33,702,005,189 Rls. 1,029,306 $
6 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 4,025,124 29,087,466,669 Rls. 805,027 $
7 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 526,767 27,449,896,857 Rls. 790,151 $
8 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 3,638,945 25,170,919,201 Rls. 727,790 $
9 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 358,746 18,999,427,503 Rls. 538,120 $
10 2 1396 شيراز افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 166,560 16,677,553,920 Rls. 514,080 $
11 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,421,107 15,698,673,978 Rls. 484,221 $
12 2 1396 شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 2,373,612 15,401,384,767 Rls. 474,722 $
13 3 1396 شيراز افغانستان 04015000 شير وخامه شير ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 10% بشتر باشد تغليظ نشده ياشيريننشده 134,400 13,081,420,800 Rls. 403,200 $
14 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 232,445 11,548,213,068 Rls. 338,668 $
15 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 96,077 10,749,777,825 Rls. 288,231 $
16 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 182,592 9,879,390,120 Rls. 273,888 $
17 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04014000 ش?ر وخامه بدون افزودن قند ?ا مواد ش?ر?ن کننده غل?ظ نشده که م?زان مواد چرب آن از لحاظ وزن? از 6% ب?شتر ول? از 10% ب?شتر نباشد 96,000 9,342,144,000 Rls. 288,000 $
18 2 1396 شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 82,381 9,218,851,041 Rls. 284,111 $
19 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,231,104 8,196,910,020 Rls. 246,220 $
20 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,105,914 7,550,013,984 Rls. 221,182 $
21 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 57,600 6,712,848,000 Rls. 192,000 $
22 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 58,982 6,378,006,576 Rls. 176,946 $
23 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 171,956 5,454,293,045 Rls. 146,163 $
24 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 124,740 5,221,821,741 Rls. 149,686 $
25 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 88,800 4,887,992,160 Rls. 133,200 $
26 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,400 4,783,161,600 Rls. 134,400 $
27 3 1396 شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 45,600 4,640,789,760 Rls. 143,040 $
28 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 89,280 4,467,154,320 Rls. 133,920 $
29 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,170 4,116,604,590 Rls. 124,110 $
30 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 38,170 4,084,584,210 Rls. 124,110 $
31 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 65,347 3,676,930,915 Rls. 98,021 $
32 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 81,247 3,463,238,043 Rls. 97,947 $
33 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 88,074 3,459,801,287 Rls. 105,689 $
34 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 12,643 3,022,451,760 Rls. 93,228 $
35 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 7,364 2,942,925,588 Rls. 82,692 $
36 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 19,200 2,438,620,800 Rls. 67,200 $
37 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 6,738 2,375,352,216 Rls. 66,744 $
38 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 19,560 2,309,314,740 Rls. 67,380 $
39 3 1396 شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 24,480 2,303,615,232 Rls. 70,992 $
40 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 57,810 2,302,395,045 Rls. 69,371 $
41 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 52,896 2,299,657,022 Rls. 63,475 $
42 3 1396 شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 45,840 2,231,076,240 Rls. 68,760 $
43 5 1396 فرودگاه شيراز افغانستان 04015010 ک ک ک خامه شير 19,200 2,201,404,800 Rls. 67,200 $
44 2 1396 شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,320 2,169,874,152 Rls. 66,888 $
45 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 73,783 2,161,265,175 Rls. 66,405 $
46 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 22,320 2,150,514,720 Rls. 64,728 $
47 2 1396 شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 43,440 2,113,529,400 Rls. 65,160 $
48 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 19,895 2,060,556,794 Rls. 58,366 $
49 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 21,600 2,031,300,360 Rls. 62,640 $
50 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 18,792 2,009,718,880 Rls. 54,496 $
51 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 20,335 1,907,837,726 Rls. 58,815 $
52 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 19,742 1,875,468,604 Rls. 55,255 $
53 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 19,845 1,847,307,603 Rls. 55,490 $
54 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 19,116 1,833,293,370 Rls. 56,134 $
55 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 44,250 1,799,671,502 Rls. 53,100 $
56 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,100 1,751,834,700 Rls. 47,124 $
57 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 47,120 1,667,146,488 Rls. 44,764 $
58 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,600 1,636,809,880 Rls. 48,140 $
59 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 16,776 1,594,324,210 Rls. 48,650 $
60 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 51,800 1,582,376,040 Rls. 46,620 $
61 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 52,000 1,530,594,000 Rls. 46,800 $
62 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 14,040 1,440,586,368 Rls. 40,716 $
63 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 51,872 1,405,441,226 Rls. 43,327 $
64 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 44,160 1,393,087,752 Rls. 41,952 $
65 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 38,560 1,347,321,008 Rls. 36,632 $
66 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 13,200 1,290,762,000 Rls. 39,600 $
67 3 1396 شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 13,311 1,228,024,114 Rls. 37,847 $
68 2 1396 شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 38,360 1,182,164,154 Rls. 36,442 $
69 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 35,200 1,181,701,200 Rls. 33,440 $
70 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 20,000 1,174,437,000 Rls. 33,000 $
71 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 487,250 1,156,828,791 Rls. 35,231 $
72 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 38,400 1,150,233,600 Rls. 32,640 $
73 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 18,000 1,143,849,600 Rls. 32,400 $
74 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,232 1,132,612,626 Rls. 32,573 $
75 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 34,400 1,109,662,320 Rls. 32,680 $
76 3 1396 شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 35,680 1,099,908,556 Rls. 33,896 $
77 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 24,909 1,092,635,614 Rls. 29,891 $
78 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,520 1,087,179,840 Rls. 33,408 $
79 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 26,880 1,049,771,520 Rls. 32,256 $
80 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,360 1,014,018,408 Rls. 27,144 $
81 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 32,200 991,920,840 Rls. 30,590 $
82 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 9,360 978,473,340 Rls. 27,144 $
83 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 29,360 975,393,500 Rls. 27,892 $
84 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 30,880 954,221,040 Rls. 29,336 $
85 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 22,117 949,070,400 Rls. 26,540 $
86 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 442,000 902,854,638 Rls. 27,846 $
87 2 1396 شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 22,174 863,046,264 Rls. 26,608 $
88 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 14,745 849,491,253 Rls. 25,066 $
89 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 34,192 834,544,552 Rls. 22,332 $
90 2 1396 شيراز افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده، شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 21,093 821,047,755 Rls. 25,311 $
91 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 12,260 802,679,647 Rls. 23,091 $
92 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 70193910 پشم شيشه 19,884 774,003,118 Rls. 23,861 $
93 3 1396 شيراز افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 26,000 759,517,200 Rls. 23,400 $
94 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 6,984 753,506,708 Rls. 20,392 $
95 3 1396 شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 364,520 743,000,044 Rls. 22,901 $
96 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 23,680 737,070,268 Rls. 22,496 $
97 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 04031090 ک ک ک ماست 20,400 700,059,180 Rls. 19,380 $
98 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 6,777 699,292,870 Rls. 19,895 $
99 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 325,020 680,795,136 Rls. 20,475 $
100 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز افغانستان 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 6,296 677,327,461 Rls. 18,159 $
مجموع کل
586,465,530,942 ريال
مجموع کل
17,109,019 دلار