آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 1,000,000 122,747,470,500 Rls. 3,782,250 $
2 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 550,000 73,435,100,000 Rls. 2,200,000 $
3 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 425,000 59,952,000,000 Rls. 1,700,000 $
4 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 450,000 54,172,253,000 Rls. 1,599,000 $
5 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 450,000 53,499,993,250 Rls. 1,632,500 $
6 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 370,000 52,217,290,000 Rls. 1,399,600 $
7 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 370,000 47,769,807,400 Rls. 1,332,600 $
8 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 275,000 35,928,103,500 Rls. 966,000 $
9 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 225,000 30,781,016,000 Rls. 833,000 $
10 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 14,022,800,000 Rls. 400,000 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 13,768,800,000 Rls. 400,000 $
12 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 88,420 13,104,521,920 Rls. 353,680 $
13 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 17,054 12,630,806,370 Rls. 341,817 $
14 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 75,000 9,731,400,000 Rls. 300,000 $
15 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08013200 بادام هندي , بدون پوست سخت, تازه يا خشک 59,600 8,566,473,600 Rls. 238,400 $
16 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 6,169,491,000 Rls. 166,500 $
17 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 83,430 5,433,688,425 Rls. 145,983 $
18 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,995 5,112,442,440 Rls. 139,860 $
19 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 224,015 4,366,092,648 Rls. 116,488 $
20 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 56,818 3,595,815,060 Rls. 101,856 $
21 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 33,000 3,523,311,000 Rls. 99,000 $
22 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 59,141 3,262,127,613 Rls. 97,853 $
23 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 47,345 2,970,656,036 Rls. 85,220 $
24 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 563 2,937,324,002 Rls. 90,539 $
25 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 42,046 2,769,183,203 Rls. 75,044 $
26 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 38,639 2,249,396,160 Rls. 69,343 $
27 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 36,158 2,220,240,580 Rls. 65,084 $
28 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,143 2,155,437,726 Rls. 58,407 $
29 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,137 2,021,307,408 Rls. 54,192 $
30 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 30,966 1,979,947,045 Rls. 54,894 $
31 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 6,000 1,892,047,500 Rls. 52,500 $
32 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,817,200,000 Rls. 56,000 $
33 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 430 1,699,919,263 Rls. 50,304 $
34 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 25,503 1,691,303,566 Rls. 45,905 $
35 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 26,822 1,581,455,213 Rls. 48,279 $
36 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 23,474 1,565,679,716 Rls. 42,254 $
37 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 26,107 1,546,586,623 Rls. 46,993 $
38 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,370,547,750 Rls. 42,237 $
39 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 16,800 1,282,586,160 Rls. 37,968 $
40 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,200 1,280,849,360 Rls. 39,508 $
41 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 47,070 1,217,531,448 Rls. 32,949 $
42 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 13,965 1,188,592,585 Rls. 34,914 $
43 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 279 1,169,442,379 Rls. 33,271 $
44 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 944 1,161,428,853 Rls. 32,227 $
45 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08041050 خرماشاهاني تازه ياخشك كرده 43,815 1,080,784,698 Rls. 30,671 $
46 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 12,888 1,064,708,358 Rls. 29,127 $
47 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 16,152 1,018,471,042 Rls. 29,038 $
48 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 439 1,008,624,947 Rls. 31,086 $
49 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 17,023 994,298,640 Rls. 30,640 $
50 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 13,200 968,078,232 Rls. 29,832 $
51 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 6,268 942,564,543 Rls. 26,497 $
52 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 9,960 920,732,100 Rls. 24,900 $
53 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 13,790 917,222,544 Rls. 24,822 $
54 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,728 901,307,875 Rls. 24,245 $
55 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 15,322 894,640,040 Rls. 27,580 $
56 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 88,542 866,628,600 Rls. 26,700 $
57 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 14,088 824,552,415 Rls. 25,359 $
58 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 8,753 817,290,845 Rls. 21,883 $
59 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 13019020 آنغوزه ( تلخ و شيرين ) 1,200 778,272,000 Rls. 24,000 $
60 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,662 743,839,053 Rls. 20,993 $
61 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 18,790 700,848,210 Rls. 18,790 $
62 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 9,360 687,293,460 Rls. 21,154 $
63 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,562 669,584,160 Rls. 20,640 $
64 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 11,162 658,854,089 Rls. 20,091 $
65 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,012 628,178,246 Rls. 19,180 $
66 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 10,391 606,730,706 Rls. 18,703 $
67 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 11 602,836,520 Rls. 18,590 $
68 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 10 576,451,200 Rls. 15,600 $
69 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,273 542,801,625 Rls. 16,691 $
70 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,636 530,031,970 Rls. 15,544 $
71 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 8,121 487,199,691 Rls. 14,617 $
72 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 900 484,817,940 Rls. 14,940 $
73 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,600 461,196,000 Rls. 13,800 $
74 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 8 411,243,300 Rls. 11,700 $
75 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 5,028 407,905,110 Rls. 12,570 $
76 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,220 366,347,520 Rls. 11,088 $
77 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 5,676 353,257,856 Rls. 9,664 $
78 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 5,250 340,729,200 Rls. 9,450 $
79 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 261 337,246,200 Rls. 10,380 $
80 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 295 334,784,400 Rls. 10,200 $
81 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 3,936 322,914,360 Rls. 9,840 $
82 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019012 ساير عرقيات سنتي 3,518 313,980,900 Rls. 9,395 $
83 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,524 303,725,757 Rls. 8,143 $
84 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 5,510 294,178,674 Rls. 8,266 $
85 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 5,760 287,634,240 Rls. 8,640 $
86 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,900 285,201,400 Rls. 8,360 $
87 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,152 283,134,240 Rls. 8,472 $
88 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,866 272,487,564 Rls. 8,397 $
89 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 24,075 265,500,120 Rls. 7,185 $
90 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,870 262,457,583 Rls. 7,467 $
91 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 33019090 سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي 1,884 257,877,894 Rls. 7,246 $
92 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 15159090 ساير چربي ها ,روغن هاي ثابت نباتي واجزاء أنها حتي تصفيه شده ولي ازلحاظ شيميايي تغيير نيافته كه درجاي ديگري مذكور نباشد . 2,981 241,877,016 Rls. 7,452 $
93 3 1396 شيراز امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 4,133 241,364,389 Rls. 7,438 $
94 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 20029010 رب گوجه فرنگي 4,778 236,723,530 Rls. 6,943 $
95 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 6,330 235,122,534 Rls. 7,246 $
96 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي شيراز امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 20,835 225,111,240 Rls. 6,840 $
97 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 197 223,831,776 Rls. 6,352 $
98 2 1396 شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,356 215,310,091 Rls. 6,638 $
99 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 722 214,677,017 Rls. 6,616 $
100 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 580 210,264,446 Rls. 5,726 $
مجموع کل
703,683,194,408 ريال
مجموع کل
20,377,846 دلار