آمار کل " صادرات به" کشور (برزيل) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1396 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,586 105,696,551,050 Rls. 3,022,106 $
2 12 1396 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,165 92,178,987,625 Rls. 2,469,003 $
3 3 1396 غرب تهران برزيل 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 4,400 29,234,716,488 Rls. 900,888 $
4 8 1396 غرب تهران برزيل 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,750 3,689,366,940 Rls. 105,516 $
5 8 1396 غرب تهران برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,650 2,415,896,217 Rls. 68,733 $
6 2 1396 غرب تهران برزيل 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,050 1,946,414,622 Rls. 60,006 $
مجموع کل
235,161,932,942 ريال
مجموع کل
6,626,252 دلار
[1]