آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 76,050 35,516,378,551 Rls. 952,133 $
2 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 407,000 13,831,707,780 Rls. 425,722 $
3 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 401,580 12,513,498,186 Rls. 333,206 $
4 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 241,870 10,696,709,214 Rls. 290,244 $
5 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 36,080 9,468,884,040 Rls. 252,560 $
6 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 39076120 ک ک ک گر?د بطر? 225,000 9,255,510,145 Rls. 248,175 $
7 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 88,407 8,193,044,786 Rls. 219,624 $
8 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 220,000 7,466,703,640 Rls. 230,120 $
9 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 94,060 7,413,648,664 Rls. 228,506 $
10 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 32,530 7,193,773,966 Rls. 219,950 $
11 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 29,659 6,923,091,909 Rls. 194,803 $
12 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 69074090 ک ک ک سا?ر 17,742 6,433,112,000 Rls. 196,000 $
13 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 230,292 5,708,027,646 Rls. 168,488 $
14 6 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 196,650 5,420,603,565 Rls. 162,585 $
15 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 30,000 5,208,952,500 Rls. 139,500 $
16 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 59,145 5,150,906,772 Rls. 158,763 $
17 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 183,186 4,834,865,385 Rls. 128,663 $
18 1 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 124,000 4,826,054,400 Rls. 148,800 $
19 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 180,732 4,711,467,394 Rls. 136,216 $
20 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 71,510 4,584,181,835 Rls. 124,373 $
21 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 33,530 4,555,125,754 Rls. 131,146 $
22 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 42,002 4,535,173,592 Rls. 126,004 $
23 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 46,594 4,467,885,202 Rls. 131,531 $
24 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 110,000 4,342,423,140 Rls. 123,186 $
25 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 170,727 4,198,452,205 Rls. 128,945 $
26 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 110,000 4,148,636,470 Rls. 118,030 $
27 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 149,906 4,139,930,900 Rls. 122,689 $
28 1 1396 غرب تهران تاجيكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,091 3,949,210,726 Rls. 121,792 $
29 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 139,220 3,691,611,886 Rls. 112,514 $
30 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 143,946 3,658,787,192 Rls. 111,688 $
31 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 89,000 3,471,516,000 Rls. 106,800 $
32 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 84,500 3,411,807,600 Rls. 101,400 $
33 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 49,000 3,368,540,400 Rls. 103,800 $
34 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,366 3,254,470,098 Rls. 89,682 $
35 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 128,352 3,166,435,754 Rls. 97,286 $
36 2 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 116,398 3,067,045,944 Rls. 94,536 $
37 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 109,038 3,026,907,122 Rls. 81,779 $
38 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 28,800 2,826,921,600 Rls. 86,400 $
39 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 16,755 2,487,708,588 Rls. 76,677 $
40 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 108,000 2,453,119,200 Rls. 75,600 $
41 2 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 94,988 2,442,586,051 Rls. 75,291 $
42 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 39012030 ک ک ک گريد تزريقي: 60,500 2,355,773,013 Rls. 64,917 $
43 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 39012020 ک ک ک گريد فيلم: 63,250 2,328,106,575 Rls. 71,535 $
44 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 63,250 2,321,915,488 Rls. 71,536 $
45 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011090 ک ک ک ساير: 54,000 2,130,069,600 Rls. 64,800 $
46 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 73,548 2,099,501,877 Rls. 58,993 $
47 6 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 79,747 2,080,563,540 Rls. 62,510 $
48 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 51,750 2,064,511,664 Rls. 58,736 $
49 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 81,583 1,985,211,068 Rls. 61,186 $
50 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 19,200 1,982,707,200 Rls. 57,600 $
51 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 49,400 1,954,019,500 Rls. 60,100 $
52 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 10,000 1,938,898,200 Rls. 53,800 $
53 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 19,200 1,931,328,000 Rls. 57,600 $
54 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 44,090 1,854,358,572 Rls. 52,908 $
55 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 40,060 1,799,594,040 Rls. 48,072 $
56 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 68,898 1,772,228,558 Rls. 51,673 $
57 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 65,197 1,740,195,333 Rls. 48,897 $
58 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 40,090 1,727,068,212 Rls. 48,108 $
59 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,350 1,693,890,000 Rls. 52,210 $
60 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 17,609 1,647,083,130 Rls. 44,022 $
61 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 58,750 1,535,885,750 Rls. 41,050 $
62 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 23,310 1,512,124,362 Rls. 41,958 $
63 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 35,400 1,509,452,944 Rls. 44,268 $
64 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 11,160 1,506,912,480 Rls. 44,640 $
65 2 1396 غرب تهران تاجيكستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان 15,360 1,495,249,920 Rls. 46,080 $
66 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 23,200 1,475,647,600 Rls. 39,440 $
67 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 34,830 1,355,101,834 Rls. 36,571 $
68 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 21,847 1,328,574,930 Rls. 39,441 $
69 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 19,125 1,316,641,500 Rls. 38,250 $
70 5 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 15,346 1,252,929,876 Rls. 38,364 $
71 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 48,000 1,244,182,800 Rls. 33,600 $
72 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 32041610 --- گرانول مستربچ 64,200 1,224,503,925 Rls. 33,135 $
73 7 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 14,059 1,175,125,910 Rls. 35,047 $
74 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,900 1,095,405,405 Rls. 30,395 $
75 1 1396 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 12,920 1,089,657,296 Rls. 33,592 $
76 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 9,000 1,075,911,040 Rls. 29,840 $
77 2 1396 غرب تهران تاجيكستان 39269060 پريفرم (PET) 19,100 1,053,164,450 Rls. 32,470 $
78 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 8,380 977,493,690 Rls. 27,810 $
79 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 7,000 968,599,665 Rls. 29,675 $
80 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,200 957,998,896 Rls. 27,952 $
81 6 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 23,775 946,311,570 Rls. 28,530 $
82 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 33,768 917,736,296 Rls. 25,591 $
83 6 1396 غرب تهران تاجيكستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 8,300 901,187,370 Rls. 27,070 $
84 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 20,000 845,712,000 Rls. 24,000 $
85 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 10,000 844,740,000 Rls. 26,000 $
86 2 1396 غرب تهران تاجيكستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 21,536 838,321,077 Rls. 25,843 $
87 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 11,165 825,160,990 Rls. 22,330 $
88 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 20,891 822,364,865 Rls. 21,935 $
89 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 10,065 817,513,380 Rls. 25,162 $
90 2 1396 غرب تهران تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 31,672 784,537,215 Rls. 24,185 $
91 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 8,970 780,426,240 Rls. 21,824 $
92 8 1396 غرب تهران تاجيكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 23,800 766,642,590 Rls. 21,926 $
93 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 20,618 748,300,000 Rls. 20,000 $
94 4 1396 غرب تهران تاجيكستان 84182100 يخچال هاي خانگي ا زنوع ترا کمي(Compression) 7,000 745,849,285 Rls. 22,855 $
95 9 1396 غرب تهران تاجيكستان 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 5,250 741,819,645 Rls. 21,105 $
96 10 1396 غرب تهران تاجيكستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 10,000 689,491,000 Rls. 19,000 $
97 12 1396 غرب تهران تاجيكستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 6,980 674,672,752 Rls. 18,148 $
98 3 1396 غرب تهران تاجيكستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 19,352 627,856,288 Rls. 19,352 $
99 1 1396 غرب تهران تاجيكستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 9,000 606,590,600 Rls. 18,700 $
100 11 1396 غرب تهران تاجيكستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 53,349 591,453,688 Rls. 16,005 $
مجموع کل
328,089,692,496 ريال
مجموع کل
9,437,549 دلار