آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 40,300 73,498,652,586 Rls. 2,264,912 $
2 10 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 149,122 32,161,952,000 Rls. 892,000 $
3 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 46,496 23,824,685,550 Rls. 636,490 $
4 6 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 50,146 23,051,000,880 Rls. 691,892 $
5 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 44,647 20,895,919,972 Rls. 593,559 $
6 4 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 51,264 20,784,452,410 Rls. 639,200 $
7 3 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 37,394 14,895,437,818 Rls. 459,009 $
8 5 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 37,433 13,456,764,497 Rls. 411,763 $
9 11 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 12,005,496,000 Rls. 324,000 $
10 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 11,530,836,000 Rls. 324,000 $
11 5 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 166,060 10,877,975,080 Rls. 332,120 $
12 7 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 24,000 10,589,904,000 Rls. 312,000 $
13 2 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 18,924 9,319,822,017 Rls. 287,303 $
14 7 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 15,880 7,224,192,400 Rls. 211,760 $
15 10 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 16,833 6,676,237,128 Rls. 185,163 $
16 11 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 11,738 6,237,338,810 Rls. 168,782 $
17 8 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 23,561 5,652,543,071 Rls. 164,927 $
18 1 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 14,900 5,313,310,200 Rls. 163,900 $
19 6 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 123,750 4,474,083,488 Rls. 134,888 $
20 5 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 41,982 3,392,355,648 Rls. 103,872 $
21 5 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87071090 بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري 19,000 3,109,675,000 Rls. 95,000 $
22 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 7,945 3,081,568,782 Rls. 82,618 $
23 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 10,706 2,785,968,850 Rls. 74,942 $
24 8 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 25,500 2,586,966,400 Rls. 73,600 $
25 7 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 5,400 2,559,177,000 Rls. 75,016 $
26 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 51,100 2,502,621,000 Rls. 67,320 $
27 8 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 20,313 2,088,562,347 Rls. 60,939 $
28 3 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 20,000 1,946,315,560 Rls. 59,990 $
29 2 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 23,494 1,841,058,913 Rls. 56,737 $
30 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 24,049 1,750,458,907 Rls. 49,657 $
31 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,958 1,652,081,596 Rls. 46,421 $
32 3 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,520 1,526,165,760 Rls. 47,040 $
33 2 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 23,500 1,525,103,000 Rls. 47,000 $
34 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 12,500 1,413,562,500 Rls. 37,500 $
35 10 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 35,200 1,213,056,799 Rls. 33,660 $
36 11 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34021130 الكيل بنزن سولفونه 35,200 1,200,900,461 Rls. 32,499 $
37 3 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 8,500 1,191,178,857 Rls. 36,707 $
38 1 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 34,600 1,122,354,800 Rls. 34,600 $
39 10 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 9,671 1,060,541,202 Rls. 29,013 $
40 8 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 3,961 962,317,294 Rls. 28,078 $
41 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,127 659,266,896 Rls. 18,674 $
42 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه 11,125 636,600,682 Rls. 17,068 $
43 5 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 15,688 627,786,394 Rls. 19,127 $
44 2 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 3,886 613,078,200 Rls. 18,900 $
45 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 6,645 518,120,409 Rls. 13,891 $
46 7 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 114 492,933,762 Rls. 14,449 $
47 7 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 13,392 490,624,238 Rls. 14,534 $
48 3 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 2,061 487,648,992 Rls. 15,024 $
49 11 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84811010 رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع 1,615 417,742,360 Rls. 11,305 $
50 7 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 1,526 386,450,136 Rls. 11,448 $
51 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 3,940 353,040,000 Rls. 10,000 $
52 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 860 105,912,000 Rls. 3,000 $
53 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 470 104,987,550 Rls. 2,950 $
54 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 70193910 پشم شيشه 1,900 80,372,280 Rls. 2,280 $
55 6 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 443 43,910,160 Rls. 1,329 $
56 9 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 569 40,175,952 Rls. 1,138 $
57 10 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 300 32,450,400 Rls. 900 $
58 12 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 325 24,244,350 Rls. 650 $
59 2 1396 غرب تهران جمهوري عربي سوريه 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 208 13,559,502 Rls. 418 $
مجموع کل
359,111,498,846 ريال
مجموع کل
10,546,962 دلار
[1]