آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري كره) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 41044100 ک ک كامل دانهکدانه، لايهکلايه بريده نشده؛ لايهکهاي دانهکدانه (Full grain, unsplit; Grain Splits) 106,895 58,943,609,700 Rls. 1,580,300 $
2 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 185,247 15,951,715,059 Rls. 459,782 $
3 3 1396 غرب تهران جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 6,481 12,646,949,930 Rls. 389,809 $
4 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 43,714 4,287,319,771 Rls. 114,588 $
5 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 25,300 904,728,000 Rls. 25,300 $
6 12 1396 غرب تهران جمهوري كره 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 3,370 838,096,000 Rls. 22,400 $
7 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 5,814 440,257,380 Rls. 12,790 $
8 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 6,700 426,897,240 Rls. 13,160 $
9 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,880 391,630,400 Rls. 11,480 $
10 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 6,100 377,953,560 Rls. 10,980 $
11 8 1396 غرب تهران جمهوري كره 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,050 251,969,040 Rls. 7,320 $
12 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,100 67,633,940 Rls. 2,068 $
13 10 1396 غرب تهران جمهوري كره 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,000 67,228,800 Rls. 1,880 $
مجموع کل
95,595,988,820 ريال
مجموع کل
2,651,857 دلار
[1]