آمار کل " صادرات به" کشور (روماني) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 غرب تهران روماني 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 61,810 6,080,676,690 Rls. 185,430 $
2 4 1396 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 4,763 4,487,884,450 Rls. 138,110 $
3 7 1396 غرب تهران روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 41,780 4,239,329,700 Rls. 125,340 $
4 7 1396 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 2,398 3,351,658,800 Rls. 99,960 $
5 2 1396 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,898 2,747,244,500 Rls. 84,700 $
6 4 1396 غرب تهران روماني 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 10,295 2,640,195,000 Rls. 81,000 $
7 9 1396 غرب تهران روماني 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 14,745 2,512,583,400 Rls. 70,600 $
8 10 1396 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,562 2,331,002,520 Rls. 64,680 $
9 5 1396 غرب تهران روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,810 2,054,633,730 Rls. 62,430 $
10 4 1396 غرب تهران روماني 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 20,840 2,031,587,400 Rls. 62,520 $
11 3 1396 غرب تهران روماني 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 20,740 2,019,039,000 Rls. 62,220 $
12 12 1396 غرب تهران روماني 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 41,300 1,982,286,152 Rls. 53,146 $
13 9 1396 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,050 1,971,764,685 Rls. 55,935 $
14 5 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 38,360 1,883,679,480 Rls. 57,540 $
15 9 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 58,890 1,767,203,132 Rls. 50,132 $
16 10 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 32,580 1,763,850,930 Rls. 48,870 $
17 2 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 65,668 1,704,255,166 Rls. 52,534 $
18 5 1396 غرب تهران روماني 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 17,100 1,675,406,700 Rls. 51,300 $
19 8 1396 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 1,176 1,664,982,340 Rls. 48,580 $
20 12 1396 غرب تهران روماني 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 22,000 1,485,215,600 Rls. 39,952 $
21 12 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 44,050 1,321,441,980 Rls. 35,300 $
22 8 1396 غرب تهران روماني 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 22,000 1,308,448,900 Rls. 38,177 $
23 11 1396 غرب تهران روماني 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,270,483,664 Rls. 34,382 $
24 6 1396 غرب تهران روماني 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 19,100 1,257,200,200 Rls. 38,200 $
25 8 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,985 1,230,348,420 Rls. 35,188 $
26 12 1396 غرب تهران روماني 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 22,000 1,217,737,752 Rls. 32,648 $
27 5 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 43,778 1,149,492,084 Rls. 35,022 $
28 4 1396 غرب تهران روماني 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 43,295 1,125,496,820 Rls. 34,636 $
29 3 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 42,730 1,109,165,824 Rls. 34,184 $
30 7 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 40,540 1,087,444,960 Rls. 32,432 $
31 10 1396 غرب تهران روماني 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 33,030 1,078,812,746 Rls. 29,814 $
32 8 1396 غرب تهران روماني 39023091 انواع اميزه كوپليمرهاي پروپيلن برپايه پروپيلن 22,000 1,002,404,920 Rls. 29,248 $
33 2 1396 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 86,320 1,000,800,000 Rls. 30,853 $
34 11 1396 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 29,682 901,429,345 Rls. 24,660 $
35 11 1396 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,514 873,682,992 Rls. 23,644 $
36 12 1396 غرب تهران روماني 70139920 ک ک ک بدون تزيين، صنايع دستي 21,000 785,715,000 Rls. 21,000 $
37 8 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 14,380 742,482,540 Rls. 21,570 $
38 3 1396 غرب تهران روماني 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 1,500 732,483,972 Rls. 22,572 $
39 12 1396 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,117 730,799,146 Rls. 19,593 $
40 6 1396 غرب تهران روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,216 730,670,868 Rls. 21,948 $
41 10 1396 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 2,117 696,325,069 Rls. 19,312 $
42 5 1396 غرب تهران روماني 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 558 655,717,916 Rls. 19,978 $
43 10 1396 غرب تهران روماني 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 2,391 653,202,000 Rls. 18,000 $
44 9 1396 غرب تهران روماني 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 21,500 643,753,762 Rls. 18,262 $
45 6 1396 غرب تهران روماني 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 22,000 597,751,550 Rls. 17,955 $
46 6 1396 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 71,450 580,511,024 Rls. 17,530 $
47 5 1396 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 21,200 576,565,200 Rls. 17,654 $
48 7 1396 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 21,241 573,336,252 Rls. 16,806 $
49 9 1396 غرب تهران روماني 87085011 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتورکشاورزي 1,588 548,127,811 Rls. 15,526 $
50 3 1396 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 20,000 515,672,300 Rls. 15,894 $
51 6 1396 غرب تهران روماني 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 18,000 455,893,000 Rls. 13,852 $
52 2 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 9,104 443,055,264 Rls. 13,656 $
53 3 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,490 413,263,485 Rls. 12,735 $
54 5 1396 غرب تهران روماني 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا کثر 5تن 1,120 404,276,640 Rls. 12,284 $
55 6 1396 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,692 392,818,680 Rls. 11,754 $
56 11 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 383,817,000 Rls. 10,500 $
57 9 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 373,684,500 Rls. 10,500 $
58 2 1396 غرب تهران روماني 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 4,000 372,561,000 Rls. 11,480 $
59 6 1396 غرب تهران روماني 40131000 لاستيک تويي ا زکائوچو,ا زنوع موردمصرف درا تومبيل سوا ري (ا زجمله ا ستيشن وا گن ومسابقه )،اتوبوس هاواتومبيل هاي باري 2,802 368,932,310 Rls. 11,210 $
60 2 1396 غرب تهران روماني 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 14,145 367,079,724 Rls. 11,316 $
61 7 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 356,391,000 Rls. 10,500 $
62 9 1396 غرب تهران روماني 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 1,120 355,739,328 Rls. 9,996 $
63 4 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,990 341,234,325 Rls. 10,485 $
64 1 1396 غرب تهران روماني 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 340,599,000 Rls. 10,500 $
65 2 1396 غرب تهران روماني 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 6,480 315,268,200 Rls. 9,720 $
66 7 1396 غرب تهران روماني 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 1,105 308,457,000 Rls. 9,000 $
67 4 1396 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 43,200 301,716,000 Rls. 9,271 $
68 3 1396 غرب تهران روماني 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 22,100 275,774,000 Rls. 8,500 $
69 2 1396 غرب تهران روماني 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,155 227,143,000 Rls. 7,000 $
70 10 1396 غرب تهران روماني 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 2,000 172,987,200 Rls. 4,800 $
71 12 1396 غرب تهران روماني 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 980 109,659,060 Rls. 2,940 $
72 11 1396 غرب تهران روماني 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3,178 96,999,735 Rls. 2,654 $
73 2 1396 غرب تهران روماني 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 1,504 32,337,030 Rls. 997 $
74 3 1396 غرب تهران روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 150 9,735,300 Rls. 300 $
75 3 1396 غرب تهران روماني 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 270 7,212,200 Rls. 222 $
مجموع کل
84,318,618,373 ريال
مجموع کل
2,483,139 دلار
[1]