آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 غرب تهران سوئيس 38089129 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 33,130 33,308,022,317 Rls. 924,222 $
2 12 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,680 17,559,945,825 Rls. 472,359 $
3 6 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,840 16,468,368,201 Rls. 500,391 $
4 5 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 7,213 9,339,234,090 Rls. 285,130 $
5 4 1396 غرب تهران سوئيس 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,300 7,933,494,650 Rls. 243,770 $
6 9 1396 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 9,750 5,234,328,469 Rls. 148,431 $
7 10 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 860 5,135,256,390 Rls. 141,510 $
8 2 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 475 4,172,276,225 Rls. 128,635 $
9 4 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,600 2,102,016,460 Rls. 64,588 $
10 2 1396 غرب تهران سوئيس 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,250 2,024,485,720 Rls. 62,409 $
11 7 1396 غرب تهران سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 490 1,581,673,745 Rls. 46,363 $
12 5 1396 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,680 1,538,367,140 Rls. 46,870 $
13 10 1396 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,840 1,361,328,127 Rls. 37,514 $
14 8 1396 غرب تهران سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 6,500 808,427,000 Rls. 23,000 $
15 5 1396 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 400 654,427,050 Rls. 20,010 $
16 7 1396 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 700 397,780,900 Rls. 11,660 $
17 12 1396 غرب تهران سوئيس 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 980 360,524,265 Rls. 9,698 $
18 2 1396 غرب تهران سوئيس 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 4,240 343,811,000 Rls. 10,600 $
19 2 1396 غرب تهران سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 291,915,000 Rls. 9,000 $
20 9 1396 غرب تهران سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 3,660 257,290,680 Rls. 7,320 $
21 12 1396 غرب تهران سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,520 186,804,375 Rls. 5,025 $
22 10 1396 غرب تهران سوئيس 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 2,600 171,072,720 Rls. 4,680 $
23 10 1396 غرب تهران سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 2,350 171,061,800 Rls. 4,700 $
24 3 1396 غرب تهران سوئيس 09102010 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 4 170,769,653 Rls. 5,261 $
25 6 1396 غرب تهران سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 15,000 160,244,000 Rls. 4,850 $
26 7 1396 غرب تهران سوئيس 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 900 122,814,000 Rls. 3,600 $
27 12 1396 غرب تهران سوئيس 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 1,630 107,064,000 Rls. 2,880 $
28 4 1396 غرب تهران سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 3,000 97,635,000 Rls. 3,000 $
29 7 1396 غرب تهران سوئيس 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,000 84,946,350 Rls. 2,490 $
30 4 1396 غرب تهران سوئيس 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 2,100 82,013,400 Rls. 2,520 $
31 10 1396 غرب تهران سوئيس 33019012 ساير عرقيات سنتي 1,200 78,956,640 Rls. 2,160 $
32 9 1396 غرب تهران سوئيس 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 320 75,503,419 Rls. 2,203 $
33 2 1396 غرب تهران سوئيس 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 1,020 74,600,500 Rls. 2,300 $
34 2 1396 غرب تهران سوئيس 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 1,240 72,394,920 Rls. 2,232 $
35 9 1396 غرب تهران سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 650 68,842,800 Rls. 1,950 $
36 12 1396 غرب تهران سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 670 67,138,050 Rls. 1,806 $
37 7 1396 غرب تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 1,800 66,524,250 Rls. 1,950 $
38 6 1396 غرب تهران سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 1,500 66,080,000 Rls. 2,000 $
39 2 1396 غرب تهران سوئيس 20029090 گوجه فرنگي آماده يا محفوظ شده غيرمذکور درجاي ديگر بجزدرسرکه يادرجوهر سرکه 420 61,302,150 Rls. 1,890 $
40 7 1396 غرب تهران سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 800 54,584,000 Rls. 1,600 $
41 10 1396 غرب تهران سوئيس 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 650 47,520,200 Rls. 1,300 $
42 9 1396 غرب تهران سوئيس 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 530 47,125,375 Rls. 1,375 $
43 4 1396 غرب تهران سوئيس 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 2,400 46,864,800 Rls. 1,440 $
44 12 1396 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 175 46,097,000 Rls. 1,240 $
45 4 1396 غرب تهران سوئيس 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 600 39,054,000 Rls. 1,200 $
46 9 1396 غرب تهران سوئيس 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 340 31,773,600 Rls. 900 $
47 2 1396 غرب تهران سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 200 29,191,500 Rls. 900 $
48 6 1396 غرب تهران سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 260 28,961,680 Rls. 880 $
49 9 1396 غرب تهران سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 410 28,949,280 Rls. 820 $
50 4 1396 غرب تهران سوئيس 20029010 رب گوجه فرنگي 1,710 28,314,150 Rls. 870 $
51 9 1396 غرب تهران سوئيس 20093900 آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20 160 27,144,216 Rls. 792 $
52 9 1396 غرب تهران سوئيس 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 480 25,773,296 Rls. 752 $
53 7 1396 غرب تهران سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 5,700 25,586,250 Rls. 750 $
54 12 1396 غرب تهران سوئيس 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 510 18,959,250 Rls. 510 $
55 4 1396 غرب تهران سوئيس 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 750 17,086,125 Rls. 525 $
56 5 1396 غرب تهران سوئيس 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 600 11,323,590 Rls. 345 $
57 10 1396 غرب تهران سوئيس 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 750 10,886,700 Rls. 300 $
58 12 1396 غرب تهران سوئيس 20029010 رب گوجه فرنگي 180 9,591,150 Rls. 258 $
59 2 1396 غرب تهران سوئيس 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 105 6,130,215 Rls. 189 $
60 12 1396 غرب تهران سوئيس 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 140 5,873,650 Rls. 158 $
61 5 1396 غرب تهران سوئيس 85164000 ا توي برقي 200 1,641,100 Rls. 50 $
مجموع کل
113,447,172,408 ريال
مجموع کل
3,268,131 دلار
[1]