آمار کل " صادرات به" کشور (سومالي) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,261 37,066,142,540 Rls. 990,676 $
2 4 1396 غرب تهران سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 37,868 10,630,663,020 Rls. 327,198 $
3 9 1396 غرب تهران سومالي 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 16 5,881,271,276 Rls. 167,324 $
4 12 1396 غرب تهران سومالي 30041090 ساير داراي پني سيلين ها يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيک يا استريتومايسينها يا مشتقات اين محصولات غير نذكور درجاي ديگر 15,890 5,750,119,785 Rls. 153,685 $
5 10 1396 غرب تهران سومالي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 15,500 4,499,836,000 Rls. 124,000 $
6 11 1396 غرب تهران سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,184 2,404,704,890 Rls. 65,785 $
7 9 1396 غرب تهران سومالي 29419010 ک ک ک سفالكسين منوهيدرات 7,220 1,910,559,044 Rls. 54,356 $
8 6 1396 غرب تهران سومالي 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 35,350 1,176,145,000 Rls. 35,500 $
9 8 1396 غرب تهران سومالي 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 3,330 1,028,190,000 Rls. 30,000 $
10 8 1396 غرب تهران سومالي 87032290 ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر بيشتر از 1000 سي سي اما از 1500 سي سي بيشتر نباشد بجز امبولانس ها وخودروهاي هيبريدي 3,430 822,685,800 Rls. 23,900 $
11 11 1396 غرب تهران سومالي 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,555 518,152,950 Rls. 14,175 $
12 9 1396 غرب تهران سومالي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 12,069 417,218,630 Rls. 11,870 $
13 9 1396 غرب تهران سومالي 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 1,446 370,681,354 Rls. 10,546 $
14 4 1396 غرب تهران سومالي 90183110 انواع سرنگ هاي انسولين، بدون سوزن با كاربرد اختصاصي 1,170 266,093,100 Rls. 8,190 $
15 4 1396 غرب تهران سومالي 33061000 مواد پاكکكننده دندان 6,655 198,189,000 Rls. 6,100 $
16 11 1396 غرب تهران سومالي 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه کودکان, که برا ي خرده فروشي بسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 780 123,077,318 Rls. 3,367 $
17 11 1396 غرب تهران سومالي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,100 120,628,200 Rls. 3,300 $
18 12 1396 غرب تهران سومالي 44130000 چوبکهاي متراكم شده، به شكل بلوك،کصفحه، باريكه يا پروفيل. 350 26,190,500 Rls. 700 $
مجموع کل
73,210,548,407 ريال
مجموع کل
2,030,672 دلار
[1]