آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران قطر 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 278,678 65,327,862,110 Rls. 1,746,034 $
2 11 1396 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 78,288 12,666,822,359 Rls. 344,047 $
3 8 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 233,094 6,967,168,595 Rls. 200,216 $
4 9 1396 غرب تهران قطر 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,630 5,029,760,880 Rls. 142,470 $
5 6 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 178,900 4,652,992,944 Rls. 140,636 $
6 7 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 141,601 4,547,350,340 Rls. 135,178 $
7 9 1396 غرب تهران قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 11,900 4,156,903,673 Rls. 117,923 $
8 7 1396 غرب تهران قطر 22029990 --- ساير 40,250 3,756,938,154 Rls. 110,687 $
9 7 1396 غرب تهران قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,353,000,000 Rls. 100,000 $
10 6 1396 غرب تهران قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,500 3,304,000,000 Rls. 100,000 $
11 6 1396 غرب تهران قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 103,680 2,757,321,600 Rls. 83,040 $
12 5 1396 غرب تهران قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 10,000 2,616,400,000 Rls. 80,000 $
13 12 1396 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 14,912 2,525,924,065 Rls. 67,511 $
14 6 1396 غرب تهران قطر 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 60,636 1,819,446,720 Rls. 55,068 $
15 4 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 53,308 1,679,040,195 Rls. 51,621 $
16 5 1396 غرب تهران قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 62,800 1,520,017,600 Rls. 46,400 $
17 12 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 38,303 1,428,663,597 Rls. 38,303 $
18 11 1396 غرب تهران قطر 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 3,752 1,420,561,548 Rls. 38,862 $
19 9 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 38,538 1,371,528,882 Rls. 38,538 $
20 5 1396 غرب تهران قطر 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 8,339 1,299,721,212 Rls. 39,492 $
21 6 1396 غرب تهران قطر 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 37,000 1,244,895,000 Rls. 37,250 $
22 7 1396 غرب تهران قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 40,320 1,218,582,000 Rls. 36,000 $
23 6 1396 غرب تهران قطر 20094100 آب آناناس بايک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند 39,000 1,203,120,000 Rls. 36,000 $
24 1 1396 غرب تهران قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 13,090 1,162,772,300 Rls. 35,850 $
25 6 1396 غرب تهران قطر 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 11,500 1,097,044,920 Rls. 32,826 $
26 10 1396 غرب تهران قطر 70193910 پشم شيشه 25,255 1,092,540,144 Rls. 30,306 $
27 6 1396 غرب تهران قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,560 1,042,840,575 Rls. 31,325 $
28 11 1396 غرب تهران قطر 33019012 ساير عرقيات سنتي 6,600 897,933,600 Rls. 24,300 $
29 12 1396 غرب تهران قطر 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 24,000 895,176,000 Rls. 24,000 $
30 7 1396 غرب تهران قطر 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 12,890 892,742,484 Rls. 26,302 $
31 5 1396 غرب تهران قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 25,492 887,058,069 Rls. 27,141 $
32 7 1396 غرب تهران قطر 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 5,988 820,838,350 Rls. 23,950 $
33 12 1396 غرب تهران قطر 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 8,480 817,517,750 Rls. 21,850 $
34 8 1396 غرب تهران قطر 21041000 سوپ و آبگوشت و فرآوردهکهاي مربوط به آنها 5,619 785,856,557 Rls. 22,476 $
35 11 1396 غرب تهران قطر 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 19,300 776,041,420 Rls. 21,230 $
36 2 1396 غرب تهران قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,600 739,563,600 Rls. 22,800 $
37 9 1396 غرب تهران قطر 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 3,728 645,797,994 Rls. 18,146 $
38 5 1396 غرب تهران قطر 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 6,101 602,370,033 Rls. 18,303 $
39 7 1396 غرب تهران قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,000 597,012,500 Rls. 17,500 $
40 5 1396 غرب تهران قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 34,931 578,032,555 Rls. 17,645 $
41 5 1396 غرب تهران قطر 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 20,000 470,289,600 Rls. 14,400 $
42 7 1396 غرب تهران قطر 04031090 ک ک ک ماست 19,872 469,420,000 Rls. 14,000 $
43 4 1396 غرب تهران قطر 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 13,118 464,607,000 Rls. 14,300 $
44 6 1396 غرب تهران قطر 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 12,600 400,358,896 Rls. 12,117 $
45 6 1396 غرب تهران قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 15,480 380,620,800 Rls. 11,520 $
46 4 1396 غرب تهران قطر 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,610 377,265,011 Rls. 11,552 $
47 8 1396 غرب تهران قطر 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 5,152 360,279,360 Rls. 10,304 $
48 9 1396 غرب تهران قطر 70193910 پشم شيشه 8,480 358,714,176 Rls. 10,176 $
49 7 1396 غرب تهران قطر 76109000 ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان 1,600 357,816,564 Rls. 10,542 $
50 2 1396 غرب تهران قطر 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 49,948 341,103,888 Rls. 10,512 $
51 4 1396 غرب تهران قطر 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 6,650 336,152,710 Rls. 10,328 $
52 4 1396 غرب تهران قطر 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 5,790 282,653,325 Rls. 8,685 $
53 11 1396 غرب تهران قطر 07114000 خ?ار وخ?ار ترش? (خ?ار ر?ز ) محفوظ شده به صورت موقت 4,100 272,705,760 Rls. 7,380 $
54 7 1396 غرب تهران قطر 19023000 سايرخميرهاي غذا ئي,که در جاي ديگري مذکور نباشند 3,696 253,346,016 Rls. 7,392 $
55 8 1396 غرب تهران قطر 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 842 193,846,735 Rls. 5,515 $
56 4 1396 غرب تهران قطر 04031090 ک ک ک ماست 5,870 171,644,670 Rls. 5,283 $
57 8 1396 غرب تهران قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 5,000 166,083,750 Rls. 4,750 $
58 12 1396 غرب تهران قطر 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,006 165,299,470 Rls. 4,418 $
59 5 1396 غرب تهران قطر 22029990 --- ساير 21,510 133,575,310 Rls. 4,090 $
60 4 1396 غرب تهران قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 4,338 121,143,960 Rls. 3,724 $
61 11 1396 غرب تهران قطر 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 1,490 110,116,960 Rls. 2,980 $
62 5 1396 غرب تهران قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 1,079 105,717,183 Rls. 3,237 $
63 11 1396 غرب تهران قطر 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 2,400 97,553,280 Rls. 2,640 $
64 6 1396 غرب تهران قطر 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 700 70,182,000 Rls. 2,100 $
65 8 1396 غرب تهران قطر 04015010 ک ک ک خامه شير 501 52,828,947 Rls. 1,503 $
مجموع کل
156,712,485,696 ريال
مجموع کل
4,394,674 دلار
[1]