آمار کل " صادرات به" کشور (لهستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 32,594 49,709,956,940 Rls. 1,332,436 $
2 3 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 21,964 28,585,556,680 Rls. 880,990 $
3 9 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 23,198 25,675,440,000 Rls. 728,000 $
4 8 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 15,530 25,516,967,280 Rls. 734,720 $
5 10 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 14,448 23,222,231,300 Rls. 641,700 $
6 1 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 19,684 19,854,496,992 Rls. 612,264 $
7 6 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 15,085 19,186,516,860 Rls. 581,700 $
8 4 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 17,540 17,286,655,800 Rls. 531,620 $
9 7 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 9,704 10,968,696,720 Rls. 323,160 $
10 10 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 220,000 6,352,792,600 Rls. 176,234 $
11 5 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 3,826 6,237,313,600 Rls. 190,400 $
12 8 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 216,680 5,557,971,699 Rls. 161,176 $
13 5 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 198,000 5,198,441,710 Rls. 158,814 $
14 4 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 196,600 4,946,367,596 Rls. 152,258 $
15 11 1396 غرب تهران لهستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,000 4,817,715,000 Rls. 130,019 $
16 9 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 170,135 4,616,695,095 Rls. 130,858 $
17 3 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 171,000 4,108,892,130 Rls. 126,625 $
18 2 1396 غرب تهران لهستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 2,766 3,679,716,600 Rls. 113,435 $
19 2 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 132,000 3,014,843,150 Rls. 92,920 $
20 7 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 105,790 2,687,721,490 Rls. 79,025 $
21 9 1396 غرب تهران لهستان 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 2,460 2,679,031,250 Rls. 76,027 $
22 10 1396 غرب تهران لهستان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,416 2,616,474,648 Rls. 73,168 $
23 5 1396 غرب تهران لهستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,002 2,584,051,680 Rls. 79,011 $
24 3 1396 غرب تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 41,200 2,406,707,280 Rls. 74,160 $
25 4 1396 غرب تهران لهستان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 26,000 1,523,106,000 Rls. 46,800 $
26 7 1396 غرب تهران لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 17,445 1,480,312,446 Rls. 43,613 $
27 4 1396 غرب تهران لهستان 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 17,640 1,437,439,500 Rls. 44,100 $
28 11 1396 غرب تهران لهستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 43,560 1,345,216,514 Rls. 36,403 $
29 4 1396 غرب تهران لهستان 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 9,919 1,097,938,120 Rls. 33,736 $
30 11 1396 غرب تهران لهستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 22,000 1,056,913,000 Rls. 28,600 $
31 9 1396 غرب تهران لهستان 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 22,000 1,017,845,400 Rls. 28,600 $
32 10 1396 غرب تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,220 966,487,760 Rls. 26,440 $
33 9 1396 غرب تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 13,990 887,363,316 Rls. 25,182 $
34 8 1396 غرب تهران لهستان 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 11,160 856,281,672 Rls. 24,876 $
35 6 1396 غرب تهران لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,360 794,545,920 Rls. 24,048 $
36 9 1396 غرب تهران لهستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,000 775,522,000 Rls. 22,000 $
37 6 1396 غرب تهران لهستان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 12,635 751,428,720 Rls. 22,743 $
38 5 1396 غرب تهران لهستان 94032020 رك مربوط به سرور يا تجهيزات ارتباطي ومخابراتي 12,160 720,355,968 Rls. 21,888 $
39 12 1396 غرب تهران لهستان 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذکور در جاي ديگر 1,200 594,800,000 Rls. 16,000 $
40 12 1396 غرب تهران لهستان 84283390 --- سا?ر 800 467,570,000 Rls. 12,404 $
41 9 1396 غرب تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 1,700 413,750,000 Rls. 11,742 $
42 8 1396 غرب تهران لهستان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,900 300,523,950 Rls. 8,550 $
43 5 1396 غرب تهران لهستان 87083019 لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري کارووا نت وترا کتورکشاورزي وقطعات مربوطه 2,850 279,234,450 Rls. 8,550 $
44 5 1396 غرب تهران لهستان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,000 195,954,000 Rls. 6,000 $
مجموع کل
298,473,842,836 ريال
مجموع کل
8,672,995 دلار
[1]