آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران ويتنام 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 138,770 157,000,000,000 Rls. 4,221,850 $
2 12 1396 غرب تهران ويتنام 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 110,000 6,717,670,838 Rls. 180,018 $
3 11 1396 غرب تهران ويتنام 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 22,000 1,273,831,515 Rls. 34,473 $
4 12 1396 غرب تهران ويتنام 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 8,100 903,352,500 Rls. 24,300 $
5 7 1396 غرب تهران ويتنام 38249990 ک ک ک ساير 6,020 203,217,140 Rls. 6,020 $
مجموع کل
166,098,071,993 ريال
مجموع کل
4,466,661 دلار
[1]