آمار کل " صادرات به" کشور (يونان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 13,700 80,455,343,790 Rls. 2,190,990 $
2 6 1396 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,800 63,208,282,020 Rls. 1,891,331 $
3 7 1396 غرب تهران يونان 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 38,000 21,440,664,000 Rls. 628,482 $
4 7 1396 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,750 11,029,592,910 Rls. 328,947 $
5 9 1396 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,450 10,587,528,384 Rls. 299,896 $
6 1 1396 غرب تهران يونان 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,000 5,704,887,222 Rls. 175,979 $
7 1 1396 غرب تهران يونان 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 3,950 3,046,967,820 Rls. 93,990 $
8 10 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,300 2,522,730,000 Rls. 70,000 $
9 9 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,650 2,501,898,000 Rls. 71,000 $
10 11 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 22,700 2,500,700,100 Rls. 68,100 $
11 8 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,750 2,491,256,250 Rls. 71,250 $
12 7 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 23,700 2,400,122,700 Rls. 71,100 $
13 1 1396 غرب تهران يونان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,150 2,212,755,426 Rls. 68,257 $
14 3 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 20,900 2,035,116,600 Rls. 62,700 $
15 12 1396 غرب تهران يونان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 15,976 1,235,842,594 Rls. 33,133 $
16 9 1396 غرب تهران يونان 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 740 1,053,294,840 Rls. 29,835 $
17 3 1396 غرب تهران يونان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 22,066 1,046,344,040 Rls. 32,251 $
18 5 1396 غرب تهران يونان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 22,485 1,036,683,825 Rls. 31,743 $
19 7 1396 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 39,600 1,013,434,092 Rls. 29,706 $
20 3 1396 غرب تهران يونان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 14,723 990,279,396 Rls. 30,517 $
21 5 1396 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 38,085 980,655,716 Rls. 29,878 $
22 12 1396 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 16,230 952,695,375 Rls. 25,545 $
23 11 1396 غرب تهران يونان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,109 912,785,940 Rls. 24,700 $
24 9 1396 غرب تهران يونان 84039090 سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مرکزي غيرمذکوردرجاي ديگر 23,109 832,719,096 Rls. 23,623 $
25 11 1396 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 15,000 832,675,500 Rls. 22,500 $
26 11 1396 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 616,260,506 Rls. 16,677 $
27 8 1396 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 11,350 598,411,725 Rls. 17,025 $
28 10 1396 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 571,367,115 Rls. 15,854 $
29 9 1396 غرب تهران يونان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير اشكال كربن كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد). 19,800 560,113,785 Rls. 15,865 $
30 9 1396 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,000 422,856,000 Rls. 12,000 $
31 7 1396 غرب تهران يونان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,000 356,391,000 Rls. 10,500 $
32 7 1396 غرب تهران يونان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 158,848,560 Rls. 4,680 $
مجموع کل
226,309,504,327 ريال
مجموع کل
6,498,054 دلار
[1]