آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 غرب تهران چين 41053000 پوست از گوسفند يا بره به حالت خشك (تازه از دباغي درآمده ولي هنوز رنگ يا رنگکآميزي نشده (Crust) 89,830 89,625,207,500 Rls. 2,410,900 $
2 1 1396 غرب تهران چين 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 8,850 47,295,297,588 Rls. 1,458,471 $
3 11 1396 غرب تهران چين 51012900 پشم چربي زدا ئي شده (غيرا ز چيده شده ) , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 86,800 10,289,515,212 Rls. 281,232 $
4 7 1396 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,800 7,696,309,885 Rls. 225,599 $
5 12 1396 غرب تهران چين 15159010 روغن جلا (Tung oil) (Abrasin) و اجزاء آن 205,200 7,539,000,000 Rls. 200,000 $
6 12 1396 غرب تهران چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 17,290 6,274,959,966 Rls. 168,234 $
7 8 1396 غرب تهران چين 41044900 چرم و پوست دياغي شده بصورت خشک (crust)ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موکنده... 8,100 6,067,420,380 Rls. 172,620 $
8 11 1396 غرب تهران چين 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 5,320 3,325,950,000 Rls. 90,000 $
9 8 1396 غرب تهران چين 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 5,320 3,097,980,000 Rls. 90,000 $
10 2 1396 غرب تهران چين 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 127,108 3,038,445,930 Rls. 93,678 $
11 9 1396 غرب تهران چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,226 1,559,624,808 Rls. 44,177 $
12 2 1396 غرب تهران چين 22029090 ک کک ک ساير نوشابه هاي غير الكلي بجز مكمل هاي غذايي مايع 12,160 1,084,693,280 Rls. 33,440 $
13 12 1396 غرب تهران چين 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 15,000 1,063,021,500 Rls. 28,500 $
14 9 1396 غرب تهران چين 85393900 سايرلامپها ولوله هاي تخليه ا لکتريکي غيرمذکور درجاي ديگر 1,350 873,816,270 Rls. 24,553 $
15 4 1396 غرب تهران چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 2,508 864,234,000 Rls. 26,600 $
16 6 1396 غرب تهران چين 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,140 731,505,600 Rls. 22,140 $
17 6 1396 غرب تهران چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,432 638,736,688 Rls. 19,408 $
18 2 1396 غرب تهران چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 17,600 571,102,400 Rls. 17,600 $
19 3 1396 غرب تهران چين 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 20,890 549,925,800 Rls. 16,950 $
20 10 1396 غرب تهران چين 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 43,000 430,550,400 Rls. 12,040 $
21 12 1396 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 22,400 399,705,600 Rls. 10,752 $
22 10 1396 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 22,500 386,208,000 Rls. 10,800 $
23 3 1396 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 23,400 364,411,008 Rls. 11,232 $
24 5 1396 غرب تهران چين 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 22,500 354,477,600 Rls. 10,800 $
25 7 1396 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 20,100 323,497,440 Rls. 9,648 $
26 6 1396 غرب تهران چين 51054000 موي زبرحيوا ن, حلاجي شده ياشانه زده. 20,200 322,789,536 Rls. 9,696 $
27 12 1396 غرب تهران چين 33019012 ساير عرقيات سنتي 5,000 255,125,160 Rls. 6,840 $
28 4 1396 غرب تهران چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 110 42,237,000 Rls. 1,300 $
29 3 1396 غرب تهران چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 200 7,788,240 Rls. 240 $
مجموع کل
195,073,536,791 ريال
مجموع کل
5,507,450 دلار
[1]