آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 19,259 13,688,808,600 Rls. 403,300 $
2 12 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 285,606 12,814,979,921 Rls. 342,727 $
3 3 1396 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 16,915 11,555,048,000 Rls. 356,000 $
4 3 1396 غرب تهران گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 258,025 10,047,292,620 Rls. 309,640 $
5 10 1396 غرب تهران گرجستان 05040000 روده، بادکنک وشکمبه ح?وانات ، کامل ?ا قطعه قطعه شده (غ?ر از روده ، بادکنک وشکمبه ماه?) تازه ، سرد کرده ، ?خ زده، نمک زده و?ا در آب نمک ، خشک کرده ?ا دود? 12,304 9,460,175,200 Rls. 258,800 $
6 9 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 183,669 7,767,167,928 Rls. 220,402 $
7 4 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 185,895 7,258,098,590 Rls. 223,066 $
8 11 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 144,005 6,378,011,610 Rls. 172,806 $
9 3 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 95,130 6,173,755,800 Rls. 190,260 $
10 5 1396 غرب تهران گرجستان 39011090 ک ک ک ساير: 140,665 5,244,975,310 Rls. 159,998 $
11 10 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 116,990 5,035,522,776 Rls. 140,388 $
12 5 1396 غرب تهران گرجستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 33,540 5,031,118,950 Rls. 154,050 $
13 6 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 119,640 4,772,618,508 Rls. 143,568 $
14 7 1396 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 117,200 4,746,413,016 Rls. 140,640 $
15 2 1396 غرب تهران گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 116,855 4,548,770,814 Rls. 140,226 $
16 12 1396 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 44,252 4,154,697,050 Rls. 110,630 $
17 12 1396 غرب تهران گرجستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 148,702 4,001,405,881 Rls. 107,063 $
18 5 1396 غرب تهران گرجستان 39232990 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 72,450 3,170,310,957 Rls. 96,723 $
19 9 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 427,776 3,120,220,528 Rls. 88,672 $
20 2 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 47,500 3,081,611,000 Rls. 95,000 $
21 7 1396 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 41,711 2,989,209,490 Rls. 88,517 $
22 12 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 72,000 2,956,932,000 Rls. 79,200 $
23 8 1396 غرب تهران گرجستان 39011050 ک ک ک گريد بادي: 71,140 2,949,509,628 Rls. 85,368 $
24 5 1396 غرب تهران گرجستان 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 71,865 2,829,676,944 Rls. 86,238 $
25 1 1396 غرب تهران گرجستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 69,795 2,715,700,092 Rls. 83,754 $
26 6 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 366,547 2,411,051,316 Rls. 72,508 $
27 10 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 307,534 2,286,413,312 Rls. 63,268 $
28 8 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 307,598 2,274,217,384 Rls. 64,808 $
29 3 1396 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 281,213 2,018,575,136 Rls. 62,192 $
30 12 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 260,038 1,976,037,076 Rls. 53,140 $
31 6 1396 غرب تهران گرجستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 47,695 1,912,760,280 Rls. 57,234 $
32 7 1396 غرب تهران گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 36,425 1,910,271,111 Rls. 56,277 $
33 10 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 1,902,093,600 Rls. 52,800 $
34 6 1396 غرب تهران گرجستان 39012010 ک ک ک گريد لوله: 68,000 1,870,531,520 Rls. 56,320 $
35 3 1396 غرب تهران گرجستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 47,990 1,868,385,072 Rls. 57,588 $
36 9 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 48,000 1,862,308,800 Rls. 52,800 $
37 9 1396 غرب تهران گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 34,520 1,845,057,648 Rls. 52,262 $
38 5 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 253,292 1,815,421,192 Rls. 55,396 $
39 4 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 258,165 1,812,935,400 Rls. 55,792 $
40 7 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 47,990 1,789,622,197 Rls. 52,789 $
41 4 1396 غرب تهران گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,688 1,761,607,800 Rls. 54,220 $
42 3 1396 غرب تهران گرجستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 35,350 1,735,595,181 Rls. 53,489 $
43 2 1396 غرب تهران گرجستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 21,044 1,706,510,570 Rls. 52,610 $
44 5 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,480 1,672,609,120 Rls. 50,960 $
45 2 1396 غرب تهران گرجستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 234,667 1,626,070,572 Rls. 50,132 $
46 2 1396 غرب تهران گرجستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 40,540 1,597,620,750 Rls. 49,250 $
47 4 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,000 1,562,160,000 Rls. 48,000 $
48 3 1396 غرب تهران گرجستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 18,400 1,552,120,960 Rls. 47,840 $
49 1 1396 غرب تهران گرجستان 84281010 آسانسور 10,260 1,505,123,200 Rls. 46,400 $
50 11 1396 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 48,430 1,458,532,392 Rls. 39,471 $
51 3 1396 غرب تهران گرجستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 14,760 1,436,930,280 Rls. 44,280 $
52 11 1396 غرب تهران گرجستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 21,400 1,383,964,750 Rls. 37,450 $
53 7 1396 غرب تهران گرجستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 12,800 1,316,083,200 Rls. 38,400 $
54 12 1396 غرب تهران گرجستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 3,400 1,263,092,985 Rls. 33,759 $
55 5 1396 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,900 1,252,704,160 Rls. 38,240 $
56 3 1396 غرب تهران گرجستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 23,800 1,236,000,640 Rls. 38,080 $
57 2 1396 غرب تهران گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 9,550 1,084,273,575 Rls. 33,425 $
58 10 1396 غرب تهران گرجستان 84144090 سايرکمپرسورهاي هوا که روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,600 1,054,789,452 Rls. 29,268 $
59 1 1396 غرب تهران گرجستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 1,037,696,000 Rls. 32,000 $
60 11 1396 غرب تهران گرجستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 17,515 1,003,041,760 Rls. 27,440 $
61 11 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 24,490 995,449,928 Rls. 26,939 $
62 7 1396 غرب تهران گرجستان 39011090 ک ک ک ساير: 24,000 982,512,000 Rls. 28,800 $
63 4 1396 غرب تهران گرجستان 39011030 ک ک ک گريد فيلم 25,025 975,674,700 Rls. 30,030 $
64 4 1396 غرب تهران گرجستان 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 16,919 947,655,074 Rls. 29,118 $
65 7 1396 غرب تهران گرجستان 39011040 ک ک ک گريد تزريقي 23,210 945,352,584 Rls. 27,852 $
66 9 1396 غرب تهران گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,870 924,645,120 Rls. 26,240 $
67 4 1396 غرب تهران گرجستان 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 8,100 921,233,250 Rls. 28,350 $
68 12 1396 غرب تهران گرجستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 7,998 894,952,206 Rls. 23,994 $
69 11 1396 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 21,500 873,914,800 Rls. 23,650 $
70 12 1396 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 30,250 873,872,125 Rls. 23,275 $
71 12 1396 غرب تهران گرجستان 32041610 --- گرانول مستربچ 47,500 870,834,125 Rls. 23,275 $
72 5 1396 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 30,330 851,012,915 Rls. 25,987 $
73 7 1396 غرب تهران گرجستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,150 837,974,850 Rls. 24,450 $
74 3 1396 غرب تهران گرجستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,800 829,999,227 Rls. 25,577 $
75 6 1396 غرب تهران گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 21,850 800,149,185 Rls. 24,035 $
76 10 1396 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 31,000 795,061,020 Rls. 22,180 $
77 8 1396 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 24,840 757,231,200 Rls. 21,600 $
78 8 1396 غرب تهران گرجستان 39011061 ک ک ک ک به صورت پودر 24,000 723,845,760 Rls. 21,120 $
79 11 1396 غرب تهران گرجستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 23,630 711,621,616 Rls. 19,258 $
80 11 1396 غرب تهران گرجستان 69074090 ک ک ک سا?ر 93,651 710,394,276 Rls. 19,224 $
81 6 1396 غرب تهران گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 16,461 705,239,278 Rls. 21,262 $
82 2 1396 غرب تهران گرجستان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 17,000 699,709,230 Rls. 21,570 $
83 3 1396 غرب تهران گرجستان 84281010 آسانسور 6,446 674,980,800 Rls. 20,800 $
84 11 1396 غرب تهران گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,800 648,560,250 Rls. 17,550 $
85 3 1396 غرب تهران گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 21,829 643,178,820 Rls. 19,820 $
86 12 1396 غرب تهران گرجستان 72023000 فروسيليکومنگنز. 26,000 632,313,500 Rls. 16,900 $
87 12 1396 غرب تهران گرجستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 14,339 626,511,303 Rls. 16,797 $
88 12 1396 غرب تهران گرجستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 24,000 618,060,720 Rls. 16,680 $
89 2 1396 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 12,450 605,723,625 Rls. 18,675 $
90 2 1396 غرب تهران گرجستان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 6,216 604,847,880 Rls. 18,648 $
91 9 1396 غرب تهران گرجستان 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 10,000 600,168,000 Rls. 17,000 $
92 12 1396 غرب تهران گرجستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 21,030 599,767,920 Rls. 16,080 $
93 9 1396 غرب تهران گرجستان 06031910 ک ک ک گلکهاي انتوريوم 2,305 517,555,182 Rls. 14,682 $
94 12 1396 غرب تهران گرجستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 11,350 509,592,300 Rls. 13,620 $
95 8 1396 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 18,280 464,565,428 Rls. 13,252 $
96 7 1396 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,407 445,522,692 Rls. 13,126 $
97 4 1396 غرب تهران گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 16,986 441,506,610 Rls. 13,589 $
98 12 1396 غرب تهران گرجستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 22,200 430,459,575 Rls. 11,505 $
99 1 1396 غرب تهران گرجستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 18,320 420,526,304 Rls. 12,968 $
100 3 1396 غرب تهران گرجستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 8,300 404,014,950 Rls. 12,450 $
مجموع کل
232,810,429,932 ريال
مجموع کل
6,808,852 دلار