آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,636 9,515,379,444 Rls. 285,986 $
2 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,657 7,116,582,484 Rls. 209,369 $
3 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,535 6,591,568,500 Rls. 203,130 $
4 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,150 5,257,309,083 Rls. 146,236 $
5 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 8,960 3,465,084,180 Rls. 93,082 $
6 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,039 2,632,939,733 Rls. 74,340 $
7 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 12,555 2,622,994,076 Rls. 80,860 $
8 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,130 2,401,316,000 Rls. 73,998 $
9 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,188 2,254,796,470 Rls. 69,429 $
10 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 413 2,194,835,200 Rls. 66,080 $
11 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 100,050 1,863,449,366 Rls. 56,359 $
12 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,710 1,795,905,000 Rls. 51,494 $
13 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 11,122 1,557,061,634 Rls. 46,885 $
14 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 226 1,329,703,360 Rls. 36,160 $
15 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57021020 گليم يك رو پشمي سيرجان (شيرپكي پيچ) 266 1,257,135,190 Rls. 34,018 $
16 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 727 1,168,363,840 Rls. 35,251 $
17 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 236 1,129,076,022 Rls. 32,801 $
18 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 759 1,009,997,048 Rls. 27,368 $
19 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 3,550 914,226,903 Rls. 27,961 $
20 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 404 830,157,120 Rls. 22,464 $
21 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 3,200 791,801,739 Rls. 23,433 $
22 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,480 752,231,864 Rls. 20,357 $
23 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 13 740,613,588 Rls. 19,812 $
24 1 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 3,600 738,352,860 Rls. 22,770 $
25 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 366 727,588,135 Rls. 22,247 $
26 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 5,120 716,795,640 Rls. 22,034 $
27 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 600 663,224,400 Rls. 18,000 $
28 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,200 633,427,575 Rls. 19,495 $
29 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,020 627,641,863 Rls. 18,638 $
30 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,500 583,784,352 Rls. 16,231 $
31 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,800 557,871,044 Rls. 15,156 $
32 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 90 495,676,800 Rls. 14,400 $
33 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 3,387 495,521,008 Rls. 15,272 $
34 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 3,520 493,427,480 Rls. 14,716 $
35 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 96019020 اشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف ،بانقاشي 19 490,005,024 Rls. 13,344 $
36 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 3,366 470,240,160 Rls. 13,070 $
37 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 94 455,232,695 Rls. 14,035 $
38 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 111 429,898,350 Rls. 11,490 $
39 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 2,040 410,528,784 Rls. 12,648 $
40 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,510 408,233,212 Rls. 11,761 $
41 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 8 404,813,760 Rls. 12,480 $
42 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 196 400,162,716 Rls. 11,244 $
43 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 3,361 370,539,372 Rls. 11,300 $
44 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 1,570 368,494,700 Rls. 10,990 $
45 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199930 ساير مصنوعات از مس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 60 341,654,400 Rls. 9,600 $
46 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 2,380 340,872,570 Rls. 10,430 $
47 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 6 337,484,160 Rls. 9,360 $
48 6 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 7 336,333,660 Rls. 10,140 $
49 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 2,310 323,067,436 Rls. 9,166 $
50 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03019110 قزل ا لابرا ي ا صلاح نژا د وتکثير و پرورش 1,523 318,733,594 Rls. 9,442 $
51 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,950 318,002,125 Rls. 9,707 $
52 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,270 305,899,439 Rls. 8,634 $
53 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 6 305,688,240 Rls. 9,360 $
54 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 6 303,732,000 Rls. 9,360 $
55 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 590 300,106,668 Rls. 9,246 $
56 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 2,046 285,871,093 Rls. 8,341 $
57 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 1,200 266,619,290 Rls. 7,126 $
58 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,430 265,897,874 Rls. 8,196 $
59 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03031400 ماهي قزل کآلا (Salmo tratta, Oncorhynchus, mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) يخ زده ، باستثناي جگر و تخم ماهي 1,780 263,923,595 Rls. 8,137 $
60 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 550 219,995,511 Rls. 5,991 $
61 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 500 199,988,679 Rls. 5,511 $
62 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 190 195,771,696 Rls. 5,298 $
63 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 3 182,574,288 Rls. 5,304 $
64 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 179,786,075 Rls. 4,865 $
65 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 179,726,493 Rls. 4,987 $
66 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,097 167,995,032 Rls. 5,178 $
67 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 150 167,937,692 Rls. 5,174 $
68 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,570 162,008,850 Rls. 4,658 $
69 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,500 161,978,345 Rls. 4,595 $
70 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74181030 اشياء سرميز، اشياء آشپزخانه ، اشياء خانه داري واجزاء وقطعات آن ازمس ، ميناكاري شده، صنايع دستي 277 161,081,180 Rls. 4,367 $
71 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 580 159,133,355 Rls. 4,905 $
72 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 1,000 150,365,355 Rls. 3,989 $
73 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 507 150,172,893 Rls. 4,563 $
74 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 120 147,239,161 Rls. 4,189 $
75 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 138 145,516,860 Rls. 4,140 $
76 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 600 144,572,400 Rls. 4,200 $
77 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 990 138,211,420 Rls. 3,730 $
78 10 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 500 135,394,259 Rls. 3,731 $
79 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,000 109,673,600 Rls. 3,200 $
80 2 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,180 108,606,803 Rls. 3,347 $
81 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70134220 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز ياآشپزخانه ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0،00005 بدون تزئين ،صنايع دستي 196 92,709,108 Rls. 2,502 $
82 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 85369030 ترمينال ريلي 260 86,467,680 Rls. 2,340 $
83 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 320 82,582,640 Rls. 2,240 $
84 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 60 80,703,168 Rls. 2,184 $
85 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 350 79,244,248 Rls. 2,248 $
86 1 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 420 71,363,600 Rls. 2,200 $
87 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,250 70,361,766 Rls. 2,073 $
88 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 750 69,918,480 Rls. 2,152 $
89 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 800 66,689,370 Rls. 2,046 $
90 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 1,900 65,802,375 Rls. 2,025 $
91 8 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 74199910 ساير مصنوعات از مس ، قلمزني، صنايع دستي 30 63,268,200 Rls. 1,800 $
92 3 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 200 62,481,650 Rls. 1,925 $
93 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 646 56,695,254 Rls. 1,551 $
94 7 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 250 56,610,489 Rls. 1,677 $
95 4 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 248 56,152,340 Rls. 1,730 $
96 11 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 230 52,065,368 Rls. 1,409 $
97 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول فصل 94نمي شود 250 48,938,657 Rls. 1,487 $
98 5 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 280 40,260,811 Rls. 1,229 $
99 12 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 44211010 رخت آويز چوبي صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،نازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب ،خاتم 199 35,956,236 Rls. 964 $
100 9 1396 فرودگاه اصفهان امارات متحده عربي 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 330 34,885,620 Rls. 990 $
مجموع کل
79,388,760,925 ريال
مجموع کل
2,327,133 دلار