آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 275,000 35,928,103,500 Rls. 966,000 $
2 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 100,000 14,022,800,000 Rls. 400,000 $
3 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 13021200 شيره و عصاره شيرين بيان 50,000 6,169,491,000 Rls. 166,500 $
4 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 33,000 3,523,311,000 Rls. 99,000 $
5 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 563 2,937,324,002 Rls. 90,539 $
6 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,143 2,155,437,726 Rls. 58,407 $
7 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,137 2,021,307,408 Rls. 54,192 $
8 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,000 1,817,200,000 Rls. 56,000 $
9 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 430 1,699,919,263 Rls. 50,304 $
10 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 25 1,370,547,750 Rls. 42,237 $
11 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,200 1,280,849,360 Rls. 39,508 $
12 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 279 1,169,442,379 Rls. 33,271 $
13 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 944 1,161,428,853 Rls. 32,227 $
14 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 439 1,008,624,947 Rls. 31,086 $
15 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 2,012 628,178,246 Rls. 19,180 $
16 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 11 602,836,520 Rls. 18,590 $
17 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 10 576,451,200 Rls. 15,600 $
18 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 8 411,243,300 Rls. 11,700 $
19 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 261 337,246,200 Rls. 10,380 $
20 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 295 334,784,400 Rls. 10,200 $
21 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 197 223,831,776 Rls. 6,352 $
22 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 722 214,677,017 Rls. 6,616 $
23 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 580 210,264,446 Rls. 5,726 $
24 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 600 198,114,634 Rls. 6,106 $
25 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09023010 چاي كيسهکاي (Tea Bag) 100 189,294,000 Rls. 5,250 $
26 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 613 186,755,508 Rls. 5,606 $
27 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 580 182,753,164 Rls. 5,635 $
28 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 09102090 زعفران به صورت فله 6 129,801,600 Rls. 3,600 $
29 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 388 125,168,712 Rls. 3,680 $
30 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 360 121,858,830 Rls. 3,726 $
31 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 307 107,128,692 Rls. 2,970 $
32 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 44209090 جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب 396 105,465,888 Rls. 3,168 $
33 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 225 76,778,688 Rls. 2,162 $
34 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 1,512 73,564,092 Rls. 2,268 $
35 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 34 58,513,840 Rls. 1,771 $
36 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 360 54,986,040 Rls. 1,620 $
37 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 1,008 54,692,820 Rls. 1,512 $
38 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 160 54,288,432 Rls. 1,584 $
39 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 1,459 50,858,929 Rls. 1,459 $
40 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 253 41,333,171 Rls. 1,139 $
41 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 109 39,413,465 Rls. 1,213 $
42 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 103 36,803,250 Rls. 990 $
43 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 2,483 35,793,466 Rls. 993 $
44 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 427 35,554,788 Rls. 1,068 $
45 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 57019000 فرش وسايرکف پوش هاي نسجي,ا زسايرموا دنسجي,گره باف. 100 34,950,960 Rls. 990 $
46 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 1,075 32,676,560 Rls. 964 $
47 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 216 31,744,548 Rls. 972 $
48 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08091000 زردآلو ,تازه 1,627 31,670,864 Rls. 976 $
49 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 44191990 --- سا?ر 253 26,747,160 Rls. 759 $
50 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 900 18,279,522 Rls. 558 $
51 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 1,252 18,261,445 Rls. 563 $
52 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 110 17,839,305 Rls. 495 $
53 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 1,205 17,575,976 Rls. 542 $
54 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 955 13,462,372 Rls. 382 $
55 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 200 12,974,800 Rls. 400 $
56 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08107000 خرمالوها 469 11,417,519 Rls. 328 $
57 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 315 11,352,285 Rls. 315 $
58 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 77 10,961,412 Rls. 308 $
59 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 27 10,786,284 Rls. 324 $
60 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 300 10,676,700 Rls. 300 $
61 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 40 10,554,600 Rls. 280 $
62 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 711 10,381,336 Rls. 284 $
63 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 70 10,219,860 Rls. 315 $
64 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 475 10,061,756 Rls. 285 $
65 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 44199090 ک ک ک ساير 90 10,037,250 Rls. 270 $
66 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 597 9,988,620 Rls. 307 $
67 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 688 9,786,975 Rls. 275 $
68 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 48205000 آلبوم برا ي نمونه يابرا ي کلکسيون ا زکاغذ يامقوا 75 9,763,500 Rls. 300 $
69 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 432 9,261,840 Rls. 259 $
70 1 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 615 8,985,326 Rls. 277 $
71 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 895 8,887,760 Rls. 269 $
72 2 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099100 آرتيشوها (كنگر فرنگي) گرد 579 8,469,189 Rls. 261 $
73 12 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 1,209 8,072,040 Rls. 216 $
74 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 19 7,738,776 Rls. 228 $
75 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 895 7,710,528 Rls. 224 $
76 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 362 7,131,452 Rls. 217 $
77 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 710 6,977,667 Rls. 213 $
78 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 42 6,007,680 Rls. 168 $
79 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 406 5,770,957 Rls. 163 $
80 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 40 5,711,028 Rls. 174 $
81 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 381 5,581,592 Rls. 152 $
82 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 495 4,371,124 Rls. 124 $
83 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 37 3,901,539 Rls. 111 $
84 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08052100 ک ک نارنگ?­ها (شامل تنجر?ن­ها وسان سوماک) 174 3,664,960 Rls. 104 $
85 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 30 3,243,510 Rls. 90 $
86 6 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 156 3,105,760 Rls. 94 $
87 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 30 3,054,780 Rls. 90 $
88 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 72 2,937,680 Rls. 80 $
89 11 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 94054030 ---وسايل وچراغ هايي كه براي به كارگيري با ديودهاي نورافشان (LED)ساخته شده اند. 60 2,193,240 Rls. 60 $
90 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08054000 گريپ فروت، شامل (Pomelos) تازه يا خشك كرده 99 1,765,200 Rls. 50 $
91 7 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 145 1,391,622 Rls. 41 $
92 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 91 1,297,404 Rls. 36 $
93 3 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 12 1,167,984 Rls. 36 $
94 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 68 882,600 Rls. 25 $
95 8 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08061000 انگور تازه 28 704,800 Rls. 20 $
96 10 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 10 572,160 Rls. 16 $
97 9 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 23 493,514 Rls. 14 $
98 5 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 26 359,249 Rls. 11 $
99 4 1396 فرودگاه شيراز امارات متحده عربي 69074090 ک ک ک سا?ر 14 97,470 Rls. 3 $
مجموع کل
82,287,904,342 ريال
مجموع کل
2,296,453 دلار
[1]