آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه شيراز)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,269 12,088,175,299 Rls. 323,844 $
2 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 3,779 11,569,595,968 Rls. 356,583 $
3 11 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,570 11,390,056,954 Rls. 309,756 $
4 8 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 6,555 9,813,977,971 Rls. 282,067 $
5 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 31,700 8,631,399,955 Rls. 254,100 $
6 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,440 5,991,344,384 Rls. 169,913 $
7 8 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 4,114 5,772,175,432 Rls. 165,150 $
8 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 3,008 4,639,743,568 Rls. 131,513 $
9 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 283,443 4,252,930,583 Rls. 131,036 $
10 10 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,453 3,787,604,607 Rls. 105,817 $
11 10 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 2,338 3,504,670,278 Rls. 97,692 $
12 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,200 3,479,115,500 Rls. 107,100 $
13 2 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 728 3,464,865,878 Rls. 106,804 $
14 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 07020000 گوجه فرنگ? ، تازه ?ا سرد کرده 165,158 3,140,377,968 Rls. 96,648 $
15 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,250 3,064,145,280 Rls. 91,000 $
16 2 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,720 2,465,258,178 Rls. 75,998 $
17 1 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 525 2,448,089,998 Rls. 75,501 $
18 2 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,220 2,232,707,040 Rls. 68,815 $
19 8 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,200 2,170,603,530 Rls. 62,922 $
20 8 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,180 2,104,287,920 Rls. 61,040 $
21 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 72,060 1,995,177,424 Rls. 61,252 $
22 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,790 1,767,967,320 Rls. 50,120 $
23 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 62,056 1,713,778,144 Rls. 52,807 $
24 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 1,141 1,704,891,469 Rls. 45,475 $
25 2 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,830 1,662,049,480 Rls. 51,234 $
26 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 148,235 1,546,938,562 Rls. 47,664 $
27 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 69,295 1,526,025,879 Rls. 47,020 $
28 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,530 1,455,907,750 Rls. 44,450 $
29 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 3,010 1,386,012,550 Rls. 39,130 $
30 1 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,520 1,380,561,280 Rls. 42,560 $
31 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 09102030 - - - زعفران خرد نشده و ساييده نشده در 24 1,359,444,984 Rls. 40,052 $
32 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 59,016 1,328,829,567 Rls. 40,573 $
33 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 4,380 1,261,314,075 Rls. 38,325 $
34 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 978 1,166,519,186 Rls. 35,952 $
35 10 1396 فرودگاه شيراز قطر 03063590 --- سا?ر 3,480 1,133,556,480 Rls. 31,320 $
36 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 95,142 1,131,757,896 Rls. 34,876 $
37 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 48,313 1,064,193,300 Rls. 32,740 $
38 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 101,000 994,008,735 Rls. 30,630 $
39 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 3,300 941,180,625 Rls. 28,875 $
40 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 726 920,834,329 Rls. 28,376 $
41 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 113 881,890,325 Rls. 26,965 $
42 11 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 596 854,449,624 Rls. 23,212 $
43 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 4,550 842,024,575 Rls. 22,505 $
44 8 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 37,180 825,268,140 Rls. 23,506 $
45 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 60,794 767,645,898 Rls. 23,654 $
46 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 7,426 704,507,702 Rls. 19,013 $
47 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 517 695,844,942 Rls. 20,501 $
48 10 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,000 653,202,000 Rls. 18,000 $
49 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 04031090 ک ک ک ماست 19,257 614,786,978 Rls. 18,941 $
50 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,400 590,735,600 Rls. 18,200 $
51 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 106 573,061,265 Rls. 16,821 $
52 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 07070000 خ?ار ، خ?ار ترش? ، تازه ?ا سرد کرده 53,822 553,913,893 Rls. 17,040 $
53 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 1,381 538,113,540 Rls. 16,572 $
54 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 04031090 ک ک ک ماست 15,425 528,564,505 Rls. 16,219 $
55 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 40,206 522,451,834 Rls. 16,082 $
56 6 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 20,403 473,381,388 Rls. 14,280 $
57 11 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,576 444,434,263 Rls. 12,103 $
58 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 18,936 428,588,825 Rls. 11,455 $
59 1 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,500 425,512,500 Rls. 13,125 $
60 1 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,000 421,512,000 Rls. 13,000 $
61 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,154 413,546,435 Rls. 11,715 $
62 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 1,300 413,368,410 Rls. 12,610 $
63 6 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 950 408,044,000 Rls. 12,350 $
64 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 03061700 ساير انواع ميگو. 1,200 407,106,000 Rls. 10,800 $
65 10 1396 فرودگاه شيراز قطر 09102090 زعفران به صورت فله 7 393,625,440 Rls. 10,920 $
66 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,330 392,126,312 Rls. 12,085 $
67 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 01063920 پرندگان ز?نت? شامل قنار? ، مرغ عشق وفنچ 35 389,940,000 Rls. 12,000 $
68 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,492 386,561,420 Rls. 11,316 $
69 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 312 375,431,100 Rls. 11,460 $
70 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 35,866 350,367,813 Rls. 10,770 $
71 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 36,198 349,542,385 Rls. 10,770 $
72 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 1,251 342,070,850 Rls. 10,543 $
73 10 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 508 326,923,448 Rls. 9,032 $
74 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 03063590 --- سا?ر 1,020 326,707,020 Rls. 9,180 $
75 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 25,149 326,642,008 Rls. 10,060 $
76 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 790 307,569,120 Rls. 9,480 $
77 6 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,050 303,538,480 Rls. 9,187 $
78 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 920 291,878,280 Rls. 8,280 $
79 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ماهي 1,120 290,823,680 Rls. 8,960 $
80 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 07099900 سا?ر سبز?جات تازه ?ا سرد کرده غ?ر مذکور 29,440 289,572,140 Rls. 8,834 $
81 6 1396 فرودگاه شيراز قطر 21050000 بستني و ساير شربتکهاي يخکزده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 2,799 287,409,385 Rls. 8,665 $
82 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,296 281,650,068 Rls. 8,357 $
83 1 1396 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 715 278,318,040 Rls. 8,580 $
84 1 1396 فرودگاه شيراز قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,583 277,012,420 Rls. 8,540 $
85 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 600 254,241,000 Rls. 7,800 $
86 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 25,957 252,855,526 Rls. 7,787 $
87 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 549 232,180,646 Rls. 6,878 $
88 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,015 226,998,100 Rls. 6,770 $
89 4 1396 فرودگاه شيراز قطر 02071100 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, تازه ياسردکرده 4,961 226,037,115 Rls. 6,945 $
90 9 1396 فرودگاه شيراز قطر 08109020 زرشك تازه 880 224,688,110 Rls. 6,360 $
91 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 400 224,146,480 Rls. 6,640 $
92 6 1396 فرودگاه شيراز قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 242 223,879,040 Rls. 6,776 $
93 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 22,926 223,211,603 Rls. 6,878 $
94 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 703 221,548,170 Rls. 6,499 $
95 5 1396 فرودگاه شيراز قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 564 221,460,936 Rls. 6,768 $
96 3 1396 فرودگاه شيراز قطر 07093000 بادمجان تازه ?ا سرد کرده 27,248 221,116,149 Rls. 6,813 $
97 12 1396 فرودگاه شيراز قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 475 220,476,690 Rls. 5,910 $
98 6 1396 فرودگاه شيراز قطر 57021040 گليم دورو پشمي 174 216,593,570 Rls. 6,530 $
99 2 1396 فرودگاه شيراز قطر 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 400 215,461,360 Rls. 6,640 $
100 7 1396 فرودگاه شيراز قطر 21032000 كچاپ گوجهکفرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسکهاي گوجه فرنگي 4,800 205,812,000 Rls. 6,048 $
مجموع کل
157,612,445,872 ريال
مجموع کل
4,610,460 دلار