آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (فرودگاه لار)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,850 13,741,281,900 Rls. 389,725 $
2 8 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 37,850 11,249,114,625 Rls. 321,725 $
3 10 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 36,450 11,153,084,600 Rls. 309,825 $
4 3 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 5,791,254,000 Rls. 178,500 $
5 12 1396 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 10,040 5,598,555,000 Rls. 150,600 $
6 5 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 17,000 4,755,639,500 Rls. 144,500 $
7 9 1396 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 8,000 4,651,548,000 Rls. 132,000 $
8 4 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 16,450 4,566,544,675 Rls. 139,825 $
9 12 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,725 4,020,922,350 Rls. 108,162 $
10 2 1396 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,860 3,672,902,310 Rls. 113,190 $
11 2 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 12,300 3,392,542,950 Rls. 104,550 $
12 9 1396 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,160 3,262,089,600 Rls. 92,400 $
13 4 1396 فرودگاه لار قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,500 2,963,804,250 Rls. 90,750 $
14 11 1396 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,000 2,438,832,000 Rls. 66,000 $
15 2 1396 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,220 1,188,606,870 Rls. 36,630 $
16 2 1396 فرودگاه لار قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 579,330 1,184,323,602 Rls. 36,498 $
17 3 1396 فرودگاه لار قطر 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,170 1,161,657,420 Rls. 35,805 $
18 11 1396 فرودگاه لار قطر 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,875 902,996,024 Rls. 24,437 $
19 9 1396 فرودگاه لار قطر 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 2,000 845,736,000 Rls. 24,000 $
20 10 1396 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 639 571,444,800 Rls. 15,980 $
21 2 1396 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 629 510,260,525 Rls. 15,725 $
22 11 1396 فرودگاه لار قطر 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 6,070 506,907,536 Rls. 13,718 $
23 10 1396 فرودگاه لار قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 3,540 382,951,548 Rls. 10,620 $
24 10 1396 فرودگاه لار قطر 08062010 مويز( ا نگورخشک کرده ) 3,930 370,801,002 Rls. 10,218 $
25 9 1396 فرودگاه لار قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 109,030 369,153,288 Rls. 10,476 $
26 8 1396 فرودگاه لار قطر 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 4,655 367,842,290 Rls. 10,520 $
27 9 1396 فرودگاه لار قطر 06031990 ساير گل وغنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 500 353,040,000 Rls. 10,000 $
28 2 1396 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 992 289,704,672 Rls. 8,928 $
29 11 1396 فرودگاه لار قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 101,190 235,569,000 Rls. 6,375 $
30 9 1396 فرودگاه لار قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 2,208 233,423,136 Rls. 6,624 $
31 11 1396 فرودگاه لار قطر 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 2,040 226,146,240 Rls. 6,120 $
32 11 1396 فرودگاه لار قطر 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 7,410 197,138,920 Rls. 5,335 $
33 10 1396 فرودگاه لار قطر 08134000 سا?ر م?وه ها خشک کرده 520 167,356,800 Rls. 4,680 $
34 4 1396 فرودگاه لار قطر 96140000 پيپکهاي استعمال دخانيات (Smoking pipes) (شامل حقهکها (Bowls) پيپ و چوبکهاي سيگار يا سيگارت و قطعات مربوطه. 45 166,886,400 Rls. 5,120 $
35 4 1396 فرودگاه لار قطر 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 150 97,977,000 Rls. 3,000 $
36 11 1396 فرودگاه لار قطر 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 400 97,023,360 Rls. 2,640 $
37 9 1396 فرودگاه لار قطر 48193000 کيسه به عرض پايه 40 سانتيمتريابيشترا زکاغذيامقوا 1,280 90,378,240 Rls. 2,560 $
38 7 1396 فرودگاه لار قطر 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 837 86,059,503 Rls. 2,511 $
39 1 1396 فرودگاه لار قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 290 84,536,166 Rls. 2,607 $
40 8 1396 فرودگاه لار قطر 09102090 زعفران به صورت فله 88 83,706,210 Rls. 2,394 $
41 4 1396 فرودگاه لار قطر 07129090 سا?ر سبز?جات خشک شده ، مخلوط سبز?جات حت? بر?ده شده ، کوب?ده ?ا سا??ده شده اما آماده نشده به نحو? د?گر 900 73,482,750 Rls. 2,250 $
42 10 1396 فرودگاه لار قطر 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 1,000 70,763,550 Rls. 1,950 $
43 3 1396 فرودگاه لار قطر 57033000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زموادنسجي سنتتيک يامصنوعي,که درجاي ديگرگفته نشده. 468 60,482,196 Rls. 1,864 $
44 8 1396 فرودگاه لار قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 1,360 55,755,189 Rls. 1,595 $
45 7 1396 فرودگاه لار قطر 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 25,360 53,943,686 Rls. 1,598 $
46 11 1396 فرودگاه لار قطر 17019100 قند و شکر که به آن مواد خوشبو کننده يا رنگ کننده اضافه شده 600 24,942,600 Rls. 675 $
47 6 1396 فرودگاه لار قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يا مصنوعي آماده مصرف 70 20,796,963 Rls. 627 $
48 4 1396 فرودگاه لار قطر 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 360 14,667,750 Rls. 450 $
49 8 1396 فرودگاه لار قطر 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 15 13,180,875 Rls. 375 $
50 8 1396 فرودگاه لار قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 76 12,020,958 Rls. 342 $
51 8 1396 فرودگاه لار قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 85 8,962,995 Rls. 255 $
52 10 1396 فرودگاه لار قطر 48204000 ک فرمکهاي چند نسخهکاي تجاري و دسته اوراق كاربنکدار 91 6,604,598 Rls. 182 $
53 10 1396 فرودگاه لار قطر 48201000 دفاتر ثبت، دفاتر حسابداري، دفاتر (يادداشت، سفارش، رسيد)، دستهکهاي كاغذ يادآوري، دفاتر يادداشت روزانه و اشياء همانند 80 5,806,240 Rls. 160 $
54 8 1396 فرودگاه لار قطر 08109020 زرشك تازه 10 3,163,410 Rls. 90 $
55 2 1396 فرودگاه لار قطر 09096290 تخم رازيانه رومي ، تخم باديان ، زيره سياه يا مرزه ، تخم سرو كوهي خرد شده وساييده شده به جزدربسته بندي آماده برا? خرده فروش? به وزن پانصد گرم و کمتر 20 2,919,150 Rls. 90 $
56 5 1396 فرودگاه لار قطر 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 40 2,358,648 Rls. 72 $
57 2 1396 فرودگاه لار قطر 09093110 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي خرده فروشي 20 1,946,100 Rls. 60 $
58 2 1396 فرودگاه لار قطر 06039000 گل وغنچه گل ، براي دسته گل يا براي زينت ، خشك كرده، سفيد كرده، رنگ كرده، آغشته يا آماده شده به نحوه ديگر 10 1,297,400 Rls. 40 $
59 2 1396 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 30 1,167,660 Rls. 36 $
60 2 1396 فرودگاه لار قطر 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 20 1,167,660 Rls. 36 $
61 8 1396 فرودگاه لار قطر 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 14 597,533 Rls. 17 $
62 2 1396 فرودگاه لار قطر 08140000 پوست مرکبات يا پوست خربزه , تازه , يخ زده , خشک کرده ... غيره 10 324,350 Rls. 10 $
مجموع کل
92,466,094,573 ريال
مجموع کل
2,668,047 دلار
[1]