آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 41,049 5,814,983,196 Rls. 164,196 $
2 1 1396 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 42,257 5,482,140,024 Rls. 169,028 $
3 11 1396 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 36,013 5,298,210,176 Rls. 144,052 $
4 9 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 164,182 4,941,702,648 Rls. 139,972 $
5 6 1396 فريدون كنار عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 39,780 3,230,890,408 Rls. 97,833 $
6 2 1396 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 22,999 2,983,905,620 Rls. 91,996 $
7 12 1396 فريدون كنار عراق 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 18,655 2,791,817,284 Rls. 74,620 $
8 8 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 102,224 2,762,023,168 Rls. 79,042 $
9 5 1396 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 20,805 2,731,446,840 Rls. 83,220 $
10 7 1396 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 20,076 2,692,593,120 Rls. 80,304 $
11 10 1396 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 18,089 2,625,726,884 Rls. 72,356 $
12 8 1396 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 17,615 2,483,010,400 Rls. 70,460 $
13 3 1396 فريدون كنار عراق 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 18,991 2,464,576,016 Rls. 75,964 $
14 12 1396 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 16,368 2,433,921,600 Rls. 65,472 $
15 9 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 6,270 2,368,272,366 Rls. 66,721 $
16 12 1396 فريدون كنار عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 28,440 2,356,630,170 Rls. 62,986 $
17 3 1396 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 33,900 2,199,752,200 Rls. 67,800 $
18 12 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 81,528 1,739,322,280 Rls. 46,504 $
19 5 1396 فريدون كنار عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 31,154 1,715,751,002 Rls. 52,341 $
20 7 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 4,591 1,594,031,723 Rls. 46,963 $
21 10 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,708 1,353,434,072 Rls. 37,537 $
22 11 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 78,390 1,315,274,739 Rls. 35,691 $
23 3 1396 فريدون كنار عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 23,547 1,222,534,280 Rls. 37,674 $
24 2 1396 فريدون كنار عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 24,912 1,212,175,686 Rls. 37,368 $
25 3 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 41,400 1,209,124,260 Rls. 37,260 $
26 7 1396 فريدون كنار عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 40,660 1,205,760,560 Rls. 35,344 $
27 4 1396 فريدون كنار عراق 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 9,187 1,193,942,520 Rls. 36,748 $
28 7 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 33,458 981,045,055 Rls. 28,757 $
29 6 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 42,115 973,910,896 Rls. 29,419 $
30 1 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 42,734 932,341,680 Rls. 28,760 $
31 8 1396 فريدون كنار عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 12,983 850,966,915 Rls. 24,722 $
32 10 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,509 776,059,861 Rls. 21,386 $
33 11 1396 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,040 739,100,000 Rls. 20,000 $
34 6 1396 فريدون كنار عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 4,400 664,155,450 Rls. 19,950 $
35 2 1396 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 10,000 648,780,000 Rls. 20,000 $
36 9 1396 فريدون كنار عراق 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 10,085 645,598,922 Rls. 18,321 $
37 7 1396 فريدون كنار عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 7,375 631,908,438 Rls. 18,438 $
38 8 1396 فريدون كنار عراق 16041400 فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده ) 3,700 554,400,048 Rls. 16,176 $
39 12 1396 فريدون كنار عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 4,896 547,847,712 Rls. 14,688 $
40 8 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,987 537,972,832 Rls. 15,629 $
41 4 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 2,070 527,996,626 Rls. 16,199 $
42 11 1396 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,369 521,134,056 Rls. 14,103 $
43 12 1396 فريدون كنار عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 5,395 509,255,565 Rls. 13,611 $
44 9 1396 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,609 497,920,375 Rls. 14,125 $
45 8 1396 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,295 480,634,386 Rls. 13,963 $
46 7 1396 فريدون كنار عراق 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 21,452 477,496,056 Rls. 14,068 $
47 2 1396 فريدون كنار عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 5,629 456,469,683 Rls. 14,073 $
48 11 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,300 419,588,851 Rls. 11,355 $
49 5 1396 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 5,000 329,110,000 Rls. 10,000 $
50 2 1396 فريدون كنار عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 931 297,140,279 Rls. 9,161 $
51 2 1396 فريدون كنار عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 1,830 296,798,550 Rls. 9,150 $
52 3 1396 فريدون كنار عراق 56039400 پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم 3,636 294,943,537 Rls. 9,091 $
53 9 1396 فريدون كنار عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 3,111 294,604,832 Rls. 8,360 $
54 12 1396 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 3,200 238,713,600 Rls. 6,400 $
55 5 1396 فريدون كنار عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 9,440 216,471,472 Rls. 6,608 $
56 3 1396 فريدون كنار عراق 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 4,586 178,545,821 Rls. 5,503 $
57 11 1396 فريدون كنار عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 799 87,619,938 Rls. 2,397 $
58 2 1396 فريدون كنار عراق 56022900 نمدا زسايرموا دنسجي(باستثناءآغشته, ا ندوده ياپوشانده يامطبق شده ). 2,105 81,935,862 Rls. 2,526 $
59 7 1396 فريدون كنار عراق 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,015 65,500,800 Rls. 1,920 $
60 9 1396 فريدون كنار عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 245 26,157,915 Rls. 735 $
61 11 1396 فريدون كنار عراق 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 132 24,235,860 Rls. 660 $
62 3 1396 فريدون كنار عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 117 11,387,844 Rls. 351 $
مجموع کل
85,240,702,959 ريال
مجموع کل
2,470,057 دلار
[1]