آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 3,045,581,000 Rls. 81,400 $
2 9 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,873,745,600 Rls. 81,400 $
3 12 1396 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 412,225 2,797,987,575 Rls. 75,041 $
4 8 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,789,822,200 Rls. 81,400 $
5 6 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,720,388,000 Rls. 81,400 $
6 5 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,671,710,800 Rls. 81,400 $
7 2 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,640,941,600 Rls. 81,387 $
8 4 1396 قزوين آذربايجان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 22,000 2,416,766,000 Rls. 74,000 $
9 3 1396 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 49,528 2,089,132,697 Rls. 64,385 $
10 3 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 105,820 1,630,299,470 Rls. 50,237 $
11 8 1396 قزوين آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 20,030 1,578,922,837 Rls. 46,069 $
12 11 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 111,660 1,441,242,600 Rls. 39,081 $
13 5 1396 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 37,249 1,298,851,353 Rls. 39,521 $
14 11 1396 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 26,850 1,281,746,505 Rls. 34,905 $
15 12 1396 قزوين آذربايجان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 6,800 1,281,630,000 Rls. 34,000 $
16 8 1396 قزوين آذربايجان 94069090 ک ک ک ساير 13,030 1,233,999,080 Rls. 35,017 $
17 5 1396 قزوين آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 15,580 1,172,618,706 Rls. 35,834 $
18 6 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 102,652 1,165,159,760 Rls. 35,119 $
19 9 1396 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 25,039 1,147,420,050 Rls. 32,550 $
20 11 1396 قزوين آذربايجان 69072100 ک ک با ضر?ب جذب آب وزن? حداکثر 5/0 درصد 182,885 1,128,851,232 Rls. 30,636 $
21 5 1396 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 26,250 1,119,731,340 Rls. 34,125 $
22 7 1396 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 25,019 1,103,929,608 Rls. 32,524 $
23 9 1396 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,134 1,103,849,814 Rls. 31,314 $
24 12 1396 قزوين آذربايجان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 16,340 1,100,449,980 Rls. 29,412 $
25 12 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,720 1,096,743,130 Rls. 29,302 $
26 1 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 52,000 1,096,404,400 Rls. 33,800 $
27 7 1396 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 24,260 1,070,462,796 Rls. 31,538 $
28 5 1396 قزوين آذربايجان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 24,929 1,063,662,554 Rls. 32,407 $
29 12 1396 قزوين آذربايجان 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 23,530 1,049,673,300 Rls. 28,236 $
30 10 1396 قزوين آذربايجان 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 22,320 965,723,904 Rls. 26,784 $
31 8 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 78,180 957,838,484 Rls. 27,362 $
32 4 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 83,780 954,773,590 Rls. 29,322 $
33 4 1396 قزوين آذربايجان 07101000 س?ب زم?ن? نپخته ?ا پخته شده در آب ?ا بخار ، ?خ زده 23,500 919,179,000 Rls. 28,200 $
34 4 1396 قزوين آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 96,880 804,512,400 Rls. 24,720 $
35 12 1396 قزوين آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 9,840 790,027,380 Rls. 21,132 $
36 11 1396 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 65,070 727,433,826 Rls. 19,719 $
37 9 1396 قزوين آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 95,685 720,792,864 Rls. 20,436 $
38 10 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 55,920 712,837,888 Rls. 19,572 $
39 10 1396 قزوين آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 8,360 702,860,312 Rls. 19,228 $
40 12 1396 قزوين آذربايجان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 21,056 699,782,200 Rls. 18,824 $
41 9 1396 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 95,440 673,936,488 Rls. 19,052 $
42 7 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 55,320 663,564,434 Rls. 19,501 $
43 8 1396 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 95,760 662,989,872 Rls. 19,152 $
44 3 1396 قزوين آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 20,220 656,017,680 Rls. 20,220 $
45 8 1396 قزوين آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 101,790 626,247,722 Rls. 18,220 $
46 5 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 27,870 596,182,765 Rls. 18,115 $
47 2 1396 قزوين آذربايجان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 26,812 565,279,599 Rls. 17,427 $
48 7 1396 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 82,700 564,210,208 Rls. 16,540 $
49 7 1396 قزوين آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 10,060 472,350,486 Rls. 13,782 $
50 2 1396 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 54,140 448,435,540 Rls. 13,820 $
51 2 1396 قزوين آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 13,620 441,791,940 Rls. 13,620 $
52 4 1396 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 9,020 441,010,350 Rls. 13,530 $
53 3 1396 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 66,839 440,509,919 Rls. 13,577 $
54 1 1396 قزوين آذربايجان 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,940 437,778,000 Rls. 13,500 $
55 11 1396 قزوين آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,000 413,896,000 Rls. 11,200 $
56 6 1396 قزوين آذربايجان 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,643 346,881,940 Rls. 10,540 $
57 2 1396 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 27,960 317,318,298 Rls. 9,782 $
58 8 1396 قزوين آذربايجان 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,740 300,848,280 Rls. 8,740 $
59 10 1396 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 41,520 298,120,832 Rls. 8,304 $
60 3 1396 قزوين آذربايجان 48239010 شبكه لانه زنبوري honey comb 1,544 297,964,440 Rls. 9,180 $
61 4 1396 قزوين آذربايجان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين 6,002 267,996,090 Rls. 8,222 $
62 7 1396 قزوين آذربايجان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 3,230 252,155,118 Rls. 7,429 $
63 8 1396 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,872 243,181,575 Rls. 6,955 $
64 4 1396 قزوين آذربايجان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 19,821 225,417,815 Rls. 6,937 $
65 6 1396 قزوين آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 48,870 214,726,950 Rls. 6,450 $
66 5 1396 قزوين آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 49,390 213,203,895 Rls. 6,519 $
67 7 1396 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,710 210,881,646 Rls. 6,213 $
68 1 1396 قزوين آذربايجان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 39,230 209,002,392 Rls. 6,444 $
69 5 1396 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,770 203,784,855 Rls. 6,231 $
70 3 1396 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 20,620 200,741,886 Rls. 6,186 $
71 11 1396 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 24,560 198,440,284 Rls. 5,404 $
72 6 1396 قزوين آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 22,000 189,726,680 Rls. 5,720 $
73 10 1396 قزوين آذربايجان 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,780 165,497,040 Rls. 4,590 $
74 12 1396 قزوين آذربايجان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,760 161,785,600 Rls. 4,352 $
75 8 1396 قزوين آذربايجان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 14,285 149,825,025 Rls. 4,285 $
76 6 1396 قزوين آذربايجان 69074090 ک ک ک سا?ر 25,940 138,492,480 Rls. 4,144 $
77 8 1396 قزوين آذربايجان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 630 126,467,370 Rls. 3,690 $
78 8 1396 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 2,255 118,873,918 Rls. 3,382 $
79 4 1396 قزوين آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 14,000 118,263,600 Rls. 3,640 $
80 10 1396 قزوين آذربايجان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 370 111,773,600 Rls. 3,100 $
81 8 1396 قزوين آذربايجان 28289010 هيپوکلريت سديم 22,990 106,677,215 Rls. 3,035 $
82 2 1396 قزوين آذربايجان 70182010 دا نه هاي ريزکروي ا زشيشه که قطرا ن ا ز يک ميليمتربيشترنباشد جهت ا يمني جاده ها 10,000 97,347,000 Rls. 3,000 $
83 6 1396 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 2,100 91,236,600 Rls. 2,730 $
84 4 1396 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 25,080 85,991,147 Rls. 2,633 $
85 1 1396 قزوين آذربايجان 32074010 فريتکهاي شيشهکاي 2,600 84,338,800 Rls. 2,600 $
86 2 1396 قزوين آذربايجان 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 17,445 77,853,600 Rls. 2,400 $
87 8 1396 قزوين آذربايجان 39079999 سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذکور 450 66,318,255 Rls. 1,935 $
88 4 1396 قزوين آذربايجان 28421010 ---زئوليت 14,000 54,583,200 Rls. 1,680 $
89 1 1396 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 26,650 51,836,382 Rls. 1,599 $
90 8 1396 قزوين آذربايجان 34021240 كوكو آميد و بتائين 1,158 48,821,961 Rls. 1,389 $
91 8 1396 قزوين آذربايجان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,050 47,978,385 Rls. 1,365 $
92 2 1396 قزوين آذربايجان 28391920 سيليکات سديم مايع 23,850 46,414,485 Rls. 1,431 $
93 5 1396 قزوين آذربايجان 28421010 ---زئوليت 10,340 40,699,280 Rls. 1,240 $
94 1 1396 قزوين آذربايجان 68029390 ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده 11,525 40,470,144 Rls. 1,248 $
95 5 1396 قزوين آذربايجان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 4,090 34,889,786 Rls. 1,063 $
96 8 1396 قزوين آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 645 31,036,567 Rls. 883 $
97 6 1396 قزوين آذربايجان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 600 30,078,000 Rls. 900 $
98 9 1396 قزوين آذربايجان 28421010 ---زئوليت 4,821 20,375,078 Rls. 578 $
99 5 1396 قزوين آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 220 9,844,205 Rls. 301 $
100 6 1396 قزوين آذربايجان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 210 9,591,540 Rls. 287 $
مجموع کل
71,629,440,077 ريال
مجموع کل
2,082,731 دلار