آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيكستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 582,912 17,619,494,336 Rls. 478,313 $
2 12 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 472,551 15,038,415,840 Rls. 401,064 $
3 12 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 431,923 13,241,819,020 Rls. 354,884 $
4 5 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 478,221 12,863,178,509 Rls. 392,414 $
5 6 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 424,841 11,433,136,562 Rls. 344,634 $
6 8 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 343,764 10,103,971,138 Rls. 291,388 $
7 6 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 303,240 8,936,803,386 Rls. 268,776 $
8 7 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 317,052 8,906,302,636 Rls. 263,439 $
9 9 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 302,085 8,419,173,082 Rls. 238,799 $
10 2 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 298,556 8,279,109,705 Rls. 255,207 $
11 11 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 209,550 6,748,697,061 Rls. 183,195 $
12 5 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 242,880 6,576,336,135 Rls. 200,745 $
13 3 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 222,120 6,486,973,344 Rls. 199,908 $
14 10 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 197,610 6,449,660,072 Rls. 177,848 $
15 8 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 213,244 6,067,059,070 Rls. 175,990 $
16 8 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 235,620 5,326,122,567 Rls. 153,152 $
17 3 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 189,770 5,100,487,666 Rls. 157,177 $
18 3 1396 قزوين تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 64,800 4,836,712,320 Rls. 149,040 $
19 7 1396 قزوين تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 56,240 4,390,465,584 Rls. 129,352 $
20 9 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 111,173 3,441,077,001 Rls. 97,257 $
21 12 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 120,820 3,215,837,095 Rls. 85,321 $
22 6 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 123,540 2,729,841,695 Rls. 82,400 $
23 7 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 101,250 2,705,043,240 Rls. 80,100 $
24 10 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 82,385 2,232,993,558 Rls. 61,822 $
25 2 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 72,240 2,109,153,492 Rls. 65,011 $
26 12 1396 قزوين تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 60,000 2,031,985,500 Rls. 54,660 $
27 10 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 66,417 1,984,408,437 Rls. 54,883 $
28 5 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 89,500 1,911,633,425 Rls. 58,175 $
29 4 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 73,987 1,893,230,850 Rls. 58,190 $
30 3 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 87,520 1,883,674,440 Rls. 58,040 $
31 12 1396 قزوين تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 19,869 1,846,593,775 Rls. 49,673 $
32 3 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 56,800 1,844,514,840 Rls. 56,840 $
33 6 1396 قزوين تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 21,506 1,783,331,285 Rls. 53,765 $
34 3 1396 قزوين تاجيكستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 21,518 1,746,512,820 Rls. 53,820 $
35 4 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 79,740 1,688,073,270 Rls. 51,831 $
36 5 1396 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 31,140 1,525,501,890 Rls. 46,710 $
37 12 1396 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 24,188 1,344,059,500 Rls. 36,116 $
38 8 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 34,367 1,258,570,354 Rls. 36,084 $
39 7 1396 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 22,413 1,127,278,600 Rls. 33,620 $
40 4 1396 قزوين تاجيكستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 36,120 1,056,184,920 Rls. 32,508 $
41 4 1396 قزوين تاجيكستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 9,850 960,079,500 Rls. 29,550 $
42 9 1396 قزوين تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 19,784 906,337,560 Rls. 25,719 $
43 7 1396 قزوين تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 20,317 885,594,360 Rls. 26,412 $
44 1 1396 قزوين تاجيكستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 28,800 840,533,760 Rls. 25,920 $
45 2 1396 قزوين تاجيكستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم 19,170 808,412,319 Rls. 24,921 $
46 12 1396 قزوين تاجيكستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 22,330 757,556,415 Rls. 20,097 $
47 11 1396 قزوين تاجيكستان 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يااندود شده با روي 22,390 746,675,154 Rls. 20,151 $
48 1 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 30,000 632,346,000 Rls. 19,500 $
49 6 1396 قزوين تاجيكستان 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 11,800 508,812,460 Rls. 15,340 $
50 7 1396 قزوين تاجيكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 10,060 470,593,550 Rls. 14,035 $
51 12 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 11,040 431,991,000 Rls. 11,592 $
52 2 1396 قزوين تاجيكستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 5,760 429,751,872 Rls. 13,248 $
53 8 1396 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 7,791 404,718,870 Rls. 11,686 $
54 8 1396 قزوين تاجيكستان 33051000 شامپوها 9,481 399,890,173 Rls. 11,377 $
55 11 1396 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 3,290 364,745,850 Rls. 9,870 $
56 7 1396 قزوين تاجيكستان 32110000 سيكاتيفکهاي (خشكکكنندهکهاي) آماده. 2,160 355,712,160 Rls. 10,480 $
57 2 1396 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 7,149 347,934,127 Rls. 10,722 $
58 11 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 8,400 325,943,100 Rls. 8,820 $
59 12 1396 قزوين تاجيكستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 9,890 312,493,050 Rls. 8,406 $
60 2 1396 قزوين تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 7,140 301,152,033 Rls. 9,281 $
61 4 1396 قزوين تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 6,090 257,223,330 Rls. 7,917 $
62 12 1396 قزوين تاجيكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 5,000 254,648,750 Rls. 6,850 $
63 4 1396 قزوين تاجيكستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات 5,060 246,599,100 Rls. 7,590 $
64 2 1396 قزوين تاجيكستان 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 2,500 243,292,500 Rls. 7,500 $
65 9 1396 قزوين تاجيكستان 39269060 پريفرم (PET) 4,020 240,830,160 Rls. 6,834 $
66 7 1396 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 2,360 231,960,540 Rls. 6,918 $
67 6 1396 قزوين تاجيكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 11,800 172,213,448 Rls. 5,192 $
68 8 1396 قزوين تاجيكستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 21,086 163,475,541 Rls. 4,639 $
69 12 1396 قزوين تاجيكستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 2,000 148,700,000 Rls. 4,000 $
70 12 1396 قزوين تاجيكستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 3,000 144,982,500 Rls. 3,900 $
71 7 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,960 140,361,606 Rls. 4,158 $
72 10 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 3,600 136,227,420 Rls. 3,780 $
73 7 1396 قزوين تاجيكستان 39269060 پريفرم (PET) 2,100 119,702,100 Rls. 3,570 $
74 3 1396 قزوين تاجيكستان 29221290 ساير املاح دي اتانول امين غير مذكور درجاي ديگر . 4,140 114,219,702 Rls. 3,519 $
75 3 1396 قزوين تاجيكستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين 2,000 88,915,740 Rls. 2,740 $
76 3 1396 قزوين تاجيكستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 2,000 85,216,326 Rls. 2,626 $
77 6 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 2,400 84,218,400 Rls. 2,520 $
78 7 1396 قزوين تاجيكستان 34021240 كوكو آميد و بتائين 2,000 80,472,000 Rls. 2,400 $
79 5 1396 قزوين تاجيكستان 48194000 کيسه وساک, ا زجمله کيسه هاي قيفي,ا زکاغذيامقوا که درجاي ديگر مذکورنباشد 1,987 58,404,090 Rls. 1,788 $
80 6 1396 قزوين تاجيكستان 33051000 شامپوها 1,344 53,906,460 Rls. 1,613 $
81 12 1396 قزوين تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,050 51,071,475 Rls. 1,365 $
82 8 1396 قزوين تاجيكستان 34021130 الكيل بنزن سولفونه 1,050 47,727,225 Rls. 1,365 $
83 12 1396 قزوين تاجيكستان 33051000 شامپوها 892 46,693,920 Rls. 1,248 $
84 7 1396 قزوين تاجيكستان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 1,000 43,589,000 Rls. 1,300 $
85 5 1396 قزوين تاجيكستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 1,080 37,148,706 Rls. 1,134 $
86 7 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 1,300 28,332,850 Rls. 845 $
87 10 1396 قزوين تاجيكستان 33051000 شامپوها 504 21,767,556 Rls. 604 $
88 2 1396 قزوين تاجيكستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم 520 10,964,382 Rls. 338 $
89 12 1396 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 950 10,743,075 Rls. 285 $
90 12 1396 قزوين تاجيكستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 700 7,806,750 Rls. 210 $
91 7 1396 قزوين تاجيكستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 500 5,029,500 Rls. 150 $
92 4 1396 قزوين تاجيكستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 20 1,952,700 Rls. 60 $
93 2 1396 قزوين تاجيكستان 29121900 ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال 200 1,946,340 Rls. 60 $
94 2 1396 قزوين تاجيكستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 15 97,317 Rls. 3 $
مجموع کل
222,755,131,842 ريال
مجموع کل
6,448,299 دلار
[1]