آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 7 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 95,755 43,120,698,336 Rls. 1,286,033 $
2 10 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 59,172 26,161,755,231 Rls. 725,929 $
3 9 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 44,095 25,476,900,190 Rls. 721,643 $
4 2 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 87,147 20,564,441,294 Rls. 633,942 $
5 11 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 39,951 18,090,886,256 Rls. 489,578 $
6 11 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 36,470 13,402,802,340 Rls. 361,710 $
7 5 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 6,311 10,607,548,330 Rls. 322,310 $
8 8 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 10,801 9,325,937,061 Rls. 266,722 $
9 11 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 75,430 8,369,751,270 Rls. 226,290 $
10 12 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 24,069 6,865,253,940 Rls. 184,060 $
11 12 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 42,473 5,693,393,958 Rls. 152,642 $
12 3 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 62,279 5,455,466,966 Rls. 168,101 $
13 11 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 46,585 4,538,034,296 Rls. 123,588 $
14 8 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 41,390 4,298,734,650 Rls. 124,170 $
15 6 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 9,255 4,170,343,648 Rls. 126,221 $
16 11 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,492 3,855,867,296 Rls. 104,348 $
17 3 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,625 3,467,452,500 Rls. 106,875 $
18 10 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 28,207 2,314,780,417 Rls. 64,200 $
19 11 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 15,465 1,895,791,500 Rls. 51,300 $
20 12 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 18,811 1,820,668,500 Rls. 48,300 $
21 7 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84233000 باسکول توزين ثابت وترازوها وباسكول كيسه گيري ياكيله گيري ،همچينين ترازوهاي قيفي شكل 3,174 1,300,827,654 Rls. 38,131 $
22 2 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 15,991 1,037,336,170 Rls. 31,982 $
23 7 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 31,680 709,659,336 Rls. 20,908 $
24 4 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,795 693,791,460 Rls. 21,354 $
25 2 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 08041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده 19,000 400,572,250 Rls. 12,350 $
26 9 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 120 81,142,920 Rls. 2,280 $
27 4 1396 قزوين جمهوري عربي سوريه 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 76,172 19,022,570 Rls. 585 $
مجموع کل
223,738,860,339 ريال
مجموع کل
6,415,552 دلار
[1]