آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 40,000 21,773,417,760 Rls. 614,040 $
2 12 1396 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 19,980 15,783,779,655 Rls. 421,857 $
3 11 1396 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 15,178,157,600 Rls. 410,720 $
4 10 1396 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 12,669,870,840 Rls. 351,560 $
5 8 1396 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 9,340,899,750 Rls. 267,150 $
6 7 1396 قزوين هلند 72027000 فروموليبدن. 20,000 8,910,980,000 Rls. 260,000 $
7 7 1396 قزوين هلند 70023200 لوله ا زشيشه ها,كه ضريب ا نبساط خطي صفر تا300درجه آنهابرابر يا کمترا ز 0.000005 برحسب کلوين نباشد , کارنشده. 12,839 1,119,278,342 Rls. 33,381 $
8 3 1396 قزوين هلند 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 22,000 928,298,800 Rls. 28,600 $
9 9 1396 قزوين هلند 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 16,570 680,518,622 Rls. 19,122 $
10 9 1396 قزوين هلند 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 1,200 102,439,378 Rls. 2,878 $
مجموع کل
86,487,640,747 ريال
مجموع کل
2,409,308 دلار
[1]