آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 194,953 10,533,640,712 Rls. 292,432 $
2 9 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 158,742 8,411,737,704 Rls. 238,115 $
3 7 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 116,437 7,187,736,501 Rls. 211,988 $
4 8 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 114,602 5,985,193,749 Rls. 171,877 $
5 7 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 92,000 5,283,368,800 Rls. 156,400 $
6 11 1396 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 4,756,812,750 Rls. 128,722 $
7 3 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 98,360 4,639,688,048 Rls. 142,976 $
8 6 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 131,008 4,356,171,706 Rls. 131,008 $
9 8 1396 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 90,000 4,043,256,750 Rls. 117,000 $
10 12 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 75,690 3,903,111,402 Rls. 104,146 $
11 5 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 68,000 3,790,369,300 Rls. 115,700 $
12 5 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 109,808 3,669,391,328 Rls. 112,036 $
13 3 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 65,000 3,585,459,800 Rls. 110,500 $
14 6 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,385 3,406,473,770 Rls. 102,766 $
15 7 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 84,790 3,313,412,464 Rls. 97,336 $
16 11 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 74,580 3,080,951,872 Rls. 83,266 $
17 4 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 92,299 3,003,870,955 Rls. 92,299 $
18 11 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 47,000 2,923,289,400 Rls. 79,900 $
19 2 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 88,969 2,886,623,601 Rls. 88,959 $
20 8 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 69,550 2,643,230,640 Rls. 75,680 $
21 5 1396 قم آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 26,150 2,569,943,550 Rls. 78,450 $
22 6 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 36,779 2,081,586,357 Rls. 62,527 $
23 2 1396 قم آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 20,910 2,034,898,470 Rls. 62,711 $
24 4 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 48,100 2,028,077,920 Rls. 62,176 $
25 6 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 34,000 1,911,905,000 Rls. 57,800 $
26 1 1396 قم آذربايجان 29173500 انيدريد فتاليك 45,000 1,897,038,000 Rls. 58,500 $
27 1 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 58,550 1,871,012,140 Rls. 57,705 $
28 5 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 29,222 1,723,185,518 Rls. 52,482 $
29 5 1396 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 50,320 1,563,598,236 Rls. 47,804 $
30 3 1396 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 49,900 1,538,174,070 Rls. 47,405 $
31 10 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 25,000 1,532,380,000 Rls. 42,500 $
32 12 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 24,000 1,526,532,000 Rls. 40,800 $
33 4 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 24,952 1,447,091,760 Rls. 44,418 $
34 2 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 14,772 1,437,475,416 Rls. 44,309 $
35 8 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 24,000 1,434,079,200 Rls. 40,800 $
36 4 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 24,000 1,327,836,000 Rls. 40,800 $
37 7 1396 قم آذربايجان 70139111 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه ازكريستال سرب دارنقاشي شده ،تراش خورده ،صنابع دستي 3,692 1,325,944,230 Rls. 39,065 $
38 12 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 22,380 1,243,902,780 Rls. 33,570 $
39 3 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 15,580 1,222,009,586 Rls. 37,663 $
40 7 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,422 1,192,484,286 Rls. 35,133 $
41 7 1396 قم آذربايجان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 24,750 1,020,720,260 Rls. 30,442 $
42 12 1396 قم آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 21,000 957,104,820 Rls. 25,830 $
43 8 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 15,637 936,749,680 Rls. 26,582 $
44 10 1396 قم آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 21,000 923,680,800 Rls. 25,830 $
45 9 1396 قم آذربايجان 15060000 ساير چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها، حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته. 21,000 910,533,330 Rls. 25,830 $
46 1 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 9,119 887,406,366 Rls. 27,357 $
47 2 1396 قم آذربايجان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 16,000 882,612,800 Rls. 27,200 $
48 2 1396 قم آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 22,000 878,069,940 Rls. 27,060 $
49 2 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,470 873,106,729 Rls. 26,917 $
50 1 1396 قم آذربايجان 15161000 چربيکها و روغنکهاي حيواني و اجزاء آنها جزا يا كلا هيدروژنه شده ، اينتراستريفيه يا ري استريفيه الائيدينيزه تصفيه شده يا تصفيه نشده ،ک اما به نحو ديگري آماده نشده 21,800 869,524,392 Rls. 26,814 $
51 9 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 13,988 846,270,831 Rls. 23,779 $
52 6 1396 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,940 788,763,663 Rls. 23,693 $
53 5 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 23,931 781,562,529 Rls. 23,931 $
54 11 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 12,350 770,957,395 Rls. 20,995 $
55 1 1396 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,932 768,326,468 Rls. 23,686 $
56 2 1396 قم آذربايجان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 24,670 760,211,530 Rls. 23,428 $
57 10 1396 قم آذربايجان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 21,870 717,723,363 Rls. 20,167 $
58 3 1396 قم آذربايجان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 21,642 702,282,900 Rls. 21,642 $
59 9 1396 قم آذربايجان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,100 679,388,640 Rls. 19,280 $
60 12 1396 قم آذربايجان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 9,500 604,252,250 Rls. 16,150 $
61 11 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,944 454,018,444 Rls. 12,364 $
62 8 1396 قم آذربايجان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 2,202 453,775,613 Rls. 12,877 $
63 12 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,723 427,915,355 Rls. 11,437 $
64 9 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,760 409,243,968 Rls. 11,592 $
65 7 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,760 397,292,616 Rls. 11,592 $
66 6 1396 قم آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 12,900 388,077,300 Rls. 11,700 $
67 3 1396 قم آذربايجان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 13,100 385,506,000 Rls. 11,880 $
68 2 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,720 370,537,440 Rls. 11,424 $
69 6 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 355,239,990 Rls. 10,710 $
70 4 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 349,777,890 Rls. 10,710 $
71 3 1396 قم آذربايجان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 2,550 347,539,500 Rls. 10,710 $
72 4 1396 قم آذربايجان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,625 200,965,375 Rls. 6,175 $
73 3 1396 قم آذربايجان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 51,080 168,708,800 Rls. 5,200 $
74 5 1396 قم آذربايجان 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 284 131,288,000 Rls. 4,000 $
75 5 1396 قم آذربايجان 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,159 113,715,285 Rls. 3,477 $
76 10 1396 قم آذربايجان 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 1,000 85,824,000 Rls. 2,400 $
77 5 1396 قم آذربايجان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,484 82,514,715 Rls. 2,523 $
78 7 1396 قم آذربايجان 61153000 ساير جورابکآلات زنانه ساق بلند (Fulllength) يا سه ربعي (KneeLength)، اندازهکگيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسيکتكس 320 67,514,000 Rls. 2,000 $
79 8 1396 قم آذربايجان 61153000 ساير جورابکآلات زنانه ساق بلند (Fulllength) يا سه ربعي (KneeLength)، اندازهکگيري هر تار تك نخ كمتر از 67 دسيکتكس 295 61,959,600 Rls. 1,800 $
80 4 1396 قم آذربايجان 39269060 پريفرم (PET) 740 57,041,250 Rls. 1,750 $
81 12 1396 قم آذربايجان 19049000 ساير فراورده ها براساس غلات پيش پخته يا اماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده ومشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 36 5,051,025 Rls. 135 $
مجموع کل
146,185,700,623 ريال
مجموع کل
4,282,793 دلار
[1]