آمار کل " صادرات به" کشور (ازبكستان) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 276,200 16,314,226,840 Rls. 502,780 $
2 5 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 275,000 15,294,659,600 Rls. 468,050 $
3 12 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 189,600 13,153,207,400 Rls. 352,040 $
4 7 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 163,400 9,520,353,940 Rls. 277,780 $
5 7 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 192,490 7,303,440,680 Rls. 215,592 $
6 4 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 203,645 7,226,842,200 Rls. 221,760 $
7 4 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 110,007 6,104,587,170 Rls. 187,286 $
8 12 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 129,685 5,968,141,480 Rls. 159,512 $
9 10 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 129,655 5,586,850,464 Rls. 155,586 $
10 10 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 128,600 5,354,309,040 Rls. 149,729 $
11 5 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 147,170 5,198,768,823 Rls. 158,493 $
12 10 1396 قم ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 129,608 5,098,267,440 Rls. 142,569 $
13 4 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 104,565 4,186,995,030 Rls. 128,614 $
14 9 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 68,200 4,118,312,220 Rls. 115,940 $
15 7 1396 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 22,080 3,540,318,240 Rls. 103,776 $
16 11 1396 قم ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 20,240 3,524,872,912 Rls. 95,128 $
17 1 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 64,670 3,356,424,736 Rls. 103,472 $
18 2 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 63,950 3,319,158,480 Rls. 102,288 $
19 1 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 56,155 3,104,046,174 Rls. 95,743 $
20 6 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 55,000 3,101,301,500 Rls. 93,500 $
21 2 1396 قم ازبكستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 19,964 3,043,783,809 Rls. 93,802 $
22 8 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 63,500 2,676,892,665 Rls. 78,105 $
23 8 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 63,435 2,675,612,178 Rls. 76,122 $
24 7 1396 قم ازبكستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 64,000 2,639,481,600 Rls. 78,720 $
25 3 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 62,755 2,240,092,530 Rls. 69,030 $
26 5 1396 قم ازبكستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 50,150 2,017,375,220 Rls. 61,684 $
27 11 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 32,000 1,965,412,560 Rls. 54,510 $
28 12 1396 قم ازبكستان 39153000 آخال , دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي کلرور وينيل 64,730 1,203,168,875 Rls. 32,365 $
29 5 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,500 1,184,796,000 Rls. 36,000 $
30 7 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 996,506,640 Rls. 29,520 $
31 12 1396 قم ازبكستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 20,615 932,498,910 Rls. 24,738 $
32 9 1396 قم ازبكستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 22,700 807,870,300 Rls. 22,700 $
33 2 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 12,320 759,566,192 Rls. 23,408 $
34 1 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 14,520 753,599,616 Rls. 23,232 $
35 9 1396 قم ازبكستان 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 7,750 464,260,650 Rls. 13,175 $
36 2 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 11,520 459,769,881 Rls. 14,169 $
37 8 1396 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 13,800 436,550,580 Rls. 12,420 $
38 2 1396 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 14,140 412,818,714 Rls. 12,722 $
39 11 1396 قم ازبكستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 9,170 406,675,624 Rls. 11,279 $
40 11 1396 قم ازبكستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 1,400 362,159,000 Rls. 9,800 $
41 11 1396 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 10,780 358,537,410 Rls. 9,702 $
42 4 1396 قم ازبكستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 4,750 308,702,500 Rls. 9,500 $
43 6 1396 قم ازبكستان 38237090 ا لکل هاي چرب صنعتي بجزالكهاي چرب ا توکسيله آن 9,800 291,412,800 Rls. 8,820 $
44 6 1396 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 9,900 261,676,800 Rls. 7,920 $
45 11 1396 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 8,800 260,163,200 Rls. 7,040 $
46 11 1396 قم ازبكستان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 1,800 249,976,248 Rls. 6,933 $
47 8 1396 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 4,840 136,096,928 Rls. 3,872 $
48 2 1396 قم ازبكستان 38237010 ا لکلهاي چرب ا توکسيله 4,840 125,603,808 Rls. 3,871 $
49 8 1396 قم ازبكستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل 840 50,192,772 Rls. 1,428 $
50 11 1396 قم ازبكستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 260 49,973,616 Rls. 1,386 $
مجموع کل
158,906,311,995 ريال
مجموع کل
4,667,611 دلار
[1]